ความต่างระหว่าง Business Transformation กับ Digital Transformation

คำว่า “Transformation” เป็นคำที่มีคนพูดถึงอยู่ทั่วไป ในทุกธุรกิจ ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
โดยมีนัยยะที่ว่า เป็นเวลาที่เราต้องเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสามารถดำรงอยู่ในธุรกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  โดยที่เราเองนั้น อาจจะไม่สามารถบอกได้เลยว่า
ที่แท้จริงแล้ว การเพิ่มประสิทธิภาพจากการเปลี่ยนแปลงนั้นนั้นควรต้องครอบคลุมสิ่งใดบ้าง 

เราจะสามารถอธิบายคำว่า “Transformation” อย่างเห็นภาพได้ชัดเจน ใน 2 มุมมอง คือ
Business Transformation และ Digital Transformation ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล
Chief Executive Officer & Founder – DeOne Academy ชี้ให้เห็นว่า Business Transformation นั้น
โดยคำจำกัดความแล้ว หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของกลยุทธ์การบริหาร ที่ปรับคน กระบวนการ
หรือขั้นตอน และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องไปกับเป้าหมายหลักของธุรกิจและอนาคตขององค์กร

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้นั้นโดยธรรมชาติแล้ว จะทำให้เกิดนวัตกรรม (Innovation)
ที่เปิดโอกาสไปสู่กลยุทธ์ธุรกิจใหม่ ๆ ในขณะที่ความหมายของ Digital Transformation
คือ การนำเทคโนโลยีดิจิตัลเข้ามาในธุรกิจ เพื่อเปลี่ยนแปลงสู่โอกาสใหม่ทางธุรกิจ
การปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์กร

ในช่วงปีที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เราเห็นความต้องการขององค์กรต่าง ๆ
ในการทำ Business Transformation และ Digital Transformation
ซึ่งความต้องการในการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น มีประโยชน์ต่อองค์กรในรูปแบบที่แตกต่างกัน

ดร.ชัยพัชร์ได้ระบุให้เห็นถึงความแตกต่างของ Business Transformation และ Digital Transformation
ในบริบทความเป็นจริงของโลกธุรกิจในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

Business Transformation

ในโลกธุรกิจปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การแข่งขันที่สูงขึ้น
ทำให้การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญ การทำ Business Transformation
จึงมีความสำคัญต่อการอยู่รอดของธุรกิจในยุคนี้  คำถามที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ
ที่เราต้องคิดอย่างรอบคอบคือ การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของเรานั้นควรทำที่จุดไหน
การทำให้องค์กรหรือธุรกิจของเราเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิม ๆ ที่เคยเป็นอยู่
จะเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย หรือจะเป็นการเปลี่ยนแบบพลิกโฉมทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงนั้น อาจเกิดในลักษณะที่รวดเร็ว หรือค่อยเป็นค่อยไป
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ ขององค์กรที่วางไว้
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจนี้ทำได้ในหลายรูปแบบ  จะเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำธุรกิจ
วิธีการทำงาน หรือประสิทธิภาพของการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้การทำงานง่ายขึ้น
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้งทำให้ต้นทุนการทำงานลดลง 
หรือจะเป็นการเปลี่ยน Business Model ที่ส่งผลอย่างมากต่อบริษัท ที่อาจเป็นการ
พลิกภาพเดิมของธุรกิจ มาสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะทำให้องค์กรของเราสามารถ
อยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางธุรกิจที่ผันผวนและไม่แน่นอน

Netflix เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำ Business Transformation ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก
จากการสร้างธุรกิจใหม่ที่แตกต่างจาก Core Business เดิม การเปลี่ยนจากร้านเช่าวิดีโอ
ที่จัดส่ง DVD ให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ มาสู่การให้บริการ Streaming เนื้อหาผ่านเว็บไซด์
ในรูปแบบ Subscription ที่ทำให้มีคนสนใจจำนวนมาก เป็นการสร้างเป้าหมายธุรกิจใหม่
ที่สามารถทำกำไรจากผู้ใช้งานทั่วโลก และ Competitive Advantage ที่ยังไม่สามารถมีคู่แข่งรายใดเข้ามาเทียบได้

Digital Transformation

ในส่วนของ Digital Transformation นั้น เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจที่มีอยู่ จะเป็นการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย
หรือสร้างกระบวนการใหม่ทั้งหมดก็ได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับธุรกิจให้เข้ากับความต้องการของตลาด
ที่เปลี่ยนแปลงไป และทำให้องค์กรสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจได้

Digital Disruption ที่เกิดขึ้น ทำให้หลายธุรกิจต้องมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว
เพื่อให้องค์กรอยู่รอด ด้วยการนำเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ทั้งในด้านการสื่อสาร
ระบบงาน การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในด้านของธุรกิจนี้ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบองค์กรและกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน การดำเนินงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 

Digital Transformation ในธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 3 ด้าน คือ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบการดำเนินธุรกิจ การปฏิบัติการ และการเปลี่ยนแปลงในประสบการณ์ของลูกค้า
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เป็นการเพิ่มโอกาสให้องค์กรในการเพิ่มช่องทางการตลาด
การจัดการช่องทางการขาย  การแสวงหาเงินทุน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
และสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อผลักดันให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างยั่งยืน

องค์กรที่ใช้ Digital Transformation สร้างความสำเร็จได้องค์กรหนึ่ง คือ Walmart
ห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ที่เจอการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในพฤติกรรมของผู้บริโภค
ได้มีการใช้ Social Media ต่าง ๆ การพัฒนาและสร้าง E-Commerce Platform
พร้อมด้วยการทำ Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร
และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งส่งผลต่อผลกำไรที่กลับมาสู่ Walmart อีกด้วย 

เราจะเห็นได้ชัดนะครับว่า ถึงแม้ว่า Business Transformation และ Digital Transformation
จะมีความแตกต่างกันอยู่ แต่ก็มีบางสิ่งที่มีความคล้ายคลึงกันในการเปลี่ยนแปลงองค์กร
ให้พร้อมรับกับโลกธุรกิจในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 ด้านนั้น ก็ถือเป็นสิ่งที่สามารถควบรวมกัน
เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความสำเร็จของธุรกิจ การทำ Business Transformation ต้องอาศัย
Digital Technology เข้ามาช่วยในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้สามารถแข่งขัน
และมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ขององค์กร ในขณะที่  Digital Transformation จะเกิดขึ้นเองไม่ได้
หากองค์กรไม่ได้มีการวางเป้าหมาย และปรับใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
และสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วในโลกแห่งธุรกิจที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา 

หากท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ Organization Transformation
ต้องการพัฒนาทักษะด้านการบริหารของท่านให้แกร่งมากขึ้น หลักสูตร HR10X ของเรา
จะช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้
สามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ DeOne Academy ครับ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 062-284-9491, 098-424-5241, 089-515-8558

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email