ความท้าทายและทางออกในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร เป็นสิ่งที่แฝงอยู่ในทุกส่วนขององค์กร ในรูปแบบของคุณค่า ความเชื่อ
วิธีการคิด การสื่อสาร พฤติกรรมของพนักงาน รวมถึงการปฏิบัติในส่วนต่าง ๆ ขององค์กร
ที่ทำให้องค์กรมีลักษณะที่แตกต่างจากองค์กรอื่น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ในโลกธุรกิจยุคดิจิทัลนี้ ทำให้มีความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน

ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล Chief Executive Officer & Founder – DeOne Academy
ชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร เป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้พนักงาน
มีความรู้สึกมีคุณค่าในงานที่ตัวเองทำ และเห็นว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งกับความสำเร็จในระยะยาวขององค์กร

เรายอมรับว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การกำหนดวิถีการทำงานของคนในองค์กรให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้าง
ความเจริญงอกงามให้กับองค์กรการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรไปสู่สิ่งใหม่
ทำให้เกิดความท้าทายต่าง ๆ ที่มีผลต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ดร.ชัยพัชร์ ได้ระบุให้เห็นถึงความท้าทายและแนวทางรับมือ ดังต่อไปนี้

1. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมองค์กรทำให้พนักงานมีความเคยชินกับวิธีปฏิบัติในการทำงานและการประสานงาน
ภายในองค์กร การจะเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรนั้น เราควรต้องทำความเข้าใจ
ว่าความท้าทายที่เผชิญอยู่จากวัฒนธรรมองค์กรที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น
พนักงานมีมุมมองหรือรับรู้ปัญหานี้หรือไม่ หรือมีมุมมองอย่างไร ที่แตกต่างจากมุมมองของผู้บริหาร
ที่ต้องการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรนี้ ซึ่งสิ่งนี้ ทำให้เกิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดจากความกลัวการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน

แนวทางแก้ไขหนึ่งที่สามารถทำได้คือ การหาข้อมูลสถานการณ์วัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบัน
โดยการทำแบบสอบถาม หรือ จัดการประชุมร่วมกับพนักงาน  หรือผู้บริหารที่มีผลต่อการ
สร้างการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีพื้นที่
ในการแสดงความคิดเห็น และพยายามหาคำตอบว่า เพราะเหตุใดองค์กรเรา
ถึงต้องมีการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ และการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายระยะยาวได้อย่างไร เพื่อที่จะทำให้เราสามารถวางแผน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ไปสู่วัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่ชัดเจน พยายามสร้าง
การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์กับพนักงาน
และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานว่า พวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้

2. ขาดการสื่อสารเป้าหมายการเปลียนแปลง

การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน คือการขาดทิศทางที่จะนำพาไปสู่
ความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร การสื่อสารเป้าหมายนี้
ไม่ใช่การให้นโยบายของผู้บริหาร หรือการติดประกาศนโยบายที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
แต่สำหรับพนักงานแล้ว การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นเสมือนการสร้างความมั่นใจ
และความสำคัญของพนักงานเหล่านั้น ต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรในครั้งนี้

หนึ่งในแนวทางการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์การในรูปแบบใหม่ที่เราต้องการ คือ
ควรต้องให้ความสำคัญกับพนักงาน สื่อสารให้ทุกคนรับรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
เช่น หากธุรกิจเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังถดถอย เราควรต้องมีวิธีในการปรับตัว
เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดต่อไป ดังนั้น ในการเป็นผู้บริหารขององค์กรนั้น จึงเป็นหน้าที่
และความรับผิดชอบในการสื่อสารถึงเป้าหมาย ความต้องการ ความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน
รวมถึงบทบาท พฤติกรรม ทักษะ และความรู้ ที่พนักงานแต่ละคนควรต้องมี
เพื่อที่ทำให้สามารถมองเห็นภาพวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการให้เกิดกับองค์กรและพนักงาน

3. โครงสร้างองค์กรที่มีหลายลำดับชั้น

ถึงแม้ว่าหลายองค์กรในปัจจุบัน มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีหลายระดับขั้น
แต่สิ่งนี้กลับกลายเป็นความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร
การสื่อสารล้มเหลวจากการขาดโครงสร้างการสื่อสารชัดเจน มีผลกับต่อการสื่อสารข้อมูล
ที่สำคัญต่าง ๆ ในองค์กร ไม่สามารถที่จะสื่อสารไปยังพนักงานในทุกระดับชั้นได้อย่างครบถ้วน
รวมถึงการจำกัดการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่ทำให้การสื่อสารผ่านลำดับขั้นการบริหารล้มเหลว

เพื่อแก้ไขความท้าทายที่เกิดจากลำดับขั้นการบริหารที่มากมายนี้ องค์กรสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม
และความเชื่อต่าง ๆ ของพนักงาน โดยการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารอย่างโปร่งใสภายในองค์กร
จากผู้บริหารสู่พนักงาน และจากพนักงานไปยังผู้บริหาร ควรมีการร่วมกันกำหนดพฤติกรรม
ของคนในองค์กรที่ควรมีร่วมกัน และพฤติกรรมที่ควรกำจัดทิ้งไป เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพ
ของวัฒนธรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้น รวมถึงควรต้องมีการสร้างโอกาสให้พนักงานทุกคน
ได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง ในแนวทางของตัวเองด้วย

4. การขาดความมุ่งมั่นใส่ใจ และแรงสนับสนุน

อีกหนึ่งความท้าทายที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร คือผู้บริหารขาดความมุ่งมั่น
ใส่ใจที่จะทำการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว
พนักงานในองค์กรก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่ให้ความสนใจด้วยเช่นกัน
อันจะทำให้การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งเป้าหมายไว้นั้น ไม่สำเร็จตามที่ต้องการ

การเปลี่ยนแปลงสู่วัฒนธรรมองค์กรใหม่นั้น องค์กรควรมุ่งที่การเปลี่ยนแปลงความคิด
และพฤติกรรมของพนักงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปและให้กลายเป็นพฤติกรรมใหม่ที่ต้องการ
สำหรับวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ ควรต้องมีการสนับสนุนให้พนักงานแสดงความคิดเห็น
และเสนอความคิดใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร ควรมีการสร้างเกณฑ์ประเมินผลงาน
ที่กระตุ้นให้พนักงานปรับปรุงตัวเองอย่างสม่ำเสมอ การมีเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงองค์กร
ที่ชัดเจนที่มีพนักงานทุกคนอยู่ในภาพของการเปลี่ยนแปลง รวมถึงบทบาทผู้บริหารในการให้การสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลง มีส่วนในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่วัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่ต้องการได้

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายระยะยาวของธุรกิจได้นั้น
มีความยุ่งยากและซับซ้อน มีความท้าทายจากทั้งภายในองค์กรและปัจจัยภายนอกต่าง ๆ มากมาย
ที่จะขัดขวางความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลง  แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ในปัจจุบันนั้น เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบอย่างมหาศาล
ต่อองค์กร รวมถึงอนาคตขององค์กรด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญ

การเปลี่ยนแปลงโดยมีภาพพนักงานทุกคนอยู่ในการเปลี่ยนแปลง เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดความสำเร็จ
ในการเปลียนแปลงไปสู่วัฒนธรรมใหม่ ซึ่งความสำเร็จนี้ถือได้ว่าเป็นการลงแรงที่คุ้มค่า
และทำให้เราสามารถมั่นใจว่าวัฒนธรรมองค์กรที่จะเกิดขึ้นนั้น มีผลกับสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
และเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในอนาคตได้อีกด้วย

หากท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ Organization Transformation และ
People Transformation สามารถกด Follow และ Like Page เพื่อไม่พลาดข้อมูลดี ๆ
เพิ่มเติมนะครับ และหากท่านต้องการพัฒนาทักษะด้านการบริหารของท่านให้แกร่งมากขึ้น
หลักสูตร HR10X ของเรา จะช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้
ท่านสามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ DeOne Academy ครับ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 098-424-5241, 096-845-4698

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email