ความแตกต่างระหว่างการระบายอารมณ์ และการให้ Feedback

สำหรับหัวหน้างานแล้วนั้น คงมีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องการที่จะให้คำแนะนำกับทีมงาน
ด้วยความคาดหวังผลสำเร็จของงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ทำให้เราพยายามที่จะผลักดันให้ทีมงานทำงานในหน้าที่ให้สำเร็จตามความคาดหวัง
โดยใช้วิธีการให้ Feedback เพื่อให้เกิดการปรับปรุง แก้ไข หรือ พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น

ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล Chief Executive Officer & Founder – DeOne Academy
ชี้ให้เห็นว่าการให้ Feedback นั้น เป็นสิ่งจำเป็นมากในการพัฒนาทีมงาน
สามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน แต่อาจมีหัวหน้าหลาย ๆ คน
ที่รู้สึกลำบากใจที่จะให้ Feedback กับลูกน้องเวลาที่งานผิดพลาด
หรือต้องการให้งานที่ทำมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในบางครั้งอาจเป็นเหมือนการระบายอารมณ์กับลูกน้อง
และนำไปสู่การลดทอนความมั่นใจของทีมงาน และทำให้เขารู้สึกไม่ดีกับหัวหน้างานได้

ในหลาย ๆ ครั้ง การให้ Feedback กับทีมงาน การสื่อสารเพื่อให้ทีมงานรับรู้ถึงความรู้สึกของหัวหน้างาน
ที่มีต่อประสิทธิภาพในการทำงานของลูกน้อง อาจมองว่าคล้ายกับการระบายอารมณ์
ซึ่งในชีวิตจริงของการทำงาน การให้ Feedback ที่ดี จะทำให้เกิดการพัฒนาลูกน้องให้เติบโตและดีขึ้น
ซึ่งมีความต่างจากการระบายอารมณ์ที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางตรงกันข้าม
เรามาลองพิจารณากันนะครับว่า Feedback กับการระบายอารมณ์ จะส่งผลที่แตกต่างกันอย่างไรกับทีมงานได้บ้าง

Feedback เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม

หัวหน้างานมักจะให้ Feedback ทีมงาน เพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงได้
โดยไม่ใช่การตำหนิลูกน้อง ต้องพยายามทำให้ลูกน้องเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการให้ Feedback
เพื่อให้เขาปรับปรุงให้ได้ผลการทำงานที่ดีขึ้น เพื่อสร้างให้เกิดแรงจูงใจในการปรับปรุงตัว

หากหัวหน้างานใช้การระบายอารมณ์กับลูกน้อง เพื่อหวังว่าจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในพฤติกรรมของเขาแล้วนั้น มีโอกาสอย่างมากที่ลูกน้องจะมีแรงต้าน และใช้อารมณ์กลับมาเช่นกัน
ซึ่งจะทำให้เกิดการไม่ยอมรับความคิดเห็นระหว่างกัน และอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ในทีมงานได้อีกด้วย

Feedback เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน

การให้ Feedback กับทีมงานนั้น หัวหน้างานต้องพูดคุยพร้อมวิธีทางแก้ไข ตกลงแนวทาง
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน อันจะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หากหัวหน้างานใช้อารมณ์ในการสื่อสาร อาจจะไม่สามารถที่จะสื่อสารแนวทางที่ต้องการ
ให้กับทีมงานได้นำไปปรับใช้ และจะทำให้ไม่สามารถที่จะสร้างความเข้าใจร่วมกันในทีมงาน
อันจะส่งผลให้ทีมงานไม่สามารถทำงานได้สำเร็จตามความคาดหวังได้

Feedback เพื่อสร้างให้เกิดความเชื่อมั่น

อีกหนึ่งความแตกต่างระหว่าง Feedback กับการใช้อารมณ์คือ
การให้ Feedback ทำให้เกิดความเชื่อมั่น ให้กำลังใจ และสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นกับลูกน้องว่า
เขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป

ในทางกลับกัน การระบายอารมณ์ส่งผลกระทบโดยตรงกับพนักงาน
โดยอาจจะทำให้พนักงานรู้สึกถึงการไม่มีตัวตน จะทำให้ลูกน้องขาดความเชื่อใจ
เชื่อมั่นในหัวหน้างาน ขาดแรงจูงใจในการทำงาน
ทำให้ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หรือมีผลงานที่แย่ไปกว่าเดิม

Feedback เพื่อหาบทสรุป

ในหลาย ๆ ครั้ง หัวหน้างานต้องมีการให้ Feedback ในเชิงลบ
ซึ่งควรต้องมีการอธิบายให้ลูกน้องเข้าใจอย่างชัดเจน ถึงสิ่งที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุง
เพื่อเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเอง และไม่ควรนำข้อผิดพลาดในอดีตกลับมาพูดซำ้อีก 

หากหัวหน้างานใช้การระบายอารมณ์โดยมีความคาดหวังที่จะให้ลูกน้องมีการพัฒนาตัวเอง
โดยที่ไม่ได้มีการสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมา อาจทำให้ลูกน้องรู้สึกว่าตนเป็นที่รองรับอารมณ์
ส่งผลให้บรรยากาศการทำงานหม่นหมอง ไม่มีความสนุนสนาน และไม่มีความเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับผลลัพธ์ที่แตกต่างของการให้ Feedback กับทีมงาน
กับการระบายอารมณ์กับทีมงาน หวังว่าท่านจะได้นำไปคิด วิเคราะห์
และนำไปปรับใช้ในการให้บริหารทีมงานกันนะครับ

การให้Feedback ที่มีประสิทธิภาพนั้น หัวหน้างาน จะต้องให้ Feedback โดยปราศจากอคติใด ๆ
ต้องเข้าใจว่าการให้ Feedback นั้น เป็นเหมือนกระจก ที่ช่วยสะท้อนให้ลูกน้องเข้าใจ
บทบาท หน้าที่ของตนให้มากขึ้น และพร้อมที่จะพัฒนา เติบโตไปกับองค์กร

เราในฐานะที่เป็นหัวหน้างาน ต้องไม่ลืมนะครับว่าผลงานของเราส่วนใหญ่มาจากลูกน้อง
ถ้าเราไม่ให้เกียรติลูกน้อง ใช้การระบายอารมณ์ แทนที่การบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
จะทำให้ลูกน้องไม่มีใจที่จะสร้างผลงานร่วมไปกับเรา การระบายอารมณ์กับทีมงานนั้น
อาจทำให้เราสบายใจได้ในช่วงเวลาหนึ่ง แต่จะส่งผลลบกับเราในระยะยาวนะครับ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 062-284-9491, 098-424-5241, 089-515-8558

แชร์โพสต์นี้