ถอดบทเรียนความเป็นผู้นำจาก 10 ผู้บริหารระดับตำนาน

ผู้นำทุกคนคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า

“วิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาภาวะผู้นำคือ การเรียนรู้จากผู้นำที่ยิ่งใหญ่”

การเรียนรู้ความเป็นผู้นำจากผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ จะทำให้เรามีแรงบันดาลใจ
ในการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ  เรียนรู้เทคนิคการบริหาร รวมถึงกลยุทธ์และมุมมองทางธุรกิจที่น่าสนใจ

บทความนี้ขอถอดบทเรียนจากคำคมของ ผู้บริหารระดับตำนาน และนักธุรกิจระดับโลก
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นข้อคิดให้นำเอาไปปรับใช้ในชีวิต ธุรกิจ
และก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคตด้วยกัน จะมีคำคมจากใครบ้างนั้น เรามาพิจารณากันนะครับ

Jack Welch

“Before you are a leader, success is all about growing yourself.
When you become a leader, success is all about growing others.”

– Jack Welch

“ก่อนที่คุณจะเป็นผู้นำ ความสำเร็จ คือการทำให้ตัวเองเติบโต
เมื่อคุณเป็นผู้นำแล้ว ความสำเร็จ คือการทำให้ผู้อื่นเติบโต”

คำคมจาก Jack Welch ให้ความสำคัญกับการให้อำนาจกับคนอื่น
โดยเชื่อว่า ความเป็นผู้นำนั้นคือจุดที่เรามีเครื่องมือที่จะสามารถทำให้ผู้อื่น
สามารถพัฒนาหรือยกระดับความสามารถของตัวเองได้

Bill Gates

“Don’t compare yourself with anyone in this world…
if you do so, you are insulting yourself.”

– Bill Gates

“จงอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครก็ตามบนโลกนี้…
ถ้าคุณทำเช่นนั้น คุณกำลังดูถูกตัวคุณเอง”

ถ้าเป้าหมายของเราคืออยากประสบความสำเร็จแล้วนั้น จะไม่มีประโยชน์เลย
หากเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร เพราะสุดท้ายแล้วความสำเร็จของเรา
จะเกิดขึ้นได้จากการหาวิธีการที่ถูกต้องและลงมือทำนั่นเอง

Stephen Covey

“What you do has far greater impact that what you say.”

– Stephen Covey

“สิ่งต่าง ๆ ที่คุณทำ มีผลยิ่งใหญ่มากกว่าสิ่งต่าง ๆ ที่คุณพูด”
ถึงแม้ว่าคำพูดจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่การกระทำของเราในฐานะผู้นำจะสามารถ
แสดงความหมายได้มากกว่าคำพูด ผู้นำไม่สามารถที่จะพูดสิ่งหนึ่ง แต่ทำอีกสิ่งหนึ่ง
ถ้าเราแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของคุณผ่านการกระทำ
ทีมงานก็จะให้ความเชื่อใจ มากกว่าการพูด หรือการเขียน

John C. Maxwell

“A man must be big enough to admit his mistakes,
smart enough to profit from them, and strong enough to correct them.”

– John C. Maxwell

“คนเราต้องมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่เพียงพอ ที่จะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองได้
ต้องฉลาดเพียงพอ ที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้น และต้องเข้มแข็งเพียงพอที่จะแก้ไขความผิดพลาด”

คำคมนี้ของ John Maxwell แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติหลักของผู้นำ
คือความสามารถในการเรียนรู้จากความคิดพลาด และความนอบน้อมถ่อมตนในการรับผิด
ทั้งควรต้องยอมรับและแก้ไขความผิดพลาดนั้นให้ได้อีกด้วย

Steve Jobs

“Innovation distinguishes between a leader and a follower.”

– Steve Jobs

“นวัตกรรม ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างผู้นำ และผู้ตาม”

ผู้นำเป็นตำแหน่งที่ควรมีความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เนื่องจากเขาเหล่านั้น
ต้องทำให้ตัวเองแตกต่างจากคนอื่น ๆ ในทีมงาน และวิธีที่ดีที่สุดที่จะก้าวขึ้นไป
คือการสร้างวิสัยทัศน์ที่ไม่มีเคยมีใครมาก่อน เช่นเดียวกับที่เขามีวิสัยทัศน์
ของโทรศัพท์ที่ไม่ใช้เป็นเพียงแค่โทรศัพท์ แต่มีการสร้างประสบการณ์เฉพาะให้กับผู้ใช้งานด้วย

Brian Tracy

“Leaders think and talk about the solutions.
Followers think and talk about the problems.”

– Brian Tracy

“ผู้นำคิดและพูดเกี่ยวกับทางออก ผู้ตามคิดและพูดเกี่ยวกับปัญหา”

ความคิดของเราในฐานะผู้นำ ควรต้องเกี่ยวข้องกับการหาทางออกให้ปัญหา
ควรจะต้องมุ่งไปที่การวิเคราะห์ปัญหา และใช้เวลาในการคิดหาทางแก้ไขต่าง ๆ ที่เป็นไปได้
มากกว่าการเสียเวลาและเสียกำลังไปกับการถกเถียงเรื่องปัญหานั้น ๆ

Peter Senge

“It’s not what the vision is, it’s what the vision does.”

– Peter Senge

“มันไม่ใช่ว่า วิสัยทัศน์คืออะไร แต่เป็นว่าวิสัยทัศน์ทำอะไรได้บ้าง”

Peter Senge ได้จุดประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความต้องการวิสัยทัศน์ที่สามารถนำไปปฎิบัติได้
และสามารถสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง ถึงแม้ว่าการสร้างวิสัยทัศน์จะสามารถทำได้โดยง่าย
แต่การที่เราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับองค์กร หรือพนักงานได้นั้น
เป็นสิ่งที่ยากมากกว่า เราต้องไม่เพียงแค่ให้ความสนใจกับการวางแผนและแนวทาง
ในการทำวิสัยทัศน์ให้สำเร็จ แต่ยังต้องมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ในด้านการเปลี่ยนแปลงด้วย

Mark Zuckerberg

“The biggest risk is not taking any risk. In a world that changing really quickly,
the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks.”

– Mark Zuckerberg

“ความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลย เพราะในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้
กลยุทธ์เดียวที่ประกันได้ถึงความล้มเหลว คือการไม่ยอมเสี่ยงทำอะไรเลย”

ความคิดที่ทำให้  Mark Zuckerberg สร้าง Facebook ทั้งที่ไม่มีความรู้ในเรื่องธุรกิจเลย
ความคิดที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงมือทำความฝันให้เป็นความจริง
ถึงแม้จะไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นเช่นไร จะสำเร็จหรือไม่  กล้าผลักดันที่จะทำให้ความฝันเป็นความจริง
ซึ่งแนวคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้

Howard Schultz

“You can’t build any kind of organization if you’re not going to surround yourself
with people who have experience and skill base beyond your own.”

– Howard Schultz

“คุณไม่สามารถสร้างองค์กรทางธุรกิจขึ้นมาได้
หากขาดบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์มากกว่าตัวคุณเอง”

Howard Schultz CEO ของสตาร์บัคส์ เป็นผู้บริหารที่ให้ความสำคัญ
กับการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมาก โดยหลักในการทำงานของเขา คือ
การรับฟังความคิดเห็นของพนักงานทุกระดับ เขาดูแลพนักงานของเขาให้ดีด้วยสวัสดิการ
ความซื่อตรงจริงใจ และการเอาใจใส่ที่สร้างความพึงพอใจให้กับทุกคน
จึงทำให้สตาร์บัคส์เติบโตอย่างมั่นคง พัฒนาเหนือบริษัทคู่แข่งอื่นๆ

Peter F. Drucker

“Effective leadership is not about making speeches or being liked;
leadership is defined by results, not attributes.”

– Peter F. Drucker

“ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เป็นคำพูดหรือการได้รับความชื่นชอบ
ภาวะผู้นำถูกกำหนดโดยผลลัพธ์ ไม่ใช่คุณสมบัติ”

การเป็นผู้นำไม่ใช่เป็นเพียงความสามารถที่จะทำให้ทุกคนประทับใจและอยู่ข้างเราเท่านั้น
ถ้าเราไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถ และประสิทธิภาพในการบริหารงาน
เราก็จะไม่ได้เป็นผู้นำที่แท้จริง คำพูดเป็นสิ่งสำคัญและจะมีความหมายมากขึ้นด้วยการกระทำที่ตามมา

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับคำคมและบทเรียนที่ได้รับจากผู้นำทั้ง 10 ท่านนี้
หวังว่าท่านจะได้นำไปคิด วิเคราะห์ และนำไปปรับใช้ในการบริหารงานกันนะครับ

ภาวะผู้นำ ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด และก็ไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถสร้างขึ้นได้ในระยะเวลาสั้น
การเรียนรู้และพัฒนาภาวะผู้นำของเรานั้น เปรียบเหมือนการรดน้ำ พรวนดิน
ต้องมีการพัฒนา ฝึกฝน เรียนรู้จากผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ หาแนวทางและวิธีใหม่ ๆ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการปรับใช้กับทีมงาน และองค์กรของเราด้วย


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 062-284-9491, 098-424-5241, 089-515-8558

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email