รวม 10 หลักสูตรยอดนิยม (Popular Courses) สำหรับผู้บริหารระดับสูง

ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงที่จะต้องมองไกล มองกว้าง รู้ทันต่อสถานการณ์ภายนอกองค์กร การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Popular Courses ภายนอกองค์กรที่มีผู้เข้าอบรมเป็นผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรอื่น จึงไม่เพียงแต่เป็นคำตอบที่ใช่เท่านั้น แต่ยังหมายถึงผู้บริหารระดับสูงจะได้ความรู้ (Knowledge) ข้อมูลเชิงลึกที่ทันต่อสถานการณ์ และได้ Connection ที่สามารถนำมาต่อยอดธุรกิจได้อีกด้วย

ten x, popular courses

10 Popular Courses สำหรับผู้บริหารระดับสูง

หลักสูตรยอดนิยมสำหรับผู้บริหารระดับสูงที่จัดโดยภาครัฐ ภาคเอกชน หรือมหาวิทยาลัย มีดังนี้

1. หลักสูตรวปอ

  • สถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศ ขึ้นตรงกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม มีหน้าที่จัดการศึกษาหลักสูตรเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติและการป้องกันราชอาณาจักรให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน พนักงานองค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเอกชน หลักสูตร Popular course ที่จัดมาแล้วหลายรุ่น

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาบันพระปกเกล้า

  • สถาบันยอดนิยมในระดับบริหารจากหลายสาขาอาชีพ ที่ต้องการสร้างพันธมิตรเพื่อต่อยอดทางธุรกิจและการเมือง โดยเฉพาะหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) และยังมีหลักสูตรอื่น เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง, หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน

3. หลักสูตร TEPCOT

  • เกิดจากความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหอการค้าไทย เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้และวิสัยทัศน์ เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้บริหารและผู้ประกอบการที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน โดยนำประเด็นร่วมสมัยมาอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่จะนำพาประเทศให้เป็นผู้นำเศรษฐกิจของเอเชียต่อไปอย่างยั่งยืน

4. หลักสูตร วตท

  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิทยาการตลาดทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถทางธุรกิจตลาดทุน เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง ธุรกิจและการบริหารจัดการ รวมถึงมีภาวะผู้นำที่มีคุณธรรม สามารถทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทั้งด้านภารกิจขององค์กร และบทบาทในสังคม

5. หลักสูตร บยส

  • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานศาลยุติธรรม มุ่งให้ความรู้แก่ผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มพูนทักษะการวิเคราะห์เชิงระบบ ให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทุกภาคส่วน ได้เสริมสร้างความรู้และวิทยาการด้านกระบวนการยุติธรรม การเมืองการปกครอง สภาพสังคม และสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาประเทศให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

6. หลักสูตร นมธ

  • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” มุ่งให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวความคิดและทิศทางใหม่ในการบริหารองค์กรที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เสริมสร้างความคิดในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม โดยในหลักสูตรจะสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรม วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าอบรม อันจะนำไปสู่การร่วมมือกันในอนาคต เพื่อชุมชนและสังคม

7. หลักสูตร BRAIN

  • Business Revolution and Innovation Network การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รวบรวมองค์ความรู้ทั้ง 8 เข้าด้วยกัน ได้แก่ ICT, Logistic, Economic, Finance, Energy, Industry, Argro Base และ Health เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตเพื่อยกระดับประเทศให้ก้าวสู่การเป็นนำทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

8. หลักสูตร NIDA MAX

  • นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ NIDA จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักบริหารระดับสูงในหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความทันสมัยและความสามารถในการนำแนวคิด กระบวนการ วิธีการที่หลากหลายในการบริหารจัดการองค์กรมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก NIDA อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ รวมไปถึงวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

9. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน

  • จัดขึ้นโดยสถาบันวิทยาการพลังงาน เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้นำทางความคิดจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน นักวิชาการ ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงาน เป็นการอบรมแบบผสมผสานเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้อย่างเต็มที่ ทั้งการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเรียน การเสวนาพิเศษ การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการกลุ่ม รวมถึงการสร้างสรรค์ต่อยอดเครือข่ายด้านพลังงานตลอดระยะเวลาการอบรม

10. หลักสูตร TEN X

  • มาถึงหลักสูตรที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ DeOne Academy ที่ได้ออกแบบหลักสูตร TEN X ขึ้น พร้อมด้วยการสนับสนุนด้าน Learning Platform จาก Conicle เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการทำ Transformation ได้มีเวทีในการเรียนรู้ร่วมกันทั้งในด้านเนื้อหาในเชิงวิชาการ เครื่องมือ ที่นำไปใช้ได้จริง การแบ่งปันประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และ CEO ขององค์กรชั้นนำ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง “สังคมแห่งการเรียนรู้” ให้กับผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับแถวหน้าของประเทศไทย ซึ่งนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ
ten x, popular courses

เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ 10 Popular Courses ยอดนิยมสำหรับผู้บริหารระดับสูง หากท่านต้องการเกี่ยวกับทุกด้านในการ Transformation และต้องการพัฒนาทักษะด้านการบริหารของท่านให้แกร่งมากขึ้น หลักสูตร TEN X ของเรา จะช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้ สามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ DeOne Academy นะครับสนใจดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก: TEN X.UTCC หรือ TEN X

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy หรือ TEN X
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241
คุณวรพรรณ(แพร์) โทร: 096-845-4698

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email