3 วิธีหา Core Competency ขององค์กร

Core Competency หรือที่เรารู้จักกันว่าสมรรถนะหลัก หรือขีดความสามารถหลักนั้น
เป็นเครื่องมือที่เราได้ยินกันในการบริหารจัดการมาระยะหนึ่งแล้ว
สมรรถนะความสามารถขององค์กร เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า
องค์กรมีมีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร และยังสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในโลกธุรกิจอีกด้วย 

โดยทั่วไปนั้น Core Competency  ขององค์กรหมายถึง ทักษะหรือประสบการณ์ขององค์กร
และมักจะเป็นความแข็งแกร่งเชิงกลยุทธ์ขององค์กร เช่น FedEx
มี Core Competency ในด้าน Logistics และ Customer Service เป็นต้น 

หากเราไม่สามารถหา Core Competency ขององค์กรของเราได้
จะมีโอกาสที่เราจะสูญเสียความแข็งแกร่งในการทำธุรกิจ เนื่องจากไม่มีจุดเด่น
ในอุตสาหกรรมที่เราทำอยู่ หรือไม่มีความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นในตลาด

แต่การที่เราจะหา Core Competency ขององค์กรได้นั้น เราต้องพิจารณาในด้านใดบ้าง

1. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร

การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรของเรานั้น จะทำให้เรามองเห็น
สถานะที่เป็นจริงในปัจจุบันของธุรกิจ ความพร้อมขององค์กร  พิจารณาความได้เปรียบของธุรกิจ
เมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่น ทำให้เราสามารถวางแผนในการพัฒนาจุดแข็งที่เรามีอยู่
และพัฒนาต่อยอดให้ธุรกิจของเรามีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไปได้ ยกตัวอย่างเช่น
องค์กรเราอาจจะมีจุดแข็ง อยู่ที่ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ลูกค้ามีความผูกพันต่อสินค้า/บริการของเรา
เราก็จะวางแผนในการพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้น อาจจะโดยการสร้าง One Stop Service
ให้ลูกค้ามีความสะดวกในการซื้อสินค้าหรือบริการ เพื่อเพิ่มความเชื่อถือ และมั่นใจให้กับลูกค้า 

2. วิเคราะห์โอกาส และความเสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจนั้น เป็นการเปิดมุมมองให้เราวิเคราะห์สภาพธุรกิจที่เกิดขึ้น
สภาพเศรษฐกิจที่ธุรกิจเราต้องเผชิญ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความพร้อมของธุรกิจของเราในสภาวะปัจจุบัน
และเตรียมการสู่การเติบโตในอนาคต เช่น การมองเห็นโอกาสในตลาดที่เติบโตขึ้น
เราอาจมีความเสี่ยงว่า จะมีคู่แข่งเกิดมามากขึ้น แต่โอกาสนั้นจะทำให้เราต้องตั้งเป้าหมาย
ในการรักษาส่วนแบ่งของตลาดไว้ให้ได้ อันจะทำให้เราพยายามที่จะสร้างนวัตกรรม
ในสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ เพื่อเปิดโอกาสสู่ตลาดใหม่ก่อนที่คู่แข่งจะทำได้ หรือหาโอกาส
ในการยกระดับคุณภาพสินค้าหรือบริการ เพื่อเข้าสู่ตลาดสำหรับผู้ที่มีกำลังซื้อสูงขึ้น เพื่อสร้างผลกำไรที่มากขึ้น

3. วิเคราะห์ Vision, Mission, Strategy และ Core Competency

เมื่อเราได้ทำการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ได้พิจารณาโอกาสและความเสี่ยง
ในสภาวะธุรกิจที่เป็นจริงในปัจจุบัน จะทำให้เราสามารถตั้งเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ขององค์กร
ที่มีพื้นฐานจากสภาพการแข่งขันทางธุรกิตที่แท้จริง ซึ่งจะเป็นแนวทางให้เราสามารถค้นหา
Core Competency ขององค์กรได้ ว่าพื้นฐานที่แท้จริงแล้วธุรกิจเรานั้น มีความสามารถหลัก
ในการดำเนินธุรกิจอย่างไร และจะต้องมีความแตกต่างจากคู่แข่ง เป็นสมรรถนะที่ไม่สามารถมีคนอื่น
ในธุรกิจเดียวกันเลียนแบบได้ และควรต้องสามารถนำไปสู่การพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ได้

Core Competency ขององค์กรนั้น อาจจะเป็น Business Competency เช่น
ความพร้อมทางการเงิน หรือความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ำ
หรือจะเป็น Marketing Competency เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด
หรือความสามารถในการเปิดตลาดใหม่ หรืออาจจะเป็นส่วนผสมของทั้งสองอย่าง ก็เป็นได้

ทั้งนี้ การพิจารณาหา Core Competency ขององค์กรมีความสำคัญอย่างมาก
เป็นเหมือนคัมภีร์ที่จะนำพาองค์กรไปยังเป้าหมายความสำเร็จที่วางไว้
อีกทั้งยังทำให้องค์กรของเราสามารถรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันอีกด้วย
เนื่องจากองค์กรควรต้องนำ Core Competency ที่มีอยู่ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์
การกำหนดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร รวมทั้งไปใช้ในการสรรหาคัดเลือก
และวางแผนพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

องค์กรควรต้องรักษา Core Competency ที่มีอยู่ และพัฒนา Core Competency ใหม่ ให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ
เพื่อที่เป็นการเปิดโอกาสในการเติบโตในธุรกิจ และเปิดโอกาสในการเข้าสู่ตลาดใหม่ในอนาคตได้

เห็นด้วยกับผมกันมั้ยครับว่า Core Competency ขององค์กร เป็นสิ่งสำคัญที่เราในฐานะผู้นำองค์กร
ต้องนำมาพิจารณา เพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อม และพัฒนาองค์กร
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเพื่อสร้างความเติบโดให้ธุรกิจขององค์กร

และสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอยู่เสมออีกอย่างหนึ่งคือ เราควรติดตาม ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
และ Core Competency ขององค์กรให้เข้ากับสภาพตลาดและธุรกิจที่เราแข่งขันอยู่เสมอ
เพื่อที่เราจะได้สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันขององค์กรเราไว้ให้ได้

เรื่องของ Leadership กับ Core Competency ขององค์กรนั้น มีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างมาก
หากท่านต้องการเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้เพิ่มเติม สามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ DeOne Academy นะครับ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 062-284-9491, 098-424-5241, 089-515-8558

แชร์โพสต์นี้