3 ข้อได้เปรียบเมื่อคุณได้อบรมหลักสูตรหัวหน้างาน

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนในโลกธุรกิจปัจจุบัน เป็นเหตุให้ผู้บริหารสมัยใหม่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือการเปลี่ยนแปลง บทบาทหน้าที่บริหารจัดการและสั่งการ เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตามเป้าหมายนั้นอาจไม่เพียงพออีกต่อไป ผู้บริหารต้องปรับตัวเองมาเป็นผู้นำ ต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กร ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ และทำให้ทีมงานปฏิบัติงานเต็มความสามารถและมุ่งมั่นให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล Chief Executive Officer & Founder – DeOne Academy สถาบันพัฒนาภาวะผู้นำและพัฒนาธุรกิจ ชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในองค์กร เป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจนั้น ระบบการเรียนรู้ต้องทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานจนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

หลักสูตรหัวหน้างาน

ดร.ชัยพัชร์ ระบุว่า การพัฒนาที่จะให้เกิดผลสูงสุดต่อองค์กร จำเป็นต้องมีการพัฒนากลุ่มผู้บริหารระดับกลาง ผู้จัดการ และหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลุ่มพนักงานที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร หลักสูตรหัวหน้างาน จึงเป็นหลักสูตรที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรในการสร้างกรอบเพื่อการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้กับพนักงานในกลุ่มนี้ โดยหากเราเป็นหนึ่งในกลุ่มของพนักงานที่ได้เข้าร่วมจะทำให้เรามีความแตกต่างและมีความได้เปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานคนอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

3 ข้อได้เปรียบเมื่อคุณได้อบรมหลักสูตรหัวหน้างาน

1. กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

องค์กรวางแผนเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรที่องค์กรต้องการพัฒนาเพื่อให้สามารถมีศักยภาพที่เหมาะสม ที่จะนำพาองค์กรไปสู้เป้าหมายในอนาคตที่วางไว้นั้น ทำให้เรามองเห็นอนาคตความก้าวหน้า และการเจริญเติบโตภายในองค์กร และเป็นเหมือนการกระตุ้นให้เราเกิดการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง พร้อมนักบการทำงานในรูปแบบใหม่ ๆ ได้อย่างไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง และนำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งๆขึ้นเพื่อแข่งขันทั้งภายในและภายนอกองค์กรอีกด้วย

หลักสูตรหัวหน้างาน

2. มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำ และเป็นที่ยอมรับของทีมงาน

ทำให้เราสามารถนำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกน้องมากขึ้น เราจะสามารถเข้าใจบทบาทของหัวหน้างานในฐานะผู้นำได้ชัดเจนขึ้น ได้รับรู้รูปแบบการเป็นผู้นำของตัวเอง เราจะมีจิตวิทยาในการบริหารและการปกครองทีมงาน สามารถจูงใจทีมงานให้ทำงานอย่างมีความสุข และบรรลุเป้าหมายขององค์กร อีกทั้งเราจะมีความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นหัวหน้างานที่มีจิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ในสไตล์ของตัวเอง อันจะทำให้สามารถเป็นที่ยอมรับของทีมงาน และสามารถผลักดันให้ทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

3. เพิ่มพูนศักยภาพ และความสามารถในการเป็นผู้นำ

ข้อได้เปรียบที่สำคัญที่เราจะได้รับจากการอบรมหลักสูตรหัวหน้างาน การได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และทักษะพื้นฐานของการเป็นหัวหน้างานที่ทรงประสิทธิภาพ เรียนรู้วิธีการและเทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารงานควบคู่กับการบริหารคน ทำให้เรามีความมั่นใจในการทำงานของเรา กล้าคิด กล้าทำ กล้าสั่ง กล้าตัดสินใจ เป็นที่ยอมรับของลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร สามารถบริหารจัดการ รวมถึงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กับหน่วยงาน และองค์กรโดยรวมอีกด้วย

หลักสูตรหัวหน้างาน

โลกในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก องค์ความรู้หลายอย่างก็เปลี่ยนไปตามกัน การแข่งขันขององค์กรต่างๆ ก็มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ การให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ผู้จัดการ และหัวหน้างานเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถยืนหยัดในการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ได้ หลักสูตรระดับนี้จึงเป็นหลักสูตรที่องค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญในการสร้างกรอบและแนวคิดที่แตกต่างในเรื่องการเป็นผู้นำให้เกิดขึ้นในพนักงานกลุ่มนี้ ให้สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน การบริหารงาน รวมถึงการบังคับบัญชาทีมงานเพื่อผลักดันให้สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให้กับองค์กร

หลักสูตรหัวหน้างาน

หากท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ Leadership Development สามารถกด Follow และ Like Page เพื่อไม่พลาดข้อมูลดี ๆ เพิ่มเติม นะครับ และหากท่านต้องการพัฒนาทักษะด้านการบริหารของท่านให้แกร่งมากขึ้น หลักสูตร Brand New Manager ของเรา จะช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้ ท่านสามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ DeOne Academy ครับ


 

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก: Professional Brand New Manager

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241
คุณวรพรรณ(แพร์) โทร: 096-845-4698

แชร์โพสต์นี้