4 ความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) เป็นสิ่งที่แฝงอยู่ในทุกส่วนขององค์กร ในรูปแบบของคุณค่า ความเชื่อ วิธีการคิด การสื่อสาร พฤติกรรมของพนักงาน รวมถึงการปฏิบัติในส่วนต่าง ๆ ขององค์กร ที่ทำให้องค์กรมีลักษณะที่แตกต่างจากองค์กรอื่น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกธุรกิจยุคดิจิทัลนี้ ทำให้มีความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน

corporate culture วัฒนธรรมองค์กร

ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล Chief Executive Officer & Founder – DeOne Academy ชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร เป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้พนักงานมีความรู้สึกมีคุณค่าในงานที่ตัวเองทำ และเห็นว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งกับความสำเร็จในระยะยาวขององค์กร เรายอมรับว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดวิถีการทำงานของคนในองค์กรให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความเจริญงอกงามให้กับองค์กรการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรไปสู่สิ่งใหม่ ทำให้เกิดความท้าทายต่าง ๆ ที่มีผลต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลง ดร.ชัยพัชร์ ได้ระบุให้เห็นถึงความท้าทายและแนวทางรับมือ ดังต่อไปนี้

ความท้าทายและทางออกในการเปลี่ยน Corporate Culture

1. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

  • วัฒนธรรมองค์กรทำให้พนักงานมีความเคยชินกับวิธีปฏิบัติในการทำงานและการประสานงานภายในองค์กร การจะเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรนั้น เราควรต้องทำความเข้าใจว่าความท้าทายที่เผชิญอยู่จากวัฒนธรรมองค์กรที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น พนักงานมีมุมมองหรือรับรู้ปัญหานี้หรือไม่ หรือมีมุมมองอย่างไร ที่แตกต่างจากมุมมองของผู้บริหารที่ต้องการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรนี้ ซึ่งสิ่งนี้ ทำให้เกิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความกลัวการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน

แนวทางแก้ไข

  • การหาข้อมูลสถานการณ์วัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบันโดยการทำแบบสอบถาม หรือ จัดการประชุมร่วมกับพนักงาน  หรือผู้บริหารที่มีผลต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็น และพยายามหาคำตอบว่า เพราะเหตุใดองค์กรเรา
    ถึงต้องมีการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ และการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรจะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายระยะยาวได้อย่างไร เพื่อที่จะทำให้เราสามารถวางแผนกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ไปสู่วัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่ชัดเจน พยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์กับพนักงาน และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานว่า พวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้

2. ขาดการสื่อสารเป้าหมายการเปลียนแปลง

  • การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน คือการขาดทิศทางที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร การสื่อสารเป้าหมายนี้ไม่ใช่การให้นโยบายของผู้บริหาร หรือการติดประกาศนโยบายที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ แต่สำหรับพนักงานแล้ว การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นเสมือนการสร้างความมั่นใจและความสำคัญของพนักงานเหล่านั้น ต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรในครั้งนี้

แนวทางแก้ไข

  • ควรต้องให้ความสำคัญกับพนักงาน สื่อสารให้ทุกคนรับรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น หากธุรกิจเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังถดถอย เราควรต้องมีวิธีในการปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดต่อไป ดังนั้น ในการเป็นผู้บริหารขององค์กรนั้น จึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการสื่อสารถึงเป้าหมาย ความต้องการ ความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน รวมถึงบทบาท พฤติกรรม ทักษะ และความรู้ ที่พนักงานแต่ละคนควรต้องมี เพื่อที่ทำให้สามารถมองเห็นภาพวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการให้เกิดกับองค์กรและพนักงาน

3. โครงสร้างองค์กรที่มีหลายลำดับชั้น

  • ถึงแม้ว่าหลายองค์กรในปัจจุบัน มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีหลายระดับขั้น แต่สิ่งนี้กลับกลายเป็นความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร การสื่อสารล้มเหลวจากการขาดโครงสร้างการสื่อสารชัดเจน มีผลกับต่อการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ในองค์กร ไม่สามารถที่จะสื่อสารไปยังพนักงานในทุกระดับชั้นได้อย่างครบถ้วน รวมถึงการจำกัดการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การสื่อสารผ่านลำดับขั้นการบริหารล้มเหลว

แนวทางแก้ไข

  • เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารอย่างโปร่งใสภายในองค์กร จากผู้บริหารสู่พนักงาน และจากพนักงานไปยังผู้บริหาร ควรมีการร่วมกันกำหนดพฤติกรรมของคนในองค์กรที่ควรมีร่วมกัน และพฤติกรรมที่ควรกำจัดทิ้งไป เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพของวัฒนธรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้น รวมถึงควรต้องมีการสร้างโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง ในแนวทางของตัวเองด้วย

4. การขาดความมุ่งมั่นใส่ใจ และแรงสนับสนุน

  • อีกหนึ่งความท้าทายที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร คือผู้บริหารขาดความมุ่งมั่นใส่ใจที่จะทำการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพนักงานในองค์กรก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่ให้ความสนใจด้วยเช่นกัน อันจะทำให้การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งเป้าหมายไว้นั้น ไม่สำเร็จตามที่ต้องการ

แนวทางแก้ไข

  • องค์กรควรมุ่งที่การเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของพนักงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปและให้กลายเป็นพฤติกรรมใหม่ที่ต้องการ สำหรับวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ ควรต้องมีการสนับสนุนให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและเสนอความคิดใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร ควรมีการสร้างเกณฑ์ประเมินผลงานที่กระตุ้นให้พนักงานปรับปรุงตัวเองอย่างสม่ำเสมอ การมีเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่ชัดเจนที่มีพนักงานทุกคนอยู่ในภาพของการเปลี่ยนแปลง รวมถึงบทบาทผู้บริหารในการให้การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง มีส่วนในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่วัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่ต้องการได้

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายระยะยาวของธุรกิจได้นั้นมีความยุ่งยากและซับซ้อน มีความท้าทายจากทั้งภายในองค์กรและปัจจัยภายนอกต่าง ๆ มากมายที่จะขัดขวางความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลง  แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ในปัจจุบันนั้น เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อองค์กร รวมถึงอนาคตขององค์กรด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญ

การเปลี่ยนแปลงโดยมีภาพพนักงานทุกคนอยู่ในการเปลี่ยนแปลง เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดความสำเร็จในการเปลียนแปลงไปสู่วัฒนธรรมใหม่ ซึ่งความสำเร็จนี้ถือได้ว่าเป็นการลงแรงที่คุ้มค่าและทำให้เราสามารถมั่นใจว่าวัฒนธรรมองค์กรที่จะเกิดขึ้นนั้น มีผลกับสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในอนาคตได้อีกด้วย

หากท่านต้องการเกี่ยวกับทุกด้านในการ Transformation และต้องการพัฒนาทักษะด้านการบริหารของท่านให้แกร่งมากขึ้น หลักสูตร TEN X ของเรา จะช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้ สามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ DeOne Academy นะครับ

corporate culture วัฒนธรรมองค์กร

สนใจดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก: TEN X.UTCC หรือ TEN X

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy หรือ TEN X
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241
คุณวรพรรณ(แพร์) โทร: 096-845-4698

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email