4 อุปสรรคที่ทำให้ Transformation Fail!

องค์กรต้องพัฒนาขีดความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกดิจิทัล ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงธุรกิจให้ดีขึ้น แต่เป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อสร้างนวัตกรรม ความเร่งด่วนในการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ รวมถึงการดำเนินงานทางธุรกิจ เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตัลในการสร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ การเพิ่มผลผลิต การสร้างนวัตกรรม การสร้างคุณภาพของงาน การบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

transformation fail

ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล Chief Executive Officer & Founder – DeOne Academy ชี้ให้เห็นว่า ความสำเร็จในการปรับตัวสู่องค์กรในยุคดิจิทัล ยุคที่บุคลากรใหม่ขององค์กรมีบทบาทในการเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น หลายองค์กรมีวิสัยทัศน์ในการเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่ชัดเจน หลายองค์กรเริ่มมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในกระบวนการทำงาน แต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นการรับรองว่า การ Transform องค์กรไปสู่ยุคดิจิทัลนั้น จะประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ หรือเป้าหมาย ที่วางไว้ได้

เมื่อทราบปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการ Transform แล้ว ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมองให้เห็นถึงอุปสรรคหรือความท้าทายที่จะส่งผลให้ Transformation Fail ด้วย ดร.ชัยพัชร์ ได้ระบุให้เห็นถึงอุปสรรคที่จะทำให้เป้าหมายของการ Transform องค์กรของเราไม่สำเร็จ ดังต่อไปนี้

 

4 อุปสรรคที่ทำให้ Transformation Fail

1. บทบาทผู้นำ

 • ปัจจัยเรื่องบทบาทความเป็นผู้นำ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรในยุคดิจิทัล ผู้บริหารที่ขาดความเข้าใจในความสำคัญ และเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงองค์กร ขาดความรู้ความเข้าใจในทักษะทางด้านเทคโนโลยี นำเทคโนโลยีมาใช้โดยไม่ได้มีการ
  วิเคราะห์ร่วมกับกลยุทธ์ของธุรกิจ การขาดความเข้าใจในการแข่งขันทางธุรกิจในโลกดิจิทัล สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคทำให้การปรับเปลี่ยนองค์กรไม่สำเร็จ องค์กรที่จะประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลนั้น ผู้นำควรต้องมีทักษะทั้งทางด้านเทคโนโลยีและทักษะทางด้านการบริหารธุรกิจ

  พัฒนาความรู้ความชำนาญที่จำเป็นในยุคดิจิทัล และสร้างสภาพแวดล้อมในองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ กล้าคิดในรูปแบบที่แตกต่าง บริหารบุคลากรให้เป็นผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมให้คนในองค์กรพร้อมที่จะคิดและก้าวไปข้างหน้า รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร

2. ทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร

 • เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า วัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ พฤติกรรม และรูปแบบการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้องค์กรสามารถประสบความสำเร็จมาจนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสู่โลกดิจิทัลเป็นเรื่องท้าทายที่หลาย ๆ องค์กรให้ความสำคัญ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ Mindset และรูปแบบจากวิถีเดิมที่ได้เคยปฏิบัติกันมาในอดีตนั้น ไม่สามารถทำให้เกิดได้ในชั่วข้ามคืน ธุรกิจในปัจจุบันนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรควรต้องมีการปรับ Mindset ของบุคลากรในองค์กร รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรให้เข้ากับสถานการณ์

  การระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นหนึ่งตัวเร่งที่ืำให้องค์กรต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการ Transformation องค์กร เพื่อสร้างให้เกิดความคิด และทักษะที่จำเป็นสำหรับสร้างนวัตกรรมและการบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

3. กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง

 • ในการเปลี่ยนแปลงองค์กรนั้น การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะส่งผลให้การเปลียนแปลงสำเร็จและยั่งยืน กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงองค์กรที่สอดคล้องไปกับกลยุทธ์ของทุกส่วนงานภายในองค์กร ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ๆ ที่จะทำให้การ Transform องค์กรสำเร็จได้ การขาดการวางกลยุทธ์ทีสอดคล้องไปในทางเดียวกัน จะทำให้บางส่วนขององค์กรไม่เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง อาจจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการของส่วนงานของตนมากกว่ามองภาพรวมขององค์กร และอาจจะขัดขวางกระบวนการปรับเปลี่ยนองค์กรได้

  องค์กรสามารถเอาชนะอุปสรรคนี้ได้โดยการสร้างความเข้าใจ และ สื่อสารเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกส่วนงานมีความเข้าใจในเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ขององค์กร สื่อสารให้เห็นความสำคัญและจำเป็นขององค์กรที่ต้องมีการเปลี่ยนเแปลง เพื่อให้สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกธุรกิจปัจจุบัน เพื่อให้ทุกส่วนขององค์กรเข้าใจและร่วมกันผลักดันให้เกิดการเปลียนแปลงที่ยั่งยืนขององค์กร

 

4. การจัดลำดับความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง (Prioritization)

 • ในโลกธุรกิจปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกับการเติบโตขององค์กร ด้วยเวลา ทรัพยากร รวมถึงบุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้องค์กรต้องจัดลำดับความสำคัญของการ Transform องค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่กลายมาเป็นอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงองค์กร หากองค์กรเลือกที่จะมุ่งเน้นไปในปัจจัยที่อาจจะไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คาดไว้ มีหลาย ๆ องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร แต่การมุ่งเน้นที่การสร้างนวัตกรรม อาจทำให้องค์กรเสียโอกาสในการแข่งขันในตลาดไปได้ หรือบางครั้งการให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่ซับซ้อน หรือ เปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ สิ่งพร้อม ๆ กัน อาจจะทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่สำเร็จได้ และมีการสูญเสียทรัพยากรทั้งด้านการเงินและบุคลากรขององค์กรไปโดยเปล่าประโยชน์

  ดังนั้น หากเราต้องการ Transform องค์กรให้สำเร็จ ควรเริ่มจากสิ่งที่องค์กรมองว่าสำคัญที่สุดก่อน แล้วเริ่มขยับจากจุดนั้น

 

การเติบโตขององค์กรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจยุคดิจิทัลนั้น การ Transform องค์กรอย่างรวดเร็ว เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับทุกองค์กร เพื่อที่เป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กรทั้งเรื่องกลยุทธ์ การเงิน และทรัพยากรต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม และพร้อมปรับเปลี่ยนไปตามโลกธุรกิจที่มีความผันผวน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในองค์กรนั้นย่อมมีอุปสรรคต่าง ๆ ที่ขัดขวางให้ Transformation Fail ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ บทบาทของการเป็นผู้นำ วัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงขององค์กร รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ล้วนเป็นอุปสรรคสำคัญที่องค์กรต้องก้าวผ่าน เพื่อที่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจในระยะยาวต่อไปได้

transformation fail

หากท่านต้องการเกี่ยวกับทุกด้านในการ Transformation และต้องการพัฒนาทักษะด้านการบริหารของท่านให้แกร่งมากขึ้น หลักสูตร TEN X ของเรา จะช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้ สามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ DeOne Academy นะครับสนใจดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก: TEN X.UTCC หรือ TEN X

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy หรือ TEN X
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241
คุณวรพรรณ(แพร์) โทร: 096-845-4698

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email