4 บทบาท HR ที่ทำให้เกิด Transformation

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจ รวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้องค์กรต่าง ๆ หันมาสนใจ และให้ความสำคัญกับการสร้างบุคลากรที่เหมาะสม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับการทำ Organization Transformation ให้ประสบความสำเร็จ เป้าหมายในการเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพของบุคลากร การสร้างการมีส่วนร่วม รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กร เหล่านี้นั้นทำให้ HR มีบทบาทหลักในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ และสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้

HR Transformation

ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล Chief Executive Officer & Founder – DeOne Academy ชี้ให้เห็นว่า บทบาทของ HR ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรและให้เป้าหมายทางธุรกิจประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องเริ่มจากการมีความเข้าใจที่ชัดเจนถึงเป้าหมายของการทำ Transformation ผลที่องค์กรคาดหวัง และตัวชี้วัดความสำเร็จ

HR Transformation

HR เป็นเสมือนผู้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและผู้ให้คำแนะนำกับผู้บริหารองค์กร HR ต้องเข้ามามีบทบาทอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการบุคลากร และทรัพยากรที่ต้องการเพื่อที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงองค์กรประสบความสำเร็จ ดร.ชัยพัชร์ ได้ระบุให้เห็นถึงบทบาท 4 ด้านที่ทำให้ HR เป็นฟันเฟืองที่สำคัญของการ Transform องค์กรของเราให้สำเร็จในยุคดิจิทัล ดังต่อไปนี้

4 บทบาท HR ที่ทำให้เกิด Transformation

 

1. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

  • ในการเปลี่ยนแปลงองค์กร พนักงานทุกคนต้องมีทักษะใหม่ ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill รวมไปถึงการเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรใหม่ และการสร้าง Mindset ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  HR เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ ทักษะ รวมถึง Mindset ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อสามารถสร้างบุคลากรที่มีความพร้อมที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามแผนที่องค์กรวางไว้ และเพื่อให้คนเหล่านั้นมีทักษะความรู้ ที่พร้อมสร้างให้องค์กรเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนภายหลังการเปลี่ยนแปลง

2. การสื่อสารในองค์กร

  • การเปลี่ยนแปลงองค์กรใด ๆ ก็ตาม ต้องมีการวางแผนและจัดทำกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงที่รัดกุม HR ถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทเป็นเสมือนตัวเชื่อมภายในขององค์กร ประสานความรู้สึกของพนักงาน และทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น HR เป็นหน่วยงานสำคัญในการสร้างการสื่อสารภายในองค์กรที่มืประสิทธิภาพเพื่อทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่ต้องการ  รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและคำถามของพนักงานทุกคน โดยการสร้างการสื่อสารแบบสองทาง เช่น การจัดการประชุม Townhall, การประชุมทีมงาน รวมถึงการให้คำแนะนำผู้บริหาร และสื่อสารข้อความจากผู้บริหารไปยังทุกตำแหน่งงานในองค์กร

3. วางตัวชี้วัด และติดตามความคืบหน้าของการเปลี่ยนแปลง

  • เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงองค์กร เป็นสิ่งที่กระทบกับทุกส่วนงานภายในองค์กร ส่วนงานต่าง ๆ จะมีประสบการณ์กับการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่แตกต่างกัน HR จะมีบทบาทในการสนับสนุนในการบริหารจัดการดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงองค์กร ผลักดัน และติดตามความก้าวหน้าของการเปลี่ยนแปลงของแต่ละหน่วยงาน  รวมถึงการให้คำแนะนำกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินการ Transform อย่างมีประสิทธิภาพ

 

4. การบริหารจัดการ Talent group

  • องค์กรหลายแห่งให้ความสำคัญกับพนักงานที่อยู่ในกลุ่ม Talent เนื่องจากมองว่าพนักงานกลุ่มนี้มีบทบาทกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเป็นอย่างมาก และ HR เป็นหน่วยงานที่ดูแลบริหารจัดการ Talent Management ด้วยความเข้าใจในความต้องการขององค์กรที่ทำให้ HR สามารถที่จะให้คำแนะนำผู้บริหารในการบริหารจัดการพนักงานที่อยู่ใน Talent Group และในการ Transform องค์กรนี้ HR ใช้ความรู้และทักษะในการวางบทบาทที่เหมาะสม รวมถึงการวางแผนจัดการ Succession Plan สำหรับพนักงานในกลุ่ม Talent เพื่อที่ให้พนักงานเหล่านี้ สามารถที่จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และร่วมเป็นส่วนในการสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ต่อไป 

ในธุรกิจยุคดิจิทัลนี้ เราเห็นองค์กรมากมายที่ให้ความสำคัญกับ Transformation เพื่อให้องค์กรมีความแข็งแกร่งมากขึ้น และหลาย ๆ การปรับเปลี่ยนมีความซับซ้อนและใช้เวลาในการดำเนินการ ไม่มีใครที่จะสามารถรับรองความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงนี้ได้  ทำให้องค์กรต้องพบกับภาระต่าง ๆ มากมาย

HR Transformation

HR ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานภายในองค์กร ที่มีบทบาทและมีความสัมพันธ์กับพนักงานในทุกส่วนงานจะเป็นหนึ่งฟันเฟืองที่จะทำให้องค์กรสามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ บุคลากรที่ทำงานภายในองค์กรของเรานั้นจะอยู่ในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงนี้ และความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงองค์กรในยุคดิจิตัลนี้ขึ้นอยู่กับตัวแปรสำคัญ คือ ความทุ่มเท ความสนใจในการเปลี่ยนแปลง รวมถึงทักษะของพนักงาน ที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่ และสิ่งเหล่านี้ ทำให้ HR จำเป็นต้องเข้ามาเป็นฟันเฟืองที่สำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรเปลี่ยนแปลงไปตามเป้าหมายที่วางไว้ให้สำเร็จได้ต่อไป

หากท่านต้องการเกี่ยวกับทุกด้านในการ Transformation และต้องการพัฒนาทักษะด้านการบริหารของท่านให้แกร่งมากขึ้น หลักสูตร TEN X ของเรา จะช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้ สามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ DeOne Academy นะครับ

สนใจดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก: TEN X.UTCC หรือ TEN X

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy หรือ TEN X
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241
คุณวรพรรณ(แพร์) โทร: 096-845-4698

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email