4 กลยุทธ์ Drive Business Transformation ให้เกิดขึ้นจริง

เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ระบบ Automation หรือ Big Data ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการทำธุรกิจ ทำให้หลาย ๆ องค์กรพยายามสร้างให้เกิด Business Transformation ไม่ว่าจะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า หรือเพื่อสร้าง Business Model ใหม่ ๆ ที่ช่วยสร้างโอกาสในการเติบโต หรือช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตัล

Drive Business

ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล Chief Executive Officer & Founder – DeOne Academy ชี้ให้เห็นว่า “Business Transformation” เป็นคำที่เป็นที่สนใจคำหนึ่งในโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน ภาพรวมของการ Transformation จะมีวงจรการเปลี่ยนผ่าน การเปลี่ยนแปลงธุรกิจจากสิ่งเดิม ๆ ที่เป็นอยู่ ไปสู่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย หรือการพลิกโฉมธุรกิจไปโดยสิ้นเชิง เพื่อปรับธุรกิจให้สามารถเติบโต และสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร

ดร.ชัยพัชร์ ได้ระบุว่าการ Drive Business ให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเอาชนะการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ ควรต้องมีกลยุทธ์ 4 ข้อต่อไปนี้ที่จะช่วยผลักดันให้ Business Transformation เกิดขึ้นได้จริง

 

4 กลยุทธ์ Drive Business Transformation ให้เกิดขึ้นจริง

1. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

การที่จะ Drive Business Transformation ในองค์กรได้ ควรต้องมีความเข้าใจที่แท้จริงถึงเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง เพื่อสามารถสร้างให้เป้าหมายของทุกส่วนงานมุ่งเน้นในนโยบายและ ขั้นตอนที่จะสร้างให้เกิดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนนั้น ต้องเป็นการมุ่งเน้นที่ความสามารถเฉพาะขององค์กรที่ช่วยผลักดันให้เกิดการได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ และช่วยให้องค์กรตระหนักถึงความจำเป็นในการทำ Business Transformation ทั้งนี้ องค์กรควรต้องทำแผนการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้ทั่วทั้งองค์กร ทุกส่วนงานจะต้องมีความเข้าใจในเป้าหมายนั้น ปรับเปลี่ยนกระบวนการ แนวความคิด ความสามารถ และปฏิบัติดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงที่องค์กรตั้งไว้

2. สร้าง Corporate Value ที่ยั่งยืน

ในช่วงระหว่างการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้น องค์กรควรต้องมีการสร้าง Corporate Value ที่สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับเป้าหมายและแผนการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งไว้ และมุ่งเน้นการสร้าง Value นั้นให้เกิดในทั้งกระบวนการการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ Business Transformation ที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างยั่งยืน ผู้นำควรต้องมีการใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ แนวทางประกอบการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง และสร้างให้เกิดความร่วมมือในองค์กร โดยอาจเริ่มจากการเปิดโอกาสให้หัวหน้างานในส่วนงานต่าง ๆ มีบทบาทในการบริหารจัดการมากขึ้น หรือ การให้รางวัลกับความพยายามของบุคลากรในการปรับเปลี่ยนทักษะ ความคิด ความสามารถ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถผลักดันให้เกิด Business Transformation ที่จะทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน

3. Agile & Innovation

การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้องค์กรต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ ผู้นำควรต้องใส่แนวคิดของ Agility, Innovation และ Disruptive Mindset เข้าไปในทุกกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะให้เกิดแรงผลักดันไปสู่ Business Transformation การใช้แนวทาง Agile จะช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการความซับซ้อนและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรให้มากที่สุด อีกทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นไปที่ Innovation จะช่วยในการผลักดันให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ที่เสมือนเป็นตัวเร่งให้ Business Transformation สำเร็จได้ ทั้งนี้ องค์กรควรต้องมีการเปิดโอกาสเพื่อให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้อย่างอิสระ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ หากเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจะช่วยผลักดันให้การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. หาคนเก่งมาร่วมงาน

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้นำที่ดี และพนักงานที่มีความสามารถสูง จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้ transformation สำเร็จ ผู้นำที่มีความสามารถ จะช่วยสร้างให้การเปลี่ยนแปลงองค์กรมีความน่าเชื่อถือ และมีความสำคัญต่อเป้าหมายกลยุทธ์ขององค์กร และต้องเสริมสร้างภาพลักษณ์ของพนักงานภายในองค์กรเพื่อดึงดูดบุคลากรใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร องค์กรมีความจำเป็นที่จะต้องมีทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะ และความเชี่ยวชาญครบถ้วน และเหมาะสมกับธุรกิจที่ต้องการ ทั้งนี้ จะเป็นการจ้างพนักงานเพิ่ม หรือเป็นการ upskill พนักงานที่มีอยู่ เพื่อสร้างให้เกิดการใช้บุคลากรที่ถูกต้อง และเป็นฟันเฟืองในการเปลี่ยนผ่าน Business Transformation ไปสู่ธุรกิจในรูปแบบใหม่ได้

Drive Business

ทั้งนี้ ไม่ว่าองค์กรจะเลือกการปรับเปลี่ยนในรูปแบบไหนก็ตาม ทำให้เราเห็นได้ว่า การที่องค์กรหนึ่ง เลือกที่จะ Drive Business Transformation ให้เกิดขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยน ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ หรือเพิ่มกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น หากแต่องค์กรควรต้องคำนึงถึงปลายทางว่า องค์กรของเรานั้นอยู่ในจุดที่สามารถแข่งขันในตลาดในปัจจุบันได้หรือไม่

เราควรต้องเข้าใจทิศทางของธุรกิจของตัวเอง และพิจารณาว่าจะ Drive Business Transformation ในรูปแบบที่เหมาะสมกับองค์กรของเราที่สุด ในเวลาที่ถูกต้อง เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

หากท่านต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับทุกด้านในการ Transformation และต้องการพัฒนาทักษะด้านการบริหารของท่านให้แกร่งมากขึ้น หลักสูตร TEN X ของเรา จะช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้ สามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ DeOne Academy นะครับ


 

สนใจดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก: TEN X.UTCC หรือ TEN X

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy หรือ TEN X
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241
คุณวรพรรณ(แพร์) โทร: 096-845-4698

Drive Business

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email