5 ความแตกต่างระหว่างผู้นำเชิงรุกและผู้นำเชิงรับ

ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในปัจจุบัน
ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันปัจจุบัน
เพื่อสร้างความอยู่รอดให้กับธุรกิจของตนเอง

เคยคิดหรือไม่ว่าถ้าธุรกิจของเราขาดผู้บริหารที่จะเป็นตัวกลางในการสร้างการเปลี่ยนแปลง
และผลักดันองค์กรให้ขับเคลื่อนไปในแนวทางที่กำหนดไว้ หากองค์กรเรา
มีแต่ผู้บริหารที่ไม่ทราบถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
ขาดภาวะผู้นำ ไม่มีทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ขาดความไว้วางใจ
และจูงใจให้พนักงานทำงานไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ลองมองภาพเช่นนี้ แล้วคาดเดาผลลัพธ์กันดูนะครับ

หากเราไม่อยากให้องค์กรของเราเป็นเช่นนั้น เราควรสร้างภาวะผู้นำเชิงรุกให้เกิดขึ้นในองค์กรของเรา
หลายคนอาจมองเห็นว่า ภาวะผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นเชิงรุกหรือ เชิงรับ ก็ไม่ได้มีความแตกต่างกัน
เราลองมาพิจารณาความแตกต่างของผู้นำเชิงรุกกับผู้นำเชิงรับกันนะครับ

1. รู้จักการคาดการณ์ล่วงหน้า

ผู้นำเชิงรุกจะต้องสามารถที่จะมองภาพใหญ่ของธุรกิจ คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า
สามารถที่จะวางแผนการดำเนินงานที่จะเป็นแนวทางที่จะทำให้องค์กรเติบโตต่อไป
ซึ่งต่างจากผู้นำเชิงรับที่จะหาทางแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมากกว่าที่จะวางแผนรับมือไว้ล่วงหน้า

2. มีเป้าหมาย

ผู้นำเชิงรุกมักจะรู้อยู่เสมอว่าต้องการสิ่งใด จะไม่รอคอยโอกาส แต่จะสร้างเป้าหมาย
และดำเนินการตามแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ในขณะที่ผู้นำเชิงรับ จะไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน จะรอคอยโอกาส

3. รู้จักการวางแผน

ผู้นำเชิงรุกจะรู้จักการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และสร้างแรงจูงใจ
ให้ทีมงานเห็นเป้าหมาย และดำเนินการตามแผนงานเพื่อทำให้เป้าหมายสำเร็จ
แต่ผู้นำเชิงรับ จะทำงานไปเรื่อย ๆ ขาดความกระตือรือร้น ไม่มีการวางแผนงาน

4. วิเคราะห์ทางเลือก

ผู้นำเชิงรุก จะมีการวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ มีการคิดวิเคราะห์ความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในทางที่ดีที่สุด และในทางที่เลวร้ายที่สุด
เพื่อให้เขาสามารถหาแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

5. มีแผนสำรองเสมอ

ผู้นำเชิงรุกจะมีการวางแผนสำรอง พิจารณาแผนการดำเนินงานไว้ในหลายมุมมอง
เพื่อที่หากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่คาดคิดไว้
เขาจะสามารถมีแผนสำรองเป็นทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ในขณะที่ผู้นำเชิงรับ จะรอให้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วค่อยหาทางแก้ไข

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ ความแตกต่างทั้ง 5 ข้อของผู้นำเชิงรุกกับผู้นำเชิงรับ
หวังว่าทุกท่านจะพอเห็นภาพความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับ

ผู้นำเชิงรุกที่มีความสามารถในการคาดการณ์เหตุการณ์ได้ล่วงหน้า
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งคิดหาวิธีการรับมือได้อย่างเหมาะสม
จะเป็นผู้นำที่จะนำพาองค์กรของเราให้พร้อมรับมือในความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจในปะจจุบันได้


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 062-284-9491, 098-424-5241, 089-515-8558

แชร์โพสต์นี้