5 ปัจจัยที่ HR ต้องเรียนรู้ (Learn) เพื่อสร้าง Transformation ให้เกิดขึ้นในองค์กร

โลกธุรกิจในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับการทำงานของเรา
ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของงานที่ทำ หรือในภาพขององค์กร ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี้
ทำให้ HR ควรต้องสามารถรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ HR จึงต้องพร้อมที่จะรับมือ
กับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องปรับตัวให้เข้ากับแนวคิดใหม่
เพื่อนำมาสร้างความสำเร็จให้เกิดกับองค์กร

ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล Chief Executive Officer & Founder – DeOne Academy
ชี้ให้เห็นว่า การแพร่ระบาดของ Covid-19 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเป็นอย่างมาก
หลายบริษัททั่วโลกต้องผจญกับความท้าทายในการทำงาน และการบริหารจัดการคนในองค์กร
ทำให้บทบาทของ HR ในหลายองค์กรมีความสำคัญมากขึ้น

HR ไม่สามารถทำงานด้วยทักษะเดิม ๆ ได้อีกต่อไป จะต้องเตรียมพร้อมเรียนรู้
และปรับรูปแบบการทำงานใหม่ เพื่อพัฒนาตัวเองและปรับเปลี่ยนองค์กรให้อยู่รอดต่อไป
ในยุคที่ธุรกิจมีแต่ความไม่แน่นอน ดร.ชัยพัชร์ ได้ระบุให้เห็นถึง 5 ปัจจัยที่ HR ควรต้องเรียนรู้
เพื่อสร้างให้เกิด Transformation ขึ้นในองค์กร ดังต่อไปนี้

1. การปรับการทำงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ

จากสถานการณ์ในช่วงโควิดที่ผ่านมาที่หลายองค์กรมีการประกาศให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน
ทำให้บทบาทและการทำงานของ HR เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีประโยชน์
กับการทำงานมากขึ้น HR ควรเรียนรู้ และนำเครื่องมือต่าง ๆ มาปรับใช้กับวิธีการทำงานในรูปแบบเดิม
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการทำงานของตัวเองให้มากที่สุด เช่น การใช้ Social Media ต่าง ๆ
ในการสรรหาผู้สมัคร หรือ การใช้เทคโนโลยี เพื่อช่วยตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลการสื่อสารภายในองค์กร
การตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงาน หรือการเรียนรู้ในเรื่องของ Management Tools ใหม่ ๆ
ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานภาพรวมขององค์กร

2. การปรับตัวในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (Adaptability)

ด้วยบริบทการทำธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้รูปแบบการทำงานแบบเดิมถูกแทนที่
ด้วยรูปแบบการทำงานในรูปแบบ New Normal การบริหารในยุคใหม่นี้ ทำให้ HR ควรต้องปรับเปลี่ยน
และปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง มีความยืดหยุ่นในการรับมือ
กับความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ พร้อมก้าวไปข้างหน้า โดยการให้ความสำคัญกับผลลัพธ์เป็นหลัก
และมองบุคลากรแบบเฉพาะตัว มากกว่าที่จะยึดติดกับระเบียบขององค์กร เพื่อให้สามารถ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรได้ต่อไป

3. การเป็น Strategic Partner

การเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจที่เกิดขึ้นนี้ ทำให้ HR ไม่สามารถที่จะเป็นแค่เพียง Admin Expert
ได้อีกต่อไปแล้ว สิ่งที่องค์กรต้องการที่สุดคือ HR เป็น Strategic Partner ที่มีบทบาท
ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงขององค์กร  ดังนั้น HR จึงควรต้องมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ
และปัจจัยที่มีผลทำให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และสามารถเข้าใจบทบาท
ในการสนับสนุนองค์กร วางแผน และกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของคนในองค์กร
การจัดเตรียมบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถที่จะสามารถทำให้องค์กรมีความได้เปรียบ
ในการแข่งขันทางธุรกิจ การเลือกใช้เครื่องมือบริหารคุณภาพบุคลากรที่เหมาะสม
รวมถึงเข้าใจและทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบริบททางธุรกิจ

4. ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าในบางครั้ง HR ก็ประสบปัญหาในการทำงาน การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ HR ควรต้องเรียนรู้ เพื่อที่จะสามารถในการคิดวิเคราะห์ ใช้ตรรกะ
เหตุและผลในการวิเคราะห์ข้อมูลจริง เพื่อหาแนวทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
นำไปสู่แนวทางการดำเนินการใหม่ ๆ ซึ่งทักษะนี้นำไปสู่การเกิดความคิดสร้างสรรค์ หรือการ
พัฒนาสิ่งใหม่ที่สามารถกำจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีผลกับการเติบโตขององค์กร ทั้งด้านการเงิน
กระบวนการทำงาน ประสิทธิภาพในการทำงาน ปัญหาด้านบุคลากร รวมถึงการปรับปรุงยอดขาย
หรือการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายอีกด้วย

5. ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

เนื่องจาก HR เป็นหน่วยงานหนึ่งในองค์กรที่ต้องมีการประสานงานกับบุคลากรจำนวนมาก
ความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญที่ควรต้องมี เนื่องจากมีผลต่อแรงจูงใจ
ในการทำงาน ในกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์กร ความฉลาดทางอารมณ์
จะทำให้ HR สามารถสร้างความสัมพันธ์อย่างมืออาชีพกับบุคลากรในองค์กรได้
สามารถเลือกแนวทางและปรับพฤติกรรมไปตามกลุ่มบุคลากรที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย
เพื่อสร้างให้เกิดทัศนคติ ความเชื่อมั่น และความสัมพันธ์ที่ดี อันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญ
สำหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรต่อไป

เราคงต้องยอมรับว่าความรู้และกระบวนการงาน HR นั้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
จนบางครั้งเราเองอาจตามไม่ทัน เทคโนโลยีเป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนการปรับตัวของ HR
เปิดโอกาสการเรียนรู้เพื่อนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการทำงาน
ทางออกที่ดีที่สุดที่จะทำให้ HR  สามารถสร้าง Transformation ให้เกิดขึ้นในองค์กร คือ
HR ต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลา เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ให้มากที่สุด รู้ให้ลึก และรู้จริง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

นอกจากนี้ HR ควรมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างคนให้มีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยี
และกระบวนการต่าง ๆ มาสร้างให้บุคลากรมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถปรับตัวได้
กับสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ  หากเราสามารถทำได้เช่นนั้นแล้ว องค์กรของเรา
จะพัฒนาและอยู่รอดในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างง่ายดาย

หากท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ Organization Transformation และ
People Transformation สามารถกด Follow และ Like Page เพื่อไม่พลาดข้อมูลดี ๆ
เพิ่มเติมนะครับ และหากท่านต้องการพัฒนาทักษะด้านการบริหารของท่านให้แกร่งมากขึ้น
หลักสูตร HR10X ของเรา จะช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้
ท่านสามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ DeOne Academy ครับ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 098-424-5241, 096-845-4698

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email