5 เหตุผลที่ทุกองค์กรต้องทำ Transformation

ในปัจจุบัน ด้วยการก้าวหน้าของเทคโนโลยีรวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19
ทำให้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพบกับ Disruption ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
จากงานวิจัยของ Accenture ระบุว่า 71% ของบริษัททั้งสิ้นกว่า 10,000 บริษัทที่เข้าร่วมการศึกษา
กำลังอยู่ในความเสี่ยงของ Disruption ผู้บริหารส่วนมากมักมองว่า Disruption
เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้โดยสิ้นเชิง และทำให้ธุรกิจมีความอ่อนไหวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล Chief Executive Officer & Founder – DeOne Academy ชี้ให้เห็นว่า
วิธีที่ดีที่สุดในการที่จะทำให้เราสามารถเอาชนะ Disruption ได้ คือ การปรับเปลี่ยนองค์กร
หรือการทำ Transformation ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์และแผนงานที่จะทำให้เราเปลี่ยนแปลง
จากสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปสู่สิ่งที่เราต้องการจะเป็นในอนาคต เปลี่ยนจากองค์กร
ที่มีความเสี่ยงที่จะล่มสลาย ไปสู่องค์กรที่สามารถเติบโต ปรับตัวและเปลี่ยนแปลง
ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ ดร.ชัยพัชร์ ได้ระบุถึง 5 เหตุผลสำคัญ
ที่ทำให้ทุกองค์กรธุรกิจต้องลุกขึ้นมาปรับตัวและทำ Transformation ประกอบด้วย

1. ผลกำไรที่ลดลง

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำกำไรคือเป้าหมายหลักของธุรกิจ หากเมื่อใดก็ตาม
ผลกำไรที่ธุรกิจเคยได้มีการลดลงอย่างต่อเนื่อง จะเป็นแนวโน้มที่แสดงให้เห็นว่า
จะเกิดปัญหาในเรื่องของประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร ซึ่งการ Disruption
ส่งผลให้หลายธุรกิจมีผลกำไรที่ลดลง เช่น ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจร้านอาหาร ร้านค้า
ธุรกิจบริการ เป็นต้น นั่นหมายถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรของเหล่านี้ได้
และการ Transformation จะเป็นทางออกในการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่
เพื่อเพิ่มช่องทางและสร้างความได้เปรียบเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้

2. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภค การที่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภค
แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ลูกค้ามีความต้องการและมีพฤติกรรมใหม่ ๆ
ซึ่งความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ ทำให้องค์กรไม่สามารถที่จะนำเสนอสินค้า
หรือบริการในรูปแบบเดิม ๆ ได้อีกต่อไป อันส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ จึงควรต้องมี
การทำ Transformation เพื่อปรับเปลี่ยนการดำเนินการและการบริหารเพื่อให้รองรับ
ความต้องการและพฤติกรรมดังกล่าว ให้สามารถคาดการณ์เชิงรุกเกี่ยวกับธุรกิจ
และสามารถนำเสนอสินค้า หรือบริการที่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างทันท่วงที

3. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี

เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ธุรกิจมีการแข่งขันสูง
หลายบริษัทมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นำเครื่องมือดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในการทำงาน
เราจะเห็นได้การเกิดขึ้นของ Startup จำนวนมากมายที่เข้ามาอยู่ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ
องค์กรที่จะประสบความสำเร็จในยุค Disruption มีความจำเป็นที่จะต้องสร้าง
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การทำ Transformation ในองค์กร จะทำให้องค์กร
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาสนับสนุนกระบวนการทำงาน
หลีกเลี่ยงปัญหาการหยุดชะงักทางธุรกิจ และยังเป็นการเสริมสร้างความได้เปรียบ
ด้านการแข่งขัน และการเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ก่อนคู่แข่ง

4. กลยุทธ์ขององค์กรที่ไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นในทุกวันนี้ องค์กรไม่สามารถดำเนินงาน
ด้วยกลยุทธ์และวิธีการแบบเดิม โดยคาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จหรืออยู่รอดได้
ในยุคที่ธุรกิจมีแต่ความไม่แน่นอนได้อีกต่อไป การเปลี่ยนแปลงองค์กรในรูปแบบของ Transformation
จึงกลายเป็นสิ่งที่หลาย ๆ องค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การปรับ Core Business เดิม
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้น การปรับกระบวนการทำงาน
ให้มีความคล่องตัวในการบริหารงาน และต้องสามารถแสวงหาโอกาสในการเติบโตใหม่ ๆ
ทั้งในรูปของสินค้า บริการ หรือ Business Model สิ่งเหล่านี้ จะเป็นการทำให้องค์กร
ยังสามารถคงความเป็นผู้นำทางธุรกิจต่อไปได้

5. วิกฤตการณ์ต่าง ๆ 

จากวิกฤตการณ์หลาย ๆ ครั้ง ทั้งวิกฤตการณ์ทางการเงิน รวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19
ทำให้เราเห็นได้ว่าเหตุการณ์ที่เราคาดการณ์ไม่ถึงต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ในส่วนต่าง ๆ มากมาย บางธุรกิจล่มสลายไปจากเหตุการณ์เหล่านั้น บางธุรกิจกลับเติบโต
และสร้างกำไรได้อย่างมหาศาล การที่องค์กรจะสามารถยืนหยัดในเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้
จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน และ Transform องค์กร ให้มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหา
การวางแผนทั้งระยะสั้น และระยะยาว ที่มีความยืนหยุ่นพร้อมจะพาองค์กร
ให้ก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง

สำหรับการที่องค์กรจะทำ Transformation นั้น อาจจะไม่ได้มาจากเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งเพียงอย่างเดียว
แต่เป็นการรวมกันของเหตุผลต่าง ๆ ที่ทำให้มีน้ำหนักมากพอที่จะผลักดันให้เราต้องการทำการเปลี่ยนแปลง
ปรับเปลี่ยน องค์กรของเราให้สามารถปรับตัวให้อยู่ในโลกธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงที่เราไม่อาจคาดเดาได้
แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ในฐานะผู้นำขององค์กร คงจะไม่สามารถที่จะปล่อยให้องค์กรล้าหลัง
หรือไม่สามารถก้าวทันกับการแข่งขันของธุรกิจได้ ดังนั้น การมองไปข้างหน้า ตั้งเป้าหมาย
และ Transform องค์กรของเรา จะเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรสามารถยืนหยัดต่อไปในยุค Disruption นี้ได้

หากท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ Organization Transformation
ต้องการพัฒนาทักษะด้านการบริหารของท่านให้แกร่งมากขึ้น
หลักสูตร HR10X ของเรา จะช่วยให้ท่านปรับเปลียนองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้
สามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ DeOne Academy นะครับ

Reference: “Breaking through disruption”, Accenture, accessed 30 September 2021 <https://www.accenture.com/us-en/insights/consulting/business-disruption-innovation>


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 062-284-9491, 098-424-5241, 089-515-8558

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email