5 ไอเดียในการ Reskill พนักงาน

ในโลกยุคปัจจุบัน บทบาทของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI รวมถึงระบบ Automation
เข้ามาช่วยให้การทำงานเร็วขึ้น ดีขึ้น และต้นทุนถูกลง จนเกิดคำถามขึ้นมาว่า
เทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามาแทนที่มนุษย์ได้ในอีกไม่ช้าหรือไม่  และบริษัทควรจะปรับตัวอย่างไร

บริษัทต่าง ๆ เริ่มหาทางที่จะทำให้พนักงานของตัวเองมีทักษะที่เหมาะกับหน้าที่
และงานที่จะเกิดขึ้นใหม่ เพื่อที่จะทำให้พนักงานเหล่านั้น สามารถขับเคลื่อนบริษัทไปข้างหน้า
ในโลกธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หลายองค์กรเสียเวลาและค่าใช้จ่ายไปอย่างมาก
กับการพยายามหาพนักงานใหม่ที่มีทักษะแบบที่ต้องการ แต่ความเป็นจริงแล้ว
เราสามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้กับคนในองค์กรได้ ซึ่งนอกจากจะทำให้ช่วยประหยัดงบประมาณแล้ว
ยังได้พนักงานที่มีทักษะใหม่ ที่มีความรู้ความเข้าใจองค์กรมากกว่าพนักงานใหม่

การเปิดโอกาสให้พนักงานการปรับทักษะ หรือ Reskill นั้น หมายถึงการเพิ่มทักษะใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
เช่น การจัดข้อมูลจำนวนมาก การทำงานแบบ Agile การใช้นวัตกรรมต่าง ๆ
เพื่อให้สามารถทำงานได้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสำหรับการทำงานในอนาคต
หรือทักษะอื่น ๆ ที่ไม่เคยมีในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่องค์กรควรดำเนินการ
เพื่อให้พนักงานมีทักษะที่เหมาะสมกับรูปแบบของธุรกิจใหม่ในยุค Disruption ในปัจจุบัน
แล้วเราควรจะเริ่มปรับใช้การ Reskill กับองค์กรอย่างไร ลองมาพิจารณาแนวทางที่ผมนำเสนอกันนะครับ

1. ระบุสิ่งที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง

องค์กรต้องสามารถระบุว่าการทำงาน พฤติกรรม และทักษะใดบ้างที่จะเป็นทักษะที่สำคัญ
สำหรับองค์กรในรูปแบบธุรกิจใหม่ ทักษะของพนักงานในปัจจุบันอันใดที่เหมาะสมอยู่บ้าง
และต้องสามารถที่จะระบุจำนวนและประเภทของพนักงานที่ต้องการ
เพื่อที่จะทำให้บริษัทสามารถปรับโครงสร้างพนักงานได้อย่างรวดเร็ว

2. สร้างทักษะใหม่ให้พนักงาน

บริษัทควรจะเพิ่มทักษะให้กับพนักงานที่จะช่วยผลักดันรูปแบบธุรกิจใหม่
สิ่งแรกคือต้องสร้างรายการทักษะที่จะช่วยให้พนักงานนั้นปรับตัวและตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยควรเน้นไปที่4 ทักษะที่สำคัญ คือ ทักษะด้านดิจิทัล,
ด้านองค์ความรู้, ด้านสังคมและอารมณ์ และด้านการปรับตัวและความยืดหยุ่น

3. วางแผนกลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนาให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจใหม่

ผู้นำขององค์กรจะต้องทำการประเมินองค์กรอย่างละเอียด เพื่อวิเคราะห์หาทักษะ
ที่เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจใหม่ รวมถึงทักษะเฉพาะที่จำเป็นสำหรับแต่ละกลุ่มหรือสายงาน
เพื่อที่ให้พนักงานเหล่านั้นสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายใหม่ที่วางไว้

ในรูปแบบธุรกิจใหม่นี้ การจัดการรูปแบบการเรียนรู้พัฒนาคนแบบเดิมไม่เพียงพอ
องค์กรควรวางแผนกลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนา  ควรใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจยุคใหม่ให้มากขึ้น เพื่อให้พนักงานมีทักษะตามที่ต้องการ
ได้ทันท่วงทีกับความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ

4. รักษางบด้านการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาของพนักงาน

องค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ไม่ควรตัดงบทางด้านการฝึกอบรมของพนักงาน
และควรใช้งบฝึกอบรมในการสร้างทักษะที่สำคัญสำหรับการปรับเปลี่ยนสู่รูปแบบธุรกิจใหม่
ซึ่งสิ่งที่บริษัทควรจะทำก็คือให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ของพนักงาน
ทำให้พนักงานนั้นสามารถที่จะเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น และนำการฝึกอบรมเหล่านั้น
เข้าสู่ช่องทางที่สะดวกที่สุด เช่น การเรียนรู้แบบห้องเรียน การเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิตัล เป็นต้น

5. มีการวัดผลและประเมินความสำเร็จ

การ Reskill นั้น จะสามารถทำให้องค์กรมีความได้เปรียบในอุตสาหกรรม
และให้โอกาสแก่พนักงานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกระบวนการรักษาพนักงานไว้กับองค์กร
ควรมีการวัดผลและประเมินผลเพื่อให้เราสามารถประเมินความสำเร็จของแผนการสร้างทักษะใหม่นี้
และประเมินความเหมาะสม เพื่อประกอบปรับเปลี่ยนทักษะใหม่ที่เราต้องการพัฒนาพนักงาน
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายใหม่ขององค์กรให้มากที่สุด 

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ แนวทางในการ Reskill พนักงานที่ผมนำเสนอ
อย่าลืมนะครับ ในยุค Disruption แบบปัจจุบัน ยิ่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญ
ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้นเท่าใด ทรัพยากรมนุษย์ย่อมสั่นคลอนมากขึ้นเท่านั้น

ดังนั้น องค์กรจึงจำเป็นต้องตื่นตัว และพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ
ที่สามารถพบเจอได้ตลอดเวลา โดยการ Reskill พนักงาน เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กร
สามารถเติบโตอย่างมั่นคง และเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 062-284-9491, 098-424-5241, 089-515-8558

แชร์โพสต์นี้