5 ทักษะที่ Change Leader ต้องมีก่อนปี 2023

change leader skills

โลกธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งความไม่แน่นอนเหล่านี้ หลาย องค์กรต้องเผชิญกับอุปสรรคด้วยความยากลำบาก แต่ก็ยังมีอีกหลายองค์กรที่สามารถก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี นั่นเพราะพวกเขามี Change Leader หรือผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล Chief Executive Officer & Founder – DeOne Academy ชี้ให้เห็นว่า การแพร่ระบาดของ Covid-19 เป็นความท้าทายที่สำคัญที่ทำให้ผู้บริหารมีบทบาทที่หลากหลายมากขึ้น และเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยา ที่ทำให้การ Transform องค์กรเข้าสู่ธุรกิจในยุคดิจิตัลเกิดขึ้นเร็วกว่าที่วางแผนไว้ ดังนั้น ผู้บริหารควรมี Skillset ที่แตกต่างไปจาก ผู้บริหารในยุค Analog เป็นผู้บริหารในบทบาทของ Business Partner ที่มีความคิดที่มุ่งไปข้างหน้า กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และไม่กลัวกับการผิดพลาด

ด้วยบุคลากรในองค์กรยุคดิจิทัลมีความหลากหลายมากขึ้น ผู้บริหารไม่สามารถทำงานด้วยทักษะเดิม ๆ ได้อีกต่อไป จะต้องเตรียมพร้อม เรียนรู้ ปรับการคิด มุมมองและรูปแบบการทำงานใหม่ เพื่อพัฒนาตัวเองให้มีทักษะใหม่ ๆ ที่จำเป็นในยุคของ Digital Disruption ให้สามารถตอบสนองเป้าหมายขององค์กรรวมถึงความต้องการของพนักงาน ดร.ชัยพัชร์ ได้ระบุให้เห็นถึง 5 ทักษะสำคัญที่ Change Leader ควรต้องมีก่อนปี 2023 ดังต่อไปนี้

5 ทักษะที่ Change Leader ต้องมีก่อนปี 2023


1. การวิเคราะห์ข้อมูล

 • เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ข้อมูล เป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับทุกส่วนของธุรกิจ ข้อมูลเปรียบเสมือนหัวใจของการบริหารบุคลากรในยุคดิจิทัล ผู้บริหารจะขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้น การใช้ Big Data และเครื่องมือการวิเคราะห์ที่ทันสมัย จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถจัดการทรัพยากรให้กับพนักงาน รวมถึงจัดสรรงบประมาณของบริษัท โดยผ่านข้อมูลที่ได้จากการปฏิสัมพันธ์กับพนักงาน หรือผ่านระบบงานต่าง ๆ ที่องค์กรใช้ในการรวบรวมข้อมูลพนักงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ และช่วยให้เข้าใจพฤติกรรม แรงจูงใจของพนักงานในองค์กร การคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมไปถึงการวางแผนพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงไว้กับองค์กร เพื่อเป็นการสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด มีความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจได้

2. ทักษะด้านเทคโนโลยี

 • ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ทุกธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนให้ทัน จึงเป็นเหตุให้ผู้บริหารต้องเปิดรับและพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี หลาย ๆ องค์กรเริ่มมีการนำเครื่องมือ และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่นการนำ Artificial Intelligence (AI) มาใช้กับระบบงาน และมีแนวโน้มที่จะใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น

  ผู้บริหารควรต้องสามารถเข้าใจมุมมองของเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการบริหารงาน และนำมาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ กับระบบงาน เพื่อทำให้งาน ขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะ Skillset ด้านเทคโนโลยี กลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต และเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจไปแล้ว3. ความสามารถในการปรับตัว (Flexibility)

 • เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เป็นสิ่งที่เราทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ทักษะที่สำคัญอีกอย่างสำหรับผู้บริหารที่ควรต้องมีคือ Flexibility เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เราไม่คาดคิดไว้อยู่เสมอ นอกจากผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานของตัวเองแล้ว ยังควรจะต้องมีทักษะอื่น ๆ ที่จะทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เกิดขึ้นในงานได้

  ทักษะการปรับตัวนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง แต่หมายรวมถึงทักษะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม รวมถึงการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้บริหารมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปกับกระแสของความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ4. ทักษะการวางแผนบุคลากร

 • การวางแผนบุคลากรนั้น เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับผู้บริหารในอนาคต เนื่องจากในโลกยุคดิจิทัลนี้ จะเต็มไปด้วยบุคลากรที่มีทักษะสูง ทำให้ผู้บริหารพบกับความท้าทายในการบริหารจัดการบุคลากรเหล่านี้ เมื่อองค์กรต้องการบุคลากรที่มีทักษะที่แตกต่างกัน ทำให้การวางแผนบุคลากรของ HR ต้องปรับเปลี่ยนตามความต้องการขององค์กรไปด้วย การวางแผนนี้ไม่ใช่เป็นการคาดคะเนจำนวนบุคลากรที่ต้องการเท่านั้น แต่เป็นการคาดการณ์ถึงทักษะที่องค์กรขาดไป รวมถึงลักษณะของบุคลากรที่ต้องการ

  การวางแผนบุคลากรที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมาก จะส่งผลให้องค์กรสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับการขาดแคลนบุคลากร หรือสามารถจัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว5. ทักษะการทำงานหลายอย่าง (Multitasking Skill)

 • โลกดิจิทัลนี้ การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ อาจจะไม่ใช่เป็นเพียงการมีทักษะ ความรู้ในงานของตัวเองเท่านั้น แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบงานที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทำให้ต้องมีทักษะที่หลากหลาย เพื่อที่จะให้สามารถบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้มากขึ้น ดังนั้น ผู้บริหาร ควรต้องพัฒนาทักษะการทำงานหลายอย่าง ให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำ แบ่งงานโครงการเป็นงานย่อย ๆ ที่สามารถทำไปทีละน้อย เพื่อให้งานทุกอย่างสามารถสำเร็จตามกำหนดเวลาที่วางไว้ได้

ทักษะต่าง ๆ ข้างต้น เป็นเสมือนเข็มทิศของการทำงานของผู้บริหารในยุคปัจจุบัน องค์กรมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน และทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถรับการเปลี่ยนแปลง และสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนได้อย่างทันท่วงที ผู้บริหารที่เป็น Business Partner ขององค์กร ไม่สามารถที่จะใช้ทักษะ และความรู้เชิงเทคนิคแบบเดิม กับโลกธุรกิจสมัยใหม่ที่มีกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยพบมาก่อนได้

change leader group success

ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรต้องรีบปรับตัวก้าวสู่การเป็น Change Leader เสริมทักษะทั้ง 5 ด้านนี้ และปรับเปลี่ยนมาเป็นผู้ดำเนินการด้านกลยุทธ์ขององค์กร เป็นตัวกลางในการสื่อสารขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อให้สามารถนำพาองค์กรให้มีบุคลากรที่มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ

หากท่านต้องการเกี่ยวกับทุกด้านในการ Transformation และต้องการพัฒนาทักษะด้านการบริหารของท่านให้แกร่งมากขึ้น หลักสูตร TEN X ของเรา จะช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้ สามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ DeOne Academy นะครับสนใจดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก: TEN X.UTCC หรือ TEN X

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy หรือ TEN X
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241
คุณวรพรรณ(แพร์) โทร: 096-845-4698

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email