5 Steps “People Transformation” หัวใจสำคัญในการ Transform องค์กรยุคดิจิทัล

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการทำ Organization Transformation เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการ
แต่การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีผลกับพนักงานในองค์กรนั้น ย่อมยากที่จะดำเนินการขับเคลื่อน
เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนั้นประสบความสำเร็จดังที่ได้วางแผนไว้ การเข้าใจธรรมชาติ
ของการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งแรกที่ผู้บริหารองค์กรต้องมีความเข้าใจ เพื่อที่จะสามารถ
มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อการปรับเปลี่ยนองค์กรต่อไป 

ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล Chief Executive Officer & Founder – DeOne Academy
ชี้ให้เห็นว่า กุญแจแห่งความสำเร็จที่สำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดในองค์กร
คือทำให้การเปลี่ยนแปลงมีพนักงานเป็นศูนย์กลาง ให้ความสำคัญกับพนักงาน
โดยการให้ข้อมูลและเครื่องมือที่พนักงานต้องการเพื่อร่วมสร้างแนวทางสำหรับการทำ
Transformation ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็นปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น
ระหว่างการดำเนินการ และเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกคนนั้นมองการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่ต่างกัน
บางคนอาจเกิดความกลัวกับสิ่งที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้น บางคนอาจจะเห็นว่า
การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตและพฤติกรรมของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงก็เช่นกัน
ความคิด อารมณ์ รวมถึงการเมืองภายในองค์กร เป็นเหตุให้พนักงานต่อต้านการเปลียนแปลงที่จะเกิดขึ้น

ดร.ชัยพัชร์ ได้ระบุให้เห็นถึง 5 ขั้นตอนที่สำคัญ ของ People Transformation
ที่เป็นหัวใจสำคัญของการ Transform องค์กรของเราในยุคดิจิทัล ดังต่อไปนี้

1. สื่อสารเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน

การที่องค์กรมีเป้าหมายและทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน จะทำให้เราสามารถสื่อสาร
ให้พนักงานเข้าใจถึงความสำคัญที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เป้าหมายอาจจะไม่ใช่แค่เพียง
เป้าหมายด้านการเงินขององค์กรเท่านั้น อาจจะเป็นเป้าหมายในสิ่งจับต้องไม่ได้ที่มีผลดีต่อพนักงาน
ซึ่งจะเป็นส่งผลให้เกิดแรงจูงใจที่จะสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากพนักงานได้

การสื่อสารที่จะทำให้พนักงานสนใจ และร่วมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น
องค์กรต้องสามารถสื่อสารให้พนักงานเห็นถึงภาพการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด
แผนการดำเนินการ และ timeline ของการเปลี่ยนแปลง รวมถึงควรต้องมีการวางแผน
ช่องทางการสื่อสารเพื่อให้เป้าหมายเหล่านั้น สามารถเข้าถึงพนักงานในทุก ๆ ส่วนงาน
การสื่อสารต้องมีการกำหนด key message ที่ต้องการสื่อสาร สร้าง awareness
ให้ความรู้กับพนักงาน รวมถึง update ความคืบหน้าต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานเห็นภาพ
เห็นการมีส่วนร่วมของตนในการเปลี่ยนแปลงนี้ และพร้อมผลักดันให้การเปลี่ยนแปลงนี้ประสบความสำเร็จ

2. กำหนดกระบวนการการเปลี่ยนแปลง และบทบาทใหม่

องค์กรควรมีการกำหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง และสร้างให้พนักงานมีความคุ้นเคย
กับการเปลี่ยนแปลง แผนการเปลี่ยนแปลงควรมีการกำหนดกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
และกำหนดบทบาทใหม่ของพนักงาน เพื่อให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่จะเกิดขึ้น
สร้างแนวทางการทำงานใหม่ ที่ให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยน เพื่อลดแรงต้านที่อาจเกิดขึ้น

บทบาทและทักษะของพนักงาน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงองค์กร
ประสบความสำเร็จ ทักษะบางอย่างที่พนักงานมีอยู่อาจไม่เพียงพอ ควรต้องมีการวางแผน
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทักษะ และความรู้ ของพนักงาน สร้างประสบการณ์การเรียนรู้
และการฝึกฝน ให้กับพนักงานแต่ละราย เพื่อที่ให้พนักงานสามารถปรับตัว ให้พร้อมกับองค์กรใหม่ที่จะเกิดขึ้น

3. วางแผนบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้การ Transform องค์กรประสบความสำเร็จ พนักงานในองค์กรจะได้รับบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ ที่อาจจะแตกต่างไปจากที่พวกเขาได้รับอยู่ในปัจจุบัน
เราจึงควรต้องมีการฝึกอบรม รวมถึง การ Coaching เพื่อให้พนักงานเหล่านั้น
สามารถรับความรับผิดชอบใหม่ที่จะเกิดขึ้น ให้สอดคล้องกับวิธีการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
การสร้างเสริมประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กรนั้น มีวิธีที่หลากหลาย
ทั้งการสอนงาน การให้คำแนะนำ การ Coaching รวมถึงการให้รางวัล (Rewarding) 

นอกจากนี้แล้ว การสื่อสารที่ทำให้เห็นว่าพนักงานทุกคนมีความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลง
ขององค์กรอย่างสม่ำเสมอนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการการเปลี่ยนแปลง
และเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีความพร้อมที่จะก้าวไปกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผล
ในการปรับเปลี่ยนการทำงานของพวกเขาในรูปแบบใหม่ และร่วมสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
ให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรวางไว้ได้ ในทางกลับกัน หากองค์กรไม่ได้มีการ
เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ บุคลากรจะมีความรู้สึกสับสน กดดัน และไม่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
หรือบางคน อาจจะตัดสินใจลาออก แทนที่จะปรับตัวเข้ากับการทำงานในรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้น

4. วางตัวชี้วัด และสื่อสารความคืบหน้า

เพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของการ People Transformation และ
Organization Transformation  ถึงแม้ว่าในบางครั้งการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นคุณค่า
ที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยตัวชี้วัดก็ตาม เราควรต้องมีตัวชี้วัดที่จะทำให้เห็นถึงความสำเร็จ
ของการเปลี่ยนแปลง ตัวชี้วัดเหล่านี้ ควรจะต้องเป็นการวัดที่การกระทำ (action)
และผลที่เกิดจากการกระทำนั้น ๆ เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการมุ่งสู่เป้าหมาย
รวมถึง Timeline ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตัวชี้วัดเหล่านี้ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และช่วยให้บุคลากรสามารถมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลง การวัดความคืบหน้านี้ ควรที่จะเริ่มจาก
ความสำเร็จตาม Milestone  ที่รวมกันเป็นความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงองค์กรในภาพรวม

การสื่อสารความคืบหน้าของการเปลี่ยนแปลงตาม Milestone ให้กับบุคลากรในองค์กร
ทำให้ทุกคนสามารถรับรู้ว่าความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาคาดหวังนั้นเป็นเช่นไร
จะมีผลกระทบกับพวกเขาอย่างไร  ทำให้พวกเขาเข้าในในบทบาทและหน้าที่
พร้อมที่จะปฏิบัติงานตามในกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงไปได้ และหากตัวชี้วัดและการติดตามผล
แสดงให้เห็นว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์กร ไม่ได้มีการทำ Transformation ตามแผนที่วางไว้
เป็นโอกาสให้ผู้นำองค์กรเข้าไปบริหารจัดการ  เพื่อให้การสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย

5. พยายามให้กลุ่มพนักงานที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลง

ในทุกการเปลี่ยนแปลงนั้น มักจะมีการสื่อสารในด้านลบ ซึ่งเป็นการสื่อสารที่ไม่ได้เป็นทางการ
จากองค์กรโดยตรง ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นทำให้เกิดแรงต้าน เกิดกลุ่มคนที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
ที่มีความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กรนี้ไม่มีทางเป็นไปได้
และพยายามที่จะชักจูงพนักงานรายอื่น ๆ ให้เห็นตามและทำลายการเปลี่ยนแปลง

หลายองค์กร เพิกเฉยต่อเสียงต่อต้านเหล่านี้ ซึ่งทางที่ดีคือ องค์กรควรที่จะดึงพนักงานกลุ่มนี้
มาร่วมในการเปลี่ยนแปลง โดยการให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางแก้ไขปัญหา
เพื่อที่จะยับยั้งการต่อต้านของคนกลุ่มนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ Transform องค์กร
เนื่องจาก คนกลุ่มนี้จะมองเห็นข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และแนะนำแนวทางในการแก้ไข
ในระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนแปลง 

ในธุรกิจปัจจุบันนี้ เราเห็นองค์กรมากมายที่ทำการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้องค์กรมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
และหลาย ๆ องค์กรเริ่มมีความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบุคลากร ซึ่งแนวคิดนี้
มีความซับซ้อน และใช้เวลาในการดำเนินการ และไม่มีใครที่จะสามารถการันตีความสำเร็จ
ของการ Transformation นี้ได้ ทำให้องค์กรต้องพบกับภาระต่างๆ มากมาย

แต่ก็เป็นโอกาสที่ทำให้เรามองในมุมของผู้บริหารองค์กรว่า บุคลากรที่ทำงานให้องค์กรของเรานั้น
จะอยู่ในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงนี้ และความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงองค์กรในยุคดิจิทัลนี้
ความทุ่มเท ความสนใจในการเปลี่ยนแปลง รวมถึงทักษะของพนักงาน เป็นตัวแปรที่จะทำให้
การเปลี่ยนแปลงนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่ การสื่อสารให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง
การมีแผนงานที่ชัดเจน และความพยายามที่จะให้ทุกคนในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง
เป็นสิ่งที่ผู้บริหารองค์กรต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะสามารถ Transform องค์กร
เปลี่ยนแปลงไปตามเป้าหมายที่วางไว้ให้สำเร็จได้

หากท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ Organization Transformation และ
People Transformation ต้องการพัฒนาทักษะด้านการบริหารของท่านให้แกร่งมากขึ้น
หลักสูตร HR10X ของเรา จะช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้
สามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ DeOne Academy ครับ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 062-284-9491, 098-424-5241, 089-515-8558

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email