5 Steps สู่ “People Transformation” หัวใจสำคัญในการ Transform องค์กรยุคดิจิทัล

People Transformation plan

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการทำ Organization Transformation เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการ แต่การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีผลกับพนักงานในองค์กรนั้น ย่อมยากที่จะดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนั้นประสบความสำเร็จดังที่ได้วางแผนไว้ การเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริหารองค์กรต้องมีความเข้าใจ เพื่อที่จะสามารถมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อการปรับเปลี่ยนองค์กรต่อไป

ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล Chief Executive Officer & Founder – DeOne Academy ชี้ให้เห็นว่า กุญแจแห่งความสำเร็จที่สำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดในองค์กร คือทำให้การเปลี่ยนแปลงมีพนักงานเป็นศูนย์กลาง ให้ความสำคัญกับพนักงานโดยการให้ข้อมูลและเครื่องมือที่พนักงานต้องการเพื่อร่วมสร้างแนวทางสำหรับการทำ Transformation ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็นปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ และเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกคนนั้นมองการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่ต่างกัน บางคนอาจเกิดความกลัวกับสิ่งที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้น บางคนอาจจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตและพฤติกรรมของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงก็เช่นกัน ความคิด อารมณ์ รวมถึงการเมืองภายในองค์กร เป็นเหตุให้พนักงานต่อต้านการเปลียนแปลงที่จะเกิดขึ้น

People Transformation conflict

ดร.ชัยพัชร์ ได้ระบุให้เห็นถึง 5 ขั้นตอนที่สำคัญ ของ People Transformationที่เป็นหัวใจสำคัญของการ Transform องค์กรของเราในยุคดิจิทัล ดังต่อไปนี้

 

5 Steps สู่ “People Transformation”

1. สื่อสารเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน

 • การที่องค์กรมีเป้าหมายและทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน จะทำให้เราสามารถสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงความสำคัญที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เป้าหมายอาจจะไม่ใช่แค่เพียงเป้าหมายด้านการเงินขององค์กรเท่านั้น อาจจะเป็นเป้าหมายในสิ่งจับต้องไม่ได้ที่มีผลดีต่อพนักงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจที่จะสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากพนักงานได้ การสื่อสารที่จะทำให้พนักงานสนใจและร่วมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น องค์กรต้องสามารถสื่อสารให้พนักงานเห็นถึงภาพการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด

  ทั้งแผนการดำเนินการ และ timeline ของการเปลี่ยนแปลง รวมถึงควรต้องมีการวางแผนช่องทางการสื่อสารเพื่อให้เป้าหมายเหล่านั้น สามารถเข้าถึงพนักงานในทุก ๆ ส่วนงาน การสื่อสารต้องมีการกำหนด key message ที่ต้องการสื่อสาร สร้าง awareness ให้ความรู้กับพนักงาน รวมถึง update ความคืบหน้าต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานเห็นภาพ เห็นการมีส่วนร่วมของตนในการเปลี่ยนแปลงนี้ และพร้อมผลักดันให้การเปลี่ยนแปลงนี้ประสบความสำเร็จ

2. กำหนดกระบวนการการเปลี่ยนแปลง และบทบาทใหม่

 • องค์กรควรมีการกำหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง และสร้างให้พนักงานมีความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลง แผนการเปลี่ยนแปลงควรมีการกำหนดกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและกำหนดบทบาทใหม่ของพนักงาน เพื่อให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่จะเกิดขึ้น สร้างแนวทางการทำงานใหม่ ที่ให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยน เพื่อลดแรงต้านที่อาจเกิดขึ้น

  บทบาทและทักษะของพนักงานเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงองค์กรประสบความสำเร็จ ทักษะบางอย่างที่พนักงานมีอยู่อาจไม่เพียงพอ ควรต้องมีการวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทักษะ และความรู้ ของพนักงาน สร้างประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกฝน ให้กับพนักงานแต่ละราย เพื่อที่ให้พนักงานสามารถปรับตัว ให้พร้อมกับองค์กรใหม่ที่จะเกิดขึ้น

3. วางแผนบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

 • เพื่อให้การ Transform องค์กรประสบความสำเร็จ พนักงานในองค์กรจะได้รับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ ที่อาจจะแตกต่างไปจากที่พวกเขาได้รับอยู่ในปัจจุบัน เราจึงควรต้องมีการฝึกอบรม รวมถึง การ Coaching เพื่อให้พนักงานเหล่านั้นสามารถรับความรับผิดชอบใหม่ที่จะเกิดขึ้น ให้สอดคล้องกับวิธีการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การสร้างเสริมประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กรนั้น มีวิธีที่หลากหลายทั้งการสอนงาน การให้คำแนะนำ การ Coaching รวมถึงการให้รางวัล (Rewarding)

  นอกจากนี้แล้ว การสื่อสารที่ทำให้เห็นว่าพนักงานทุกคนมีความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรอย่างสม่ำเสมอนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการการเปลี่ยนแปลง และเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีความพร้อมที่จะก้าวไปกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลในการปรับเปลี่ยนการทำงานของพวกเขาในรูปแบบใหม่ และร่วมสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรวางไว้ได้ ในทางกลับกัน หากองค์กรไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ บุคลากรจะมีความรู้สึกสับสน กดดัน และไม่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง หรือบางคนอาจจะตัดสินใจลาออก แทนที่จะปรับตัวเข้ากับการทำงานในรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้น

4. วางตัวชี้วัด และสื่อสารความคืบหน้า

 • เพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของการ People Transformation และ Organization Transformation  ถึงแม้ว่าในบางครั้งการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นคุณค่าที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยตัวชี้วัดก็ตาม เราควรต้องมีตัวชี้วัดที่จะทำให้เห็นถึงความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลง ตัวชี้วัดเหล่านี้ ควรจะต้องเป็นการวัดที่การกระทำ (action) และผลที่เกิดจากการกระทำนั้น ๆ เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการมุ่งสู่เป้าหมาย รวมถึง Timeline ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตัวชี้วัดเหล่านี้ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และช่วยให้บุคลากรสามารถมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลง การวัดความคืบหน้านี้ ควรที่จะเริ่มจากความสำเร็จตาม Milestone  ที่รวมกันเป็นความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงองค์กรในภาพรวม


  การสื่อสารความคืบหน้าของการเปลี่ยนแปลงตาม Milestone ให้กับบุคลากรในองค์กร ทำให้ทุกคนสามารถรับรู้ว่าความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาคาดหวังนั้นเป็นเช่นไร จะมีผลกระทบกับพวกเขาอย่างไร  ทำให้พวกเขาเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ พร้อมที่จะปฏิบัติงานตามในกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงได้ หากตัวชี้วัดและการติดตามผลแสดงให้เห็นว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์กรไม่ได้มีการทำ Transformation ตามแผนที่วางไว้ เป็นโอกาสให้ผู้นำองค์กรเข้าไปบริหารจัดการเพื่อให้การสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย

5. พยายามให้กลุ่มพนักงานที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลง

 • ในทุกการเปลี่ยนแปลงนั้น มักจะมีการสื่อสารในด้านลบ ซึ่งเป็นการสื่อสารที่ไม่ได้เป็นทางการจากองค์กรโดยตรง ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นทำให้เกิดแรงต้าน เกิดกลุ่มคนที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่มีความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กรนี้ไม่มีทางเป็นไปได้ และพยายามที่จะชักจูงพนักงานรายอื่น ๆ ให้เห็นตามและทำลายการเปลี่ยนแปลง หลายองค์กรเพิกเฉยต่อเสียงต่อต้านเหล่านี้

  ทางที่ดีคือ องค์กรควรที่จะดึงพนักงานกลุ่มนี้มาร่วมในการเปลี่ยนแปลง โดยการให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อที่จะยับยั้งการต่อต้านของคนกลุ่มนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ Transform องค์กร เนื่องจากคนกลุ่มนี้จะมองเห็นข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และแนะนำแนวทางในการแก้ไขในระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนแปลง 

People Transformation

ในธุรกิจปัจจุบัน เราเห็นองค์กรมากมายที่ทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้องค์กรมีความแข็งแกร่งมากขึ้น และหลาย ๆ องค์กรเริ่มมีความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบุคลากร ซึ่งแนวคิดนี้มีความซับซ้อน และใช้เวลาในการดำเนินการ และไม่มีใครที่จะสามารถการันตีความสำเร็จของการ Transformation นี้ได้ ทำให้องค์กรต้องพบกับภาระต่าง ๆ มากมาย

แต่ก็เป็นโอกาสที่ทำให้เรามองในมุมของผู้บริหารองค์กรว่า บุคลากรที่ทำงานให้องค์กรของเรานั้นจะอยู่ในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงนี้ และความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงองค์กรในยุคดิจิทัลนี้ ความทุ่มเท ความสนใจในการเปลี่ยนแปลง รวมถึงทักษะของพนักงาน เป็นตัวแปรที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่ การสื่อสารให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง การมีแผนงานที่ชัดเจน และความพยายามที่จะให้ทุกคนในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่ผู้บริหารองค์กรต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อสร้าง People Transformation และสามารถ Transform องค์กรเปลี่ยนแปลงไปตามเป้าหมายที่วางไว้ให้สำเร็จได้

หากท่านต้องการเกี่ยวกับทุกด้านในการ Transformation และต้องการพัฒนาทักษะด้านการบริหารของท่านให้แกร่งมากขึ้น หลักสูตร TEN X ของเรา จะช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้ สามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ DeOne Academy นะครับ

สนใจดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก: TEN X.UTCC หรือ TEN X

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy หรือ TEN X
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241
คุณวรพรรณ(แพร์) โทร: 096-845-4698

People Transformation plan

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email