5 ข้อที่ต้องรู้เพื่อสร้าง Transformation ในองค์กร

transformation leader

โลกธุรกิจในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับการทำงานของเรา ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของงานที่ทำ หรือในภาพขององค์กร ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้ผู้บริหารควรต้องสามารถรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ ผู้บริหารจึงต้องพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องปรับตัวให้เข้ากับแนวคิดใหม่ เพื่อนำมาสร้างความสำเร็จให้เกิดกับองค์กร

ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล Chief Executive Officer & Founder – DeOne Academy สถาบันพัฒนาภาวะผู้นำและพัฒนาธุรกิจ ชี้ให้เห็นว่า การแพร่ระบาดของ Covid-19 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเป็นอย่างมาก หลายบริษัททั่วโลกต้องผจญกับความท้าทายในการทำงาน และการบริหารจัดการคนในองค์กร ทำให้บทบาทของผู้บริหารในหลายองค์กรมีความสำคัญมากขึ้น

ผู้บริหารไม่สามารถทำงานด้วยทักษะเดิม ๆ ได้อีกต่อไป จะต้องเตรียมพร้อม เรียนรู้ และปรับรูปแบบการทำงานใหม่ เพื่อพัฒนาตัวเองและปรับเปลี่ยนองค์กรให้อยู่รอดต่อไปในยุคที่ธุรกิจมีแต่ความไม่แน่นอน ดร.ชัยพัชร์ ได้ระบุให้เห็นถึง 5 ปัจจัยที่ผู้บริหารควรต้องเรียนรู้ เพื่อสร้าง Transformation ในองค์กร ดังต่อไปนี้

 

5 ปัจจัยที่ผู้บริหารควรต้องเรียนรู้ เพื่อสร้าง Transformation ในองค์กร

1. การปรับการทำงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ

 • จากสถานการณ์ในช่วงโควิดที่ผ่านมาที่หลายองค์กรมีการประกาศให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน
  ทำให้บทบาทและการทำงานของผู้บริหารเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีประโยชน์
  กับการทำงานมากขึ้น ผู้บริหารควรเรียนรู้ และนำเครื่องมือต่าง ๆ มาปรับใช้กับวิธีการทำงาน
  ในรูปแบบเดิม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการทำงานของตัวเองให้มากที่สุด เช่น การใช้
  Social Media ต่าง ๆ ในการสรรหาผู้สมัครงาน หรือ การใช้เทคโนโลยี เพื่อช่วยตรวจสอบ
  และรวบรวมข้อมูลการสื่อสารภายในองค์กร การตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงาน
  หรือการเรียนรู้ในเรื่องของ Management Tools ใหม่ ๆ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลต่อ
  ประสิทธิภาพการทำงานภาพรวมขององค์กร

2. การปรับตัวในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (Adaptability)

 • ด้วยบริบทการทำธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้รูปแบบการทำงานแบบเดิม ถูกแทนที่
  ด้วยรูปแบบการทำงานในรูปแบบ New Normal การบริหารในยุคใหม่นี้ ทำให้ผู้บริหาร
  ควรต้องปรับเปลี่ยน และปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง มีความ
  ยืดหยุ่นในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ พร้อมก้าวไปข้างหน้า โดยการ
  ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์เป็นหลัก และมองบุคลากรแบบเฉพาะตัว มากกว่าที่จะยึดติด
  กับระเบียบขององค์กร เพื่อให้สามารถบริหารคนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อนำไปสู่
  ความสำเร็จขององค์กรได้ต่อไป

3. การเป็น Strategic Partner

 • การเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจที่เกิดขึ้นนี้ ทำให้ผู้บริหารไม่สามารถที่จะเป็นแค่เพียง
  Admin Expert ได้อีกต่อไปแล้ว สิ่งที่องค์กรต้องการที่สุดคือผู้บริหารเป็น
  Strategic Partner ที่มีบทบาทในกระบวนการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ดังนั้น
  ผู้บริหารจึงควรต้องมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และปัจจัยที่มีผลทำให้ธุรกิจ
  มีความสามารถในการแข่งขัน และสามารถเข้าใจบทบาทในการสนับสนุนองค์กร
  วางแผน และกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของคนในองค์กร การจัดเตรียม
  บุคลากรที่มีทักษะและความสามารถที่จะสามารถทำให้องค์กรมีความได้เปรียบ
  ในการแข่งขันทางธุรกิจ การเลือกใช้เครื่องมือบริหารคุณภาพบุคลากรที่เหมาะสม
  รวมถึงเข้าใจและทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบริบททางธุรกิจ

4. ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

 • เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าในบางครั้งผู้บริหารก็ประสบปัญหาในการทำงาน การคิดวิเคราะห์
  และการแก้ปัญหาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้บริหารควรต้องเรียนรู้ เพื่อที่จะสามารถ
  ในการคิดวิเคราะห์ ใช้ตรรกะ เหตุและผลในการวิเคราะห์ข้อมูลจริง เพื่อหาแนวทางออก
  ให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่แนวทางการดำเนินการใหม่ ๆ
  ซึ่งทักษะนี้นำไปสู่การเกิดความคิดสร้างสรรค์ หรือการพัฒนาสิ่งใหม่ ที่สามารถ
  กำจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีผลกับการเติบโตขององค์กร ทั้งด้านการเงิน กระบวนการ
  ทำงาน ประสิทธิภาพในการทำงาน ปัญหาด้านบุคลากร รวมถึงการปรับปรุงยอดขาย
  หรือการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายอีกด้วย

5. ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

 • ผู้บริหารต้องมีการประสานงานกับบุคลากรจำนวนมาก ความฉลาดทางอารมณ์
  จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญที่ควรต้องมี เนื่องจากมีผลต่อแรงจูงใจในการทำงาน
  ในกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์กร ความฉลาดทางอารมณ์จะทำให้
  ผู้บริหารสามารถสร้างความสัมพันธ์อย่างมืออาชีพกับบุคลากรในองค์กรได้ สามารถ
  เลือกแนวทางและปรับพฤติกรรมไปตามกลุ่มบุคลากรที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย เพื่อสร้าง
  ให้เกิดทัศนคติ ความเชื่อมั่น และความสัมพันธ์ที่ดี อันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับ
  การเปลี่ยนแปลงองค์กรต่อไป

เราคงต้องยอมรับว่าความรู้และกระบวนการงานของผู้บริหารนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนบางครั้งเราเองอาจตามไม่ทัน เทคโนโลยีเป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนการปรับตัวของผู้บริหาร เปิดโอกาสการเรียนรู้เพื่อนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการทำงาน

ทางออกที่ดีที่สุดที่จะทำให้ผู้บริหารสามารถสร้าง Transformation ให้เกิดขึ้นในองค์กร คือ ผู้บริหารต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลา เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ให้มากที่สุด รู้ให้ลึก รู้จริง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ผู้บริหารควรมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างคนให้มีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยี และกระบวนการต่าง ๆ มาสร้างให้บุคลากรมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถปรับตัวได้กับสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ หากเราสามารถทำได้เช่นนั้นแล้ว องค์กรของเราจะพัฒนาและอยู่รอดในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างง่ายดาย

หากท่านต้องการเกี่ยวกับทุกด้านในการ Transformation และต้องการพัฒนาทักษะด้านการบริหารของท่านให้แกร่งมากขึ้น หลักสูตร TEN X ของเรา จะช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้ สามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ DeOne Academy นะครับ

สนใจดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก: TEN X.UTCC หรือ TEN X

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy หรือ TEN X
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241
คุณวรพรรณ(แพร์) โทร: 096-845-4698

transformation leader

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email