7 สิ่งที่ต้องทำในฐานะผู้จัดการ เพื่อให้ทีมงานมีประสิทธิภาพ

เราเคยคิดหรือไม่ว่า การจะสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพได้นั้น
ในฐานะหัวหน้างานหรือผู้จัดการเราควรต้องทำอะไร อย่างไรบ้าง

สำหรับหลายคนอาจจะคิดว่าการเป็นผู้จัดการนั้น หน้าที่คือการจัดการให้ทีมงานทำงานตามที่เราต้องการ
แต่ชีวิตการทำงานที่แท้จริง การจัดการ หรือการสั่งการเพียงอย่างเดียว อาจจะทำให้เราได้งาน
ที่สำเร็จตามที่ต้องการ แต่เราไม่สามารถสร้างให้ทีมงานของเรามีประสิทธิภาพได้

เราลองมาพิจารณา พฤติกรรม  7 สิ่งที่ผู้จัดการควรต้องทำเพื่อสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพกันดูนะครับ

1. กำหนดเป้าหมายและวางแผนงานให้ชัดเจน

การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับทีมงาน  และการวางแผนงานเพื่อให้ทีมงานมีกรอบ
และแนวทางในการดำเนินงาน นั้นเป็นหนึ่งพฤติกรรมที่ผู้จัดการทุกคนควรปฏิบัติ
เนื่องจากการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนั้น จะทำให้ทุกคนเห็นจุดหมายปลายทาง
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรที่เราต้องการให้บรรลุและทีมงานเห็นเป้าหมายร่วมกัน
มีการติดตามและให้คำแนะนำอยู่เสมอๆ จะทำให้ทีมงานรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะทำเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จ

แต่ทั้งนี้ การที่เป้าหมายจะสำเร็จได้ ผู้จัดการในฐานะที่เป็นผู้นำของทีมงาน
ควรที่จะมีการวางแผนงานให้ชัดเจนด้วยเช่นกัน เพื่อที่สร้างแนวทางในการดำเนินงาน รวมถึงการวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งบุคลากร และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

การมีแนวทางที่ชัดเจนในการทำงาน จะลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนในทีมงาน
รวมถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สื่อสารกับทีมงานอย่างสม่ำเสมอ

การสื่อสารเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้จัดการ ในฐานะหัวหน้างานควรต้องปฏิบัติเพื่อสร้างประสิทธิภาพให้กับทีมงาน
การสื่อสารอย่างสม่ำเสมอนั้น เป็นเสมือนการสื่อสารเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจ
ในแนวทางปฏิบัติที่ควรจะเป็น รวมสถานะของทีมงานในปัจจุบัน
เราควรต้องสื่อสารเพื่อให้ทีมงานทุกคนรู้ว่าเราคาดหวังอะไรจากการปฏิบัติงานของเขาอย่างชัดเจน
โดยใช้รูปแบบการสื่อสารที่ตรงประเด็นทั้งกับทีมงานและรายคน

การสื่อสารที่ต่อเนื่อง ตรงประเด็น จะทำให้ทีมงานทุกคนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การกำหนดกรอบเวลา ความคาดหวัง มีการตรวจสอบการทำงานสม่ำเสมอ
และการให้การสนับสนุนทีมงานในรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกันนั้น
จะทำให้ทีมงานมีกำลังใจในการทำงาน พร้อมที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอีกด้วย

3. รับฟังความคิดเห็นของทีมงาน

การรับฟังความคิดเห็นของทีมงานเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราควรต้องปฏิบัติ
เพื่อให้ทีมงานมีประสิทธิภาพ เราควรต้องให้โอกาสกับทีมงานในการที่จะขอความช่วยเหลือ
หรือนำเสนอความคิดเห็น ยอมรับฟัง และสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ให้ทีมงานแต่ละคนสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นของตนโดยไม่มีการปิดกั้น
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และสร้างให้เกิด engagement ขึ้นในทีมงาน

หากเรารับฟังความคิดเห็นของทีมงาน จะทำให้เราได้รับฟังแนวคิดจากมุมที่แตกต่าง
ทำให้เรามีข้อมูลมากขึ้นจากผู้ปฏิบัติการ และหากเราต้องมีการตัดสินใจที่สำคัญ
เราจะสามารถประเมินข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้รับจากทีมงาน ประกอบการตัดสินใจ
อันจะทำให้เราสามารรถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การรับฟังความคิดเห็นของทีมงาน เป็นการทำให้ทีมงานเห็นคุณค่าในตัวเอง
เราควรเปิดโอกาสให้ทีมงานได้นำเสนอ และทำตามสิ่งที่นำเสนอ
อาจจะเป็นการลองผิดลองถูก แต่ในที่สุด การเรียนรู้จากการที่ได้ทำสิ่งนั้น
จะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และคุณค่าให้กับทีมงาน และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้เหล่านั้น
ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของทีมต่อไปได้

4. สอนงานสร้างวัฒนธรรมการให้ Feedback

การสอนงาน (Coaching)  และการให้ Feedback เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่ผู้จัดการควรต้องนำไปปฏิบัติ
เพื่อดึงประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของทีมงานให้สูงขึ้น สามารถปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามความคาดหวังและเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้ร่วมกัน
เป็นเหมือนการส่องกระจกให้ทีมงานได้มองเห็นตัวเองในปัจจุบัน

การสอนงานนั้น มุ่งไปที่การสอนเพื่อสร้างให้เกิดการพัฒนาทีมงานสร้างเสริมทักษะที่ยังขาดไป
เพื่อให้หาแนวทางในการพัฒนาตัวเอง เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน
ในขณะที่การให้ Feedback นั้น มุ่งไปที่การประเมินพฤติกรรมที่ผ่านมาของทีมงาน
เพื่อสะท้อนให้ทีมงานเห็นถึงสิ่งที่ต้องต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้ Performance ของทีมงานดีขึ้น

5. ยกย่องชื่นชม ใช้จุดแข็งของทีมงาน

เราคงไม่สามารถปฏิเสธว่า เราทุกคนนั้นต้องการการยกย่องและยอมรับจากคนอื่น
และนี่เป็นอีกสิ่งที่เราในฐานะผู้จัดการควรต้องให้ความสำคัญ นั่นคือการชื่นชม ยกย่องทีมงาน
เมื่อใดก็ตามที่เราชื่นชมความพยายามในการทำงานของทีมงาน รวมถึงการให้รางวัลในความพยายามนั้น
ทีมงานของเราจะรู้สึกมีความสุขในการทำงาน มีกำลังใจ มองเห็นคุณค่าในตัวเองในการทำงาน
และมุ่งมั่นที่จะทำงานให้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้

นอกจากนี้การมองที่จุดแข็งของทีมงานมากกว่าจุดอ่อนก็เป็นสิ่งที่ผู้จัดการต้องเน้นย้ำกับทีม
เพื่อให้ทุกคนเกิด Self-Esteem หรือมองเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น
ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นใจและกำลังใจในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ

6. สร้างแรงจูงใจในการทำงาน Recognition & Motivation

ทีมงานแต่ละคนมีแรงจูงใจในการทำงานที่แตกต่างกันไป ผู้จัดการที่ต้องการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
จะต้องพยายามที่จะเข้าใจในความต้องการและคุณค่าในงานของทีมงานแต่ละคน
เนื่องจากแรงจูงใจในการทำงานนั้น มีผลต่อ Performance ในการทำงาน
อันจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของทีมงานและองค์กร

ระดับขั้นของแรงจูงใจที่แตกต่างกันนั้น ทำให้เราในฐานะผู้นำของทีมงาน
ต้องสร้างให้แรงจูงใจเหมาะสมกับทุกคน และสร้างให้ทีมงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีที่สุด
เช่น หากเราพบว่าทีมงานเรานั้นต้องการความเป็นผู้นำ คุณอาจจะจูงใจด้วยการให้คำแนะนำ
หรือการฝึกอบรม บางคนอาจพร้อมที่จะทำงานที่มีความท้าทายมากขึ้น
หรืองานที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์ ยิ่งเราสามารถที่จะจูงใจทีมงานได้มาก
เราจะยิ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทีมงานได้มากขึ้น

7. เชื่อใจ (Trust) และจริงใจกับทีมงาน Trustworthy and transparent

ความเชื่อใจ (Trust) และความจริงใจ เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ในทีมงาน
และสร้างให้เกิดทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เมื่อเรามีความเชื่อใจในทีมงานเราจะมีความเชื่อมั่น
และรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากทีมงาน อีกทั้งความเชื่อใจระหว่างกันนั้น
จะทำให้ทีมงานมีความภาคภูมิใจและมีแรงจูงในที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จ
และเป็นการสร้างให้เกิด employee engagement เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างทีมงาน
ที่จะช่วยนำไปสู่การเติบโต และการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความสำเร็จของทีมงานและองค์กร

เราสามารถทำให้เกิดความเชื่อใจในทีมงานได้โดยการที่เราเป็น role model ให้กับทีมงาน
ในการแสดงให้เห็นถึงความจริงใจ ให้ข้อมูลที่มีแต่ข้อเท็จจริงกับทีมงาน
แสดงให้ทีมงานเห็นว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน พร้อมที่จะให้การสนับสนุน
รวมถึงรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของทีมงาน เปิดโอกาสให้ทีมงานได้มีการแสดงศักยภาพ
สร้างโอกาสให้สามารถเจริญเติบโตในสายงานที่รับผิดชอบ

เป็นอย่างไรบ้างกับสิ่งที่ผู้จัดการอย่างเราต้องทำเพื่อให้ทีมงานมีประสิทธิภาพ
หวังว่าทุก ๆ ท่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้กันนะครับ
และขอย้ำกันอีกครั้งว่าผู้จัดการนั้นมีความสำคัญในการสร้างให้เกิดทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
หากท่านใดต้องการที่จะเสริมให้ทีมงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ควรนำคำแนะนำทั้ง 7 ข้อข้างต้น ไปปฏิบัติเป็นแนวทางกันนะครับ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 062-284-9491, 098-424-5241, 089-515-8558

แชร์โพสต์นี้