Grid Consulting Service

ความเป็นมา

DeOne Academy ได้รับความไว้วางใจจาก GRID International Inc. เมืองออสติน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยในการใช้ทฤษฎี GRID เป็นเครื่องมือในการให้บริการปรึกษาแนะนำด้าน Culture Transformation โดยในปัจจุบัน GRID International Inc. มีผู้แทนครอบคลุม 20 กว่าประเทศทั่วโลก และได้มีการแปลเอกสารไปกว่า 17 ภาษา

Grid คือใคร

ดร.โรเบิร์ต อาร์ เบลค (Dr. Robert R. Blake) และ ดร.เจน เอส มูทอน (Dr. Jane S. Mouton) ศาสตราจารย์ทางด้านจิตวิทยาชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกทางด้านการพัฒนาองค์กรของมหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองออสติน เป็นผู้คิดค้น The GRID Theory และแนวทางในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร

ทฤษฎี GRID เป็นกรอบในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริหารทุกชาติ ทุกภาษาทั่วโลก โดยศึกษาจากความมุ่งมั่นที่มีต่องาน (Concern for Production) และความมุ่งมั่นที่มีต่อคน (Concern for People) เพื่อแบ่งพฤติกรรมของผู้บริหารออกเป็น 7 รูปแบบหรือที่เรียกว่า “Grid Style ทั้ง 7” ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นกรอบในการทำความเข้าใจสัมพันธภาพในการทำงานเป็นทีมตลอดจนสำรวจและศึกษาวัฒนธรรมของกิจการ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

ตลอด 40 ปีที่พวกเขาทำงานร่วมกัน พวกเขาได้ตีพิมพ์หนังสือ 135 เล่ม บทความในวารสารระดับโลก 460 บทความ และหนังสือ 290 บท หลังจากที่พวกเขาทำการวิจัยและนำทฤษฎีไปใช้ในบริษัทต่างๆ พวกเขาได้ก่อตั้ง Grid International, Inc. ซึ่งถือเป็นบริษัทที่ช่วยองค์กรหลายพันแห่งทั่วโลกประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงองค์กร

Grid Framework

ความสำคัญของ R2

"R1" Resources หรือทรัพยากร

“วัตถุดิบ” ที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการทำงานของทีม ได้แก่ วัตถุ (Hard Resources) เช่น เวลา เงินทุน เครื่องมือ ปริมาณงาน เครื่องจักร ฯลฯ และทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) เช่น ความสามารถส่วนตัว การศึกษา ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ความกระตือรือร้น และความมั่นใจ

"R2" Relationships หรือสัมพันธภาพ

ปฏิสัมพันธ์ที่บุคคลมีต่อกัน หมายถึงการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุความสำเร็จของงาน

"R3" Results หรือผลงาน/ผลผลิต

สิ่งที่ได้รับจากการทำกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นผลิตผล การบริการ หรือความคิด ฯลฯ

หลายท่านเข้าใจว่าคุณภาพและปริมาณของทรัพยากร (R1) มีผลกระทบโดยตรงกับผลงาน (R3) แต่ทราบหรือไม่ว่าสัมพันธภาพ (R2) กลับเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อผลลัพธ์สุดท้ายที่ออกมา ทรัพยากรที่ดีที่สุดและเพียบพร้อมที่สุดจะไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงหากว่าสัมพันธภาพ (R2) ไม่มีประสิทธิภาพ

R2 และ Transformation

เมื่อองค์กรต้องการ transform จากจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไปยังจุดที่ต้องการเป็นในอนาคต และคาดหวังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน ในความเป็นจริง มันไม่ง่ายเช่นนั้น 70% ขององค์กร ไม่สามารถ transform ได้สำเร็จเนื่องจากอุปสรรคที่เกิดจากสัมพันธภาพของคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การแบ่งพรรคแบ่งพวก และขาดความไว้ใจซึ่งกันและกัน

สิ่งที่องค์กรต้องทำคือ กลับมาพิจารณา R2 ในองค์กรของตนเองด้วยความเป็นกลาง ว่าคนในองค์กรของเรามีสัมพันธภาพกันอย่างไร เรามีวิธีการตัดสินใจ การแก้ไขความขัดแย้ง การประสานงานในหน่วยงานและข้ามหน่วยงานกันอย่างไร ฯลฯ

ทำไมต้อง Grid

เราคือผู้เชี่ยวชาญในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

เพราะอะไร?

กระบวนการ Grid เพื่อนำไปสู่ Culture Transformation

Some of Our Clients

Our Event

งานสัมมนา Grid Experience Thailand

*เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้น

DeOne Academy leading people to better life.