Coaching Skills for Managers

Introduction

ในบรรดาแนวทางการบริหารพัฒนาคน การโค้ชแตกต่างจากวิธีการออกคำสั่ง และมุ่งเน้น
การควบคุมแบบเดิม ๆ การโค้ชจึงกลายเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารในยุคนี้มากยิ่งขึ้น
เพราะการโค้ชช่วยเสริมสร้างพลังบวกต่อทีม นำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้และส่งผลให้องค์กร
เติบโตแบบยั่งยืน ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้ทัศนคติของโค้ชมืออาชีพ ทักษะสำคัญในการโค้ช
กระบวนการโค้ชด้วย GROW Model สิ่งที่ควรและไม่ควรทำระหว่างการโค้ช

Benefits

 • เข้าใจการโค้ช บทบาทของตนเองในฐานะโค้ช และวิธีนำมาซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
 • สามารถนิยามการโค้ช และอธิบายถึงความต่างกับการฝึกอบรม การเป็นพี่เลี้ยง และการให้คำปรึกษาได้
 • พัฒนาทักษะการสื่อสารสู่การเป็นโค้ชที่ดี
 • เข้าใจหลักการ GROW Model และสามารถนำไปปรับใช้ในสถานการณ์การโค้ชที่ต่างกันไปได้
 • สามารถนำการโค้ชใช้พัฒนาการทำงานของทีมงานได้

Content

 • เพราะเหตุใดการโค้ชจึงเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ
 • ความแตกต่างระหว่างการโค้ช และวิธีการพัฒนาอื่นๆ เช่น การอบรม
  การเป็นพี่เลี้ยง และการให้คำปรึกษา
 • บทบาท ทักษะ และคุณลักษณะของโค้ชที่ดี
 • กระบวนการโค้ชแบบ G.R.O.W. model
 • ทักษะการสื่อสารสำหรับการโค้ชที่มีประสิทธิภาพ
 • ทักษะการตั้งเป้าหมายในการโค้ช
 • เทคนิคการตั้งคำถาม
 • การฟังเชิงรุกและการฟัง 5 ระดับ
 • ทักษะการให้ฟีดแบค
 • การฝึกสวมบทบาทสมมุติรวมไปถึงการสังเกตุการณ์
 • การทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้และการวางแผนสิ่งที่ต้องทำในลำดับถัดไป

Methodology

 • Presentation
 • Interaction & sharing experience
 • Discussion
 • Case study workshop

Who should attend

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้นำ ผู้บริหาร ผู้บริหารทีม และผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะการโค้ชแบบมืออาชีพ
ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงศึกยภาพของทีมงานให้สูงขึ้น
และสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้อย่างมาก