Conflict Management Skills

Introduction

ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สามารถบริหารจัดการได้ หากผู้นำสามารถบริหารความขัดแย้ง
ได้อย่างเหมาะสม จะทำให้เกิดความคิดที่หลากหลายและทีมงานมีความสุขในการทำงาน
หลักสูตรนี้ช่วยปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้เข้าอบรมให้เห็นประโยชน์ของความขัดแย้ง
เข้าใจวิธีการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ด้วยแนวคิดของ Thomas-Kilmann Conflict Mode
และ Conflict Layer model ซึ่งได้รับการยอมรับว่าสามารถนำไปใช้งานได้จริง และได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

Benefits

 • เข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเสมอในองค์กร
 • ปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อความขัดแย้ง
 • เรียนรู้ประเภทของความขัดแย้งและสาเหตุที่เกิดขึ้น
 • พัฒนาทักษะในการบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
 • สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้จริง

Content

 • เข้าใจธรรมชาติ ประเภท และสาเหตุของความขัดแย้ง
 • ทักษะสำคัญในการประเมินและตอบสนองต่อความขัดแย้งกับทั้งบุคคลและทีมงาน
 • แบบจำลองการแก้ไขความขัดแย้งของ Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI)
  และ 5 แนวทางเพื่อการแก้ไขความขัดแย้ง
  1. การแข่งขัน (Competing)
  2. การร่วมมือ (Collaborating)
  3. การประนีประนอม (Compromising)
  4. การหลีกเลี่ยง (Avoiding)
  5. การโอนอ่อน (Accommodating)
 • กลยุทธ์การแก้ไขความขัดแย้ง โดยใช้แบบจำลองการแก้ไขความขัดแย้งของ Thomas-Kilmann
  Conflict Mode Instrument (TKI)
 • ฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา: การแก้ไขความขัดแย้งด้วยเครื่องมือ TKI

Methodology

 • Presentation
 • Interaction & sharing experience
 • Activity-based learning
 • Case study workshop
 • Role play exercises

Who should attend

 • ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
  เพื่อให้สามารถจัดการความขัดแย้ง และรับมือกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจากบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ