Facilitating Change

Introduction

ความสามารถที่จำเป็นสำหรับผู้นำในยุคปัจจุบันนี้ ก็คือการจัดการกับความเปลี่ยนแปลง
การเป็นผู้นำ การสนับสนุน การมีส่วนร่วม การป้องกัน และการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง
คือสิ่งที่ผู้นำต้องเผชิญในทุกวัน การอำนวยความสะดวก (Facilitation) คือหัวใจสำคัญ
ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้คนจะเข้าใจการเปลี่ยนแปลง มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการสร้างอนาคตที่ต้องการ

Benefits

 • เข้าใจว่าวัฒนธรรมสามารถช่วยและกีดกันความพยายามในการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร
 • ได้เรียนรู้ 4 องค์ปรักอบสำคัญ โมเดลการอำนวยความเปลี่ยนแปลงแบบเป็นมิตรกับผู้ใช้
 • เรียนรู้และนำเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้จริงไปอำนวยความเปลี่ยนแปลง และได้รับการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น

Content

 • เริ่มต้นสู่การอำนวยความเปลี่ยนแปลง
 • โมเดลการอำนวยความเปลี่ยนแปลง
 • วิธีค้นหาลักษณะแง่มุมต่าง ๆ ของวัฒนธรรมซึ่งมีต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • วิธีสร้างแรงสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • วิธีสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินการและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ สอดคล้องและรองรับการเปลี่ยนแปลง

Methodology

 • Presentation
 • Interaction & sharing experience
 • Case study workshop

Who should attend

 • หลักสูตรนี้ผสมผสานระหว่างการลงมือปฏิบัติและทฤษฎีวิชาการสำหรับผู้จัดการ ผู้นำ และทุกคนที่สนใจเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงองค์กร และกลายเป็นกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงองค์กร