Facilitative Leadership

Introduction

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ผู้นำต้องมีความสามารถ
ในการสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรของตนเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์
ซึ่งการเป็น Facilitative Leader ทำให้ผู้คนทำสิ่งต่อไปนี้ได้ง่ายขึ้น

 • แบ่งปันความรับผิดชอบสู่ความสำเร็จ
 • ร่วมเสนอแนวคิดและความเชี่ยวชาญ
 • พูดขึ้นเมื่อมีปัญหา
 • ใช้ความคิดริเริ่ม
 • ร่วมงานกับผู้อื่น
 • ตัดสินใจ

Benefits

 • พร้อมต่อการเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู้นำทีมงานแบบมีส่วนร่วม
 • สามารถบริหารทีมงานให้คิดและปฏิบัติงานร่วมกัน
 • เข้าใจหลักการและจิตวิทยาในการสร้างแรงบันดาลใจ
  ให้สมาชิกทำงานอย่างมุ่งมั่นและมีแรงบันดาลใจไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
 • สร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

Content

Module 1: ผู้นำแบบ Facilitative Leader

 • ความสำคัญของผู้นำและทีมงานในองค์กรยุคเศรษกิจแบบดิจิทัล
 • กรอบแนวคิดของ Facilitative Leadership
 • หลักการและลักษณะที่สำคัญของผู้นำแบบ Facilitative Leader

Module 2: สร้างความสามารถของ Facilitative Leader

 • ทักษะสำคัญของ Facilitative Leader
 • ประเด็นสำคัญของประสิทธิผลของ Facilitator
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

Module 3: บทบาทผู้นำทีมกับการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงาน

 • ความเหมือนและแตกต่างระหว่าง Motivation กับ Inspiration
 • การสร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกและทีมงาน (Inspire Team)
 • ลักษณะการแสดงออกของผู้นำในการสร้างแรงบันดาลใจ
 • ความสามารถที่สำคัญในแบบผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ

Module 4: การบริหารและการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงาน

 • บทบาทหน้าที่ของผู้นำทีมแบบ Facilitative Leadership
 • ประเด็นสำคัญของประสิทธิผลของ Team Facilitation
 • กรอบแนวคิดในการลดการทำงานแบบแยกส่วน
 • การสร้างความร่วมมือแบบทีมข้ามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การผนึกกำลังทีมข้ามสายงานเพื่อความสำเร็จ 3 ระดับ

Methodology

 • Presentation
 • Interaction & sharing experience
 • Activity-based learning
 • Case study workshop

Who should attend

 • ผู้จัดการทั่วไปและผู้อำนวยการที่ต้องการเป็นต้นแบบของผู้นำ
 • ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์กรหรือการพัฒนาองค์กร
  ที่รับผิดชอบในการริเริ่มการเปลี่ยนแปลง
 • หัวหน้าทีมและผู้จัดการโครงการที่ต้องการสร้างความสามัคคี
  ของกลุ่ม นวัตกรรม และประสิทธิภาพของทีม