Finance for Non-Finance Managers

Introduction

หลักสูตร Finance for Non-Finance Managers เหมาะสำหรับผู้จัดการและผู้บริหารที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน
ในส่วนงานการเงิน แต่จำเป็นต้องมีความเข้าใจหลักการและความรู้ทางด้านการเงินเพื่อให้สามารถบริหารงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หลักการสำคัญของการจัดการทางการเงิน
การวิเคราะห์งบการเงิน และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
และปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Benefits

 • เรียนรู้หลักการและความสำคัญของการบริหารจัดการทางด้านการเงิน รวมถึงคำศัพท์เฉพาะต่างๆ
 • เข้าใจประเภทของงบการเงิน สามารถสื่อสารและประสานงานกับฝ่ายบัญชีและการเงิน
  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงินแบบต่างๆ ได้
 • เรียนรู้เทคนิคต่างๆ เพื่อการตัดสินใจในการลงทุน
 • สามารถวิเคราะห์งบการเงินหน่วยงาน และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร

Content

 • หลักการและแนวคิดสำคัญของการบริหารจัดการทางด้านการเงิน
 • หลักพื้นฐานของผลประกอบการทางการเงิน (The Basic of Financial Performance): เข้าใจภาพรวมการดำเนินธุรกิจ (business cycle)
  และการตัดสินที่มีผลต่อองค์กร
 • งบการเงิน (Financial Statement)
 • วิธีการอ่านและทำความเข้าใจงบการเงิน
 • ลักษณะสำคัญของงบการเงิน
 • งบแสดงฐานะการเงิน
 • งบกำไรขาดทุน
 • งบกระแสเงินสด
 • การวิเคราะห์งบการเงินขั้นพื้นฐานสำหรับการบริหารเงินเพื่อสร้างกำไรแก่องค์กร
 • อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (Financial Ratios) – ความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt Ratio)
 • กำไรและเงินสด (Profit vs. Cash)
 • เงินทุนหมุนเวียนและการบริหารกระแสเงินสด
  (Working capital & Cash flow management)
 • เงินคงค้างและการชำระล่วงหน้า (Accruals & Prepayments)
 • การจัดทำงบประมาณ (Financial Budget) และการพยากรณ์งบประมาณ
 • แนวคิดของการประเมินการลงทุนเพื่อการตัดสินใจและมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
 • Workshop: ฝึกวิเคราะห์ผลประกอบการทางการเงินจากสถานการณ์จริงเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบการเงิน

Methodology

 • Presentation
 • Interaction & sharing experience
 • Discussion
 • Case study workshop

Who should attend

 • ผู้จัดการและหัวหน้างานที่ต้องเข้าใจผลกระทบของการตัดสินใจที่มีผลต่อการเงินขององค์กร
 • ผู้ประกอบการ / เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก