Motivational Leadership

Introduction

หนึ่งในหน้าที่สำคัญของผู้นำที่นอกจากจะต้องเก่งงานแล้ว ยังต้องเก่งคนด้วย ซึ่งนั่นหมายถึงการสร้าง
ขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานทุกคน ซึ่งแต่ละคนก็มีความต้องการและแรงจูงใจแตกต่างกัน ดังนั้น
ผู้นำจึงต้องทำความเข้าใจ เรียนรู้ และพัฒนาทักษะความสามารถของตนเองในการสร้างแรงจูงใจ
สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานแต่ละคนได้ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ การยอมรับ
และความร่วมมือในการทำงานเพื่อพิชิตเป้าหมายขององค์กร

Benefits

 • ตระหนักถึงความสำคัญการเป็นผู้นำที่มีบทบาทในการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน
 • ปรับเปลี่ยนมุมมองและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้จิตวิทยาและเทคนิคการสร้างแรงจูงใจด้วยวิสัยทัศน์
 • สามารถสร้างค่านิยมร่วมกันเพื่อความสำเร็จของทีม
 • เข้าใจเทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานด้วยการมอบหมายงาน
 • นำพาทีมงานและองค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกันได้อย่างมั่นใจ

Content

 • ความสำคัญของผู้นำกับการสร้างแรงจูงใจ
  • 5 เหตุผลหลักที่พนักงานลาออกจากองค์กร
  • ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้นำที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจของทีม
 • การสร้างค่านิยมร่วมกัน
  • ความสำคัญของค่านิยมที่มีต่อความสำเร็จของทีมและองค์กร
  • การบริหารจัดการค่านิยมที่เหมือนกันและแตกต่าง
 • การสร้างแรงจูงใจด้วยวิสัยทัศน์และการสื่อสาร
  • พลังของวิสัยทัศน์ต่อพฤติกรรมการทำงานของคน
  • การสื่อสารวิสัยทัศน์กับทีมงาน
 • การสร้างแรงจูงใจของทีมงาน
  • ปิรามิดแรงจูงใจของมนุษย์
  • การถามคำถามและการรับฟังความคิดเห็น
 • การสร้างแรงจูงใจด้วยการมอบอำนาจ
  • อุปสรรคของการมอบอำนาจ
  • กระบวนการมอบอำนาจ
 • การสร้างแรงจูงใจด้วยการการเติบโตและการพัฒนา
  • เส้นทางแห่งอนาคตและการพัฒนา
  • รูปแบบการพัฒนาทีมงานและการวัดผลลัพธ์

Methodology

 • Presentation
 • Interaction & sharing experience
 • Activity-based learning
 • Case study workshop
 • Role-play exercises

Who should attend

 • ผู้นำ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ที่ต้องการสร้างแรงจูงใจให้กับทีม สร้างค่านิยมร่วมกัน
  เพื่อนำพาทีมและองค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกันได้