Proactive Leader

Introduction

หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาผู้เข้าอบรมให้กลายเป็นผู้นำเชิงรุกที่สามารถปรับตัว
และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ เรียนรู้หนทางในการก้าวออกจาก Comfort Zone
สามารถพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และสร้างผลงานให้เติบโตแบบก้าวกระโดด ซึ่งอาศัย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีคิดแบบเดิมให้หมดไป พัฒนาความเป็นผู้นำเชิงรุก
ที่มีการคาดการณ์เหตุการณ์ได้ล่วงหน้า สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
พร้อมทั้งคิดหาวิธีการรับมือได้อย่างเหมาะสม

Benefits

 • ริเริ่มและปลูกฝังพฤติกรรมเชิงรุกอย่างเหมาะสม
 • ฝึกการคิดทีละขั้นตอนและการนำไปใช้เพื่อเปลี่ยนปฏิกิริยาเชิงรุกเป็นเชิงรุก
 • ปรับเปลี่ยนมุมมองในการคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต
 • สามารถวางแผนล่วงหน้าเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตได้อย่างทันท่วงที

Content

 • การจัดการเชิงรุก การจัดการเชิงรับ
 • ตัวอย่างของพฤติกรรมเชิงรุกและพฤติกรรมเชิงรับ
 • ข้อดีและข้อเสียของทั้งพฤติกรรมเชิงรุกและพฤติกรรมเชิงรับ
 • ทำไมเราถึงต้องมีทักษะการจัดการเชิงรุก
 • 5 ขั้นตอนเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นผู้นำเชิงรุก
  • การระบุความเสี่ยงและคาดการณ์
  • การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง
  • การควบคุมและจัดการเชิงรุกด้วยการดำเนินการแก้ไขและป้องกัน
  • การกำหนดตัวชี้วัดทั้ง Lead และ Lag
  • การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • วิธีวัดระดับพฤติกรรมเชิงรุก

Methodology

 • Presentation
 • Interaction & sharing experience
 • Activity-based learning
 • Case study workshop
 • Role-play exercises

Who should attend

 • หัวหน้าและพนักงานทุกคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองให้มีความเป็นผู้นำเชิงรุก
  เพื่อเพิ่มความสามารถในการคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าได้และเตรียมรับมืออย่างเหมาะสม