Professional Supervisor

Introduction

ด้วยความท้าทายและความรับผิดชอบใหม่ๆ ที่ต้องจัดการ “หัวหน้างานใหม่” จำเป็นต้องได้รับ
การฝึกอบรมและพัฒนาที่ช่วยให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับบทบาทใหม่ได้ การเรียนรู้วิธีควบคุม
และดูแลพนักงานด้วยการลองผิดลองถูกอาจทำให้เกิดความผิดพลาด
ไม่ได้รับความน่าเชื่อถือจากทีมงาน และทำให้หมดกำลังใจได้

หลักสูตร Professional Supervisor ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเอาชนะปัญหามากมาย
ที่หัวหน้างานใหม่อาจพบ และเป็นการเสริมรากฐานสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลง
ให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในการทำงานมากยิ่งขึ้น

Benefits

 • เข้าใจขอบเขต บทบาท และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
 • เรียนรู้วิธีการรับมือกับบทบาทใหม่ที่ท้าทาย
 • ตระหนักถึงความรับผิดชอบของคุณในฐานะหัวหน้างานที่มีต่อตนเอง ทีมงาน และองค์กร
 • เรียนรู้เทคนิคสำคัญที่จะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เข้าใจทักษะพื้นฐานของผู้นำ การสร้างทีม การสื่อสาร และสร้างแรงจูงใจ
  เพื่อพัฒนาสู่การเป็นหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

Content

 • บทบาทและความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
  – ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
  – การวางแผนและองค์ประกอบของการวางแผน
  – การตั้งเป้าหมาย
 • บทบาทของผู้นำในฐานะหัวหน้างาน
  – ความหมายและความสำคัญของภาวะผู้นำ
  – แบบจำลองภาวะผู้นำตามสถานการณ์
  – แนวโน้มลักษณะและรูปแบบความเป็นผู้นำของคุณ
 • กระบวนการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ
  – ความหมายและความสำคัญของทีม
  – 5 ขั้นตอนของการพัฒนาทีม
  – ความเป็นผู้นำทีม
  – ทำความเข้าใจคุณลักษณะของสมาชิกในทีม
 • ทักษะการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน
  – กระบวนการสื่อสาร
  – อุปสรรคในการสื่อสาร
  – ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening)
  – ทักษะการตั้งคำถาม
  – การสื่อสารเพื่อจูงใจพนักงาน
 • การจัดการผลงานและการสร้างบรรยากาศการทำงานให้เหมาะสม
  – ความสำคัญของการให้ Feedback
  – เทคนิคการให้และรับ Feedback ที่มีประสิทธิภาพ
  – การมอบหมายงาน
  – การรับมือกับความขัดแย้งในที่ทำงาน
  – กระบวนการแก้ไขความขัดแย้ง
  – ตัวอย่างปัญหาทางวินัยและแนวทางการแก้ปัญหาทางวินัยเบื้องต้น

Methodology

 • Presentation
 • Interaction & sharing experience
 • Activity-based learning
 • Case study workshop
 • Role play exercises

Who should attend

 • ผู้บังคับบัญชาในสายงาน หัวหน้างานใหม่ และพนักงานที่ต้องการเตรียมความพร้อม
  ก่อนจะเปลี่ยนบทบาทไปเป็นหัวหน้างาน เพื่อพัฒนาชุดทักษะให้เป็นหัวหน้างาน
  หรือผู้บังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ เก่งทั้งเรื่องงานและเรื่องคน