Sales Team Management

Introduction

การสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ผู้บริหารทีมขายจะต้องสร้าง พัฒนาทีมงาน และบริหารงานขาย
ให้มีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้นจากการวางกลยุทธ์ด้านงานขาย ควบคุมดูแล และสร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดแรงผลักดันไปสู่เป้าหมายขององค์กร ซึ่งผู้บริหารทีมขายจะต้องมีทักษะการพูดคุย
แบบเจาะลึก และการโค้ชรายบุคคล

Benefits

 • สามารถจัดลำดับความสำคัญในการบริหารงานและบริหารคนได้อย่างลงตัว
 • นำหน้าคู่แข่งด้วยกลยุทธ์การวิเคราะห์ลูกค้าแบบเฉพาะตัว
 • สามารถค้นหาจุดเด่นของบริษัทเพื่อนำเสนอการขายได้อย่างแตกต่าง
 • เข้าใจเทคนิคค้นหาและวิเคราะห์คู่แข่งขันขั้นเทพ
 • เรียนรู้วิธีสร้างแรงจูงใจนักขาย ให้ยอดขายติดลมบน
 • พัฒนาทีมงานขายอย่างชาญฉลาดด้วยการตั้งคำถามแบบ Socratic
 • เปลี่ยนทีมขายธรรมดาให้เหนือกว่า ด้วยเทคนิคการโค้ช

Content

 • บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการขายยุคใหม่
 • เทคนิคการบริหาร 3T สำหรับผู้บริหารงานขาย
 • การบริหารเวลาของผู้บริหารงานขาย
  • กลยุทธ์การบริหารเวลาในการบริหารงานขายและทีม
  • การจัดลำดับความสำคัญในการทำงานประจำวัน
  • การวิเคราะห์กิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนสูง
 • การบริหารงานขาย
  • การจัดลำดับความสำคัญของลูกค้า
  • การคัดเลือกลูกค้ารายสำคัญ
  • การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรของลูกค้า
  • การค้นหาจุดเด่นที่เป็นจุดขายของบริษัท
  • การค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งขัน
 • การบริหารคน
  • การพัฒนาสมรรถนะของพนักงานขาย
  • การวิเคราะห์และการบริหารทีมงานขายด้วย Skill Will Matrix
  • พฤติกรรมทัศนคติบุคคลิกภาพของพนักงานขายแต่ละคน
  • เทคนิคการอ่านสไตล์นักขายด้วยแนวคิด DISC
  • เทคนิคการสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ การมอบหมายงานให้กับนักขายแต่ละสไตล์
  • เทคนิคการโค้ชพนักงานขายแบบ Socratic
  • 5R สร้างแรงจูงใจให้พนักงานขาย

Methodology

 • Presentation
 • Interaction & sharing experience
 • Activity-based learning
 • Case study workshop
 • Role-play exercises

Who should attend

 • ผู้บริหารงานขาย
 • ผู้จัดการขาย
 • หัวหน้าทีมขาย