Smarter Sales Planning

Introduction

หลักสูตร Smarter Sales Planning ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการวางแผนการขาย
ยุคใหม่อย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผนการขาย
การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอก การวิเคราะห์คู่แข่ง การวิเคราะห์ประเภทและพฤติกรรม
การซื้อของลูกค้า การกำหนดวัตถุประสงค์และการตั้งเป้าหมายการขาย การวางแผนการขายเชิงปฏิบัติการ
การดำเนินการติดตามและประเมินผล รวมถึงแนวคิดในการวางแผนสำรองฉุกเฉิน

Benefits

 • ก้าวสู่การเป็นนักวางแผนการขายระดับเซียน ด้วยกระบวนการขายยุคใหม่ 4 ขั้นตอน
 • เจาะลึกผลกระทบที่มีต่อยอดขาย จากภายนอกและภายในองค์กร
 • วางแผนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนการตลาดขององค์กร
 • พิชิตเป้าหมายการขาย ด้วยสารพัดเทคนิคการวางแผน

Content

 • ความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผนการขาย
 • ความสัมพันธ์ระหว่างแผนการขายและแผนการตลาด
 • Segment / Target / Positioning: แผนที่แห่งความสำเร็จในงานขาย
 • กระบวนการการขายยุคใหม่ 4 ขั้นสู่ความสำเร็จ
 • การวิเคราะห์ตลาดการขาย
 • การวางแผนปฏิบัติการสำหรับการขาย
 • การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
 • การติดตามและประเมินผล

Methodology

 • Presentation
 • Interaction & sharing experience
 • Activity-based learning
 • Case study workshop
 • Role-play exercises

Who should attend

 • ผู้บริหารงานขาย ผู้จัดการขาย หัวหน้าทีมขาย ที่ต้องการยกระดับการวางแผนการขาย
  อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางขององค์กร