Strategic Marketing for Competitive Advantage

Introduction

ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นในปัจจุบัน การตลาดเป็นเรื่องของทุกคน
ไม่ว่าประสบการณ์การทำงานของคุณจะเป็นอย่างไรก็ตาม ถ้าบทบาทของคุณต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการตลาดมากขึ้น คุณจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจถึงหลักการ วิธีการ และมุมมองเชิงกลยุทธ์อย่างลึกซึ้ง

Benefits

 • วิเคราะห์โอกาสทางการตลาดได้ Analyzing market opportunities
 • เข้าใจกระบวนการซื้อ และระบุความต้องการของลูกค้า Understanding the buying process and determining customer needs
 • มีพื้นฐานการสร้างความสำเร็จทางการตลาดด้วยการวิเคราะห์ช่องว่างทางการตลาดและปิดช่องว่างเหล่านั้น
 • สร้างคุณค่าแก่ลูกค้าให้เหนือกว่าคู่แข่ง
 • พัฒนาแผนการตลาดเพื่อกลยุทธ์การเติบโตที่เหนือชั้น

Content

 • อัพเดทการตลาด Marketing update
 • สิ่งแวดล้อมทางการตลาดและการวางแผน
 • กับดักกลยุทธ์การตลาด
 • วิเคราะห์ช่องว่างทางการตลาด
 • Workshop: วิเคราะห์และปิดช่องว่างทางการตลาดด้วยสินค้าหรือบริการของคุณ
 • การสร้างข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าคู่แข่ง
 • กลยุทธ์การเติบโต

Methodology

 • Presentation
 • Interaction & sharing experience
 • Discussion
 • Case study workshop

Who should attend

 • ผู้ที่ไม่ได้เป็นนักการตลาดแล้วได้รับมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบด้านการตลาดและการวางแผน และต้องการทราบวิธีการประเมินศักยภาพด้านการตลาดของตน