Strategy Concept

Introduction

หลักสูตร Strategy Concept จะกล่าวถึงกรอบความคิดของกลยุทธ์ สำรวจหลักเบื้องต้นของจุดมุ่งหมายกลยุทธ์ วิเคราะห์กลยุทธ์ กลยุทธ์ระดับธุรกิจและระดับองค์กร และพลวัติธรรมชาติของกลยุทธ์ในองค์กร นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมทุกคนเข้าใจมุมมองปัจจุบันของการบริหารจัดการกลยุทธ์ด้วย

Benefits

 • สามารถกำหนดกลยุทธ์และเข้าใจความหมายของกลยุทธ์นั้น
 • เข้าใจความแตกต่างของระดับกลยุทธ์
 • เข้าใจการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และทราบถึงความต่างกับการตัดสินใจเชิงปฏิบัติการ
 • ทราบถึงความสำคัญของกลยุทธ์

Content

 • การบริหารจัดการกลยุทธ์คืออะไร
 • วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการกลยุทธ์
 • ระดับของกลยุทธ์
 • 5 ขั้นตอนการบริหารจัดการกลยุทธ์
  • ประเมินแนวทางกลยุทธ์ขององค์กรตามสถานการณ์ปัจจุบัน
  • จำแนกและวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนภายในและภายนอก
  • กำหนดแผนการปฏิบัติงาน
  • ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน
  • ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนว่าสำเร็จลุล่วงในระดับใด
   และดำเนินการเปลี่ยนแปลงหากไม่สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ
 • เครื่องมือประเมินผลในการบริหารจัดการกลยุทธ์

Methodology

 • Presentation
 • Interaction & sharing experience
 • Discussion
 • Case study workshop

Who should attend

 • หัวหน้างาน ผู้นำทีม ที่ยังใหม่กับการพัฒนาหรือดำเนินงานด้านกลยุทธ์และต้องการ
  เสริมรากฐานให้แข็งแกร่งในเรื่องของกรอบกลยุทธ์ เครื่องมือ และกรอบความคิด
 • ผู้ที่มีส่วนช่วยในการดำเนินงานด้านกลยุทธ์