Telesales Techniques for Up Sale

Introduction

ช่องทางการขายทางโทรศัพท์ในยุคนี้ถือได้ว่าเป็นช่องทางที่ง่ายและเข้าถึงลูกค้าได้เร็ว แต่สิ่งที่สำคัญคือ
พนักงานขายทางโทรศัพท์จะต้องมีทักษะในการสนทนาและการขายที่ดีกับลูกค้า หากพนักงานไม่มีทักษะ
ในการขายที่ดีจะทำให้ลูกค้ารู้สึกหงุดหงิดหรืออึดอัดในการสนทนากับพนักงาน จะส่งผลให้การขายครั้งนั้น
ไม่ประสบความสำเร็จ

หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการสนทนาในการขาย ลักษณะวิธีการสื่อสาร
ทางคำพูดที่ดี รวมทั้งเทคนิค วิธีการนำเสนอขายทางโทรศัพท์ที่ดีให้กับลูกค้า
เพื่อให้การขายประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการได้

Benefits

 • มีมุมมองและทัศนคติที่ดีในงานขายทางโทรศัพท์
 • เข้าใจเทคนิคและวิธีการขายทางโทรศัพท์ที่ถูกต้อง
 • แนวทางการวิเคราะห์ลูกค้าก่อนการขาย
 • เรียนรู้วิธีการนำเสนอขายสินค้า/บริการ การตอบข้อโต้แย้งและการเจรจาต่อรองกับลูกค้า

Content

 • บทบาทของพนักงานขายโทรศัพท์ในยุคปัจจุบัน
 • ทำไมการขายทางโทรศัพท์ถึงไม่ประสบความสำเร็จ
 • ข้อแตกต่างระหว่างการขายแบบพบหน้ากับการขายผ่านทางโทรศัพท์
 • บทบาทหน้าที่ของพนักงานขายทางโทรศัพท์
 • ขั้นตอนและเทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
 • เทคนิค 5 ขั้นตอนที่สำคัญในการขายทางโทรศัพท์
 • วิธีการเริ่มต้นการสนทนาที่ดีกับลูกค้า
 • เทคนิคการสอบถามความต้องการลูกค้าก่อนนำเสนอขายสินค้า
 • เทคนิคการนำเสนอขายเบื้องต้นเพื่อสร้างความสนใจจากลูกค้า
 • แนวทางการนำเสนอขายสินค้า/บริการ
 • นักขายกับวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนทนา
 • ทำไมเราต้องวิเคราะห์ลูกค้าก่อนการขาย
 • เทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้า: เราจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกค้าที่เราสนทนาอยู่ทางโทรศัพท์
  เป็นลูกค้าแบบไหน
 • วิธีการจับประเด็น สังเกตคำพูด และน้ำเสียงลูกค้าระหว่างการสนทนา
 • เทคนิคการตอบข้อโต้แย้งและการปิดการขายทางโทรศัพท์
 • เทคนิควิธีการตอบข้อโต้แย้งแต่ละประเภทจากลูกค้า
 • วิธีการตอบกลับทางโทรศัพท์เมื่อลูกค้าแจ้งว่า “ฉันไม่มีเวลา / โทรกลับมาหาฉัน
  ในภายหลัง / ฉันไม่มีงบประมาณ / ฉันไม่สนใจ / เพียงส่งข้อมูลมาให้ก็พอ”
 • กิจกรรมบทบาทสมมติ การตอบข้อโต้แย้งกับลูกค้า
 • สิ่งที่จะช่วยกระตุ้นลูกค้าเพื่อการปิดการขาย
 • สัญญาณคำพูดที่ดีจากลูกค้าที่นักขายต้องปิดการขาย

Methodology

 • Presentation
 • Interaction & sharing experience
 • Case study workshop
 • Role play exercises

Who should attend

 • ผู้บริหารงานขาย ผู้จัดการขาย หัวหน้าทีมขาย และพนักงานขาย ที่ต้องการเพิ่มเทคนิค
  การขายสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าทางโทรศัพท์ สามารถนำเสนอ เจรจาต่อรอง
  และขจัดข้อโต้แย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ