The Legendary Team

Introduction

“Transforming an ordinary team to A DRIVEN & Highly ENGAGED Team”
รวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ก้าวสู่การเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ ทำงานเชิงรุก บรรลุเป้าหมาย
รับมือการเปลี่ยนแปลง หลักสูตร The Legendary Team จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้
การเปลี่ยนทีมให้กลายเป็น Teamwork ที่ทำงานเชิงรุก ทุ่มเททำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ

Benefits

 • เรียนรู้การสื่อสาร ทำงานร่วมกับผู้อื่นและระหว่างแผนกอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เสริมสร้างให้ทีมงานมีทัศนคติการทำงานเชิงรุกที่เน้นผลลัพธ์จดจ่อกับสิ่งที่ควบคุมได้ภายใต้บทบาทหน้าที่ของตัวเอง
 • เรียนรู้หลักการและการกำหนดแนวทางในการสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันที่ปลอดภัย ทุ่มเทเพื่อเป้าหมายร่วมกัน
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้าง Teamwork ที่ดี

Content

Module 1: Proactive Mindset the foundation for Team success

 • การทำงานเป็นทีมและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
 • วิธีคิดและการทำงานเชิงรุกเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
 • เทคนิคการปรับความสนใจมาจดจ่อกับ สิ่งที่ควบคุมได้ภายใต้บทบาทหน้าที่ของตัวเอง
  o สมการผลลัพธ์ E+R = O

Module 2: Building Trust & Creating Safe Space

 • การสร้างบรรยากาศการที่ทำงานร่วมกันที่ปลอดภัย
 • หลักการสื่อสารและการให้ Feedback เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
 • การสร้างพื้นที่ปลอดภัย ให้คนเปิดใจร่วมมือกันได้เต็มที่ ด้วย SCARF และ SHE model

Module 3: Effective Teamwork & High Performing Team

 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการสร้าง Dedicated & Highly Engaged Team
 • การแก้ปัญหาการทำงานละการสื่อสารระหว่างแผนก (Anti-silo communication)
 • การแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางใหม่ ๆ ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงและความกดดัน
 • Key Characteristic of a High Performing Team
 • Workshop: การสะท้อนปัญหาที่ทีมกำลังเผชิญอยู่เพื่อแก้ไขร่วมกัน

Module 4: Learning Reflection & Action Plan

 • สรุปข้อเรียนรู้และสิ่งที่จะออกไปทำ
 • แบบทดสอบคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่สร้าง High Performance Team พร้อมกำหนดแผนการพัฒนาตัวเอง

Methodology

 • Lecture & Story Telling
 • Group activities & Discussion

Who should attend

 • พนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหารทีมที่ต้องการให้ทีมของตนทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน และมี Teamwork ที่ยอดเยี่ยม