ความต่างระหว่าง Business Transformation & Digital Transformation

คำว่า “Transformation” เป็นคำที่มีคนพูดถึงอยู่ทั่วไป ในทุกธุรกิจ ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีนัยยะที่ว่า เป็นเวลาที่เราต้องเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสามารถดำรงอยู่ในธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  โดยที่เราเองนั้น อาจจะไม่สามารถบอกได้เลยว่าที่แท้จริงแล้ว การเพิ่มประสิทธิภาพจากการเปลี่ยนแปลงนั้นนั้นควรต้องครอบคลุมสิ่งใดบ้าง

Business Transformation

ความหมายของ Business Transformation และ Digital Transformation

ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล Chief Executive Officer & Founder – DeOne Academy ชี้ให้เห็นว่า

business transformation digital skills
  • Business Transformation โดยคำจำกัดความแล้ว หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของกลยุทธ์การบริหาร ที่ปรับคน กระบวนการ หรือขั้นตอนและเทคโนโลยี ให้สอดคล้องไปกับเป้าหมายหลักของธุรกิจและอนาคตขององค์กร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้นั้นโดยธรรมชาติแล้ว จะทำให้เกิดนวัตกรรม (Innovation) ที่เปิดโอกาสไปสู่กลยุทธ์ธุรกิจใหม่ ๆ
  • ในขณะที่ความหมายของ Digital Transformation คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาในธุรกิจ เพื่อเปลี่ยนแปลงสู่โอกาสใหม่ทางธุรกิจ การปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์กร

ในช่วงปีที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เราเห็นความต้องการขององค์กรต่าง ๆ ในการทำ Transformation ซึ่งความต้องการในการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น มีประโยชน์ต่อองค์กรในรูปแบบที่แตกต่างกัน ดร.ชัยพัชร์ได้ระบุให้เห็นถึงความแตกต่างของการ Transform ทั้ง 2 แบบไว้ ดังต่อไปนี้ความแตกต่างของ Business Transformation และ Digital Transformation


Business Transformation

ในโลกธุรกิจปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การแข่งขันที่สูงขึ้นทำให้การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญ การทำ Business Transformation จึงมีความสำคัญต่อการอยู่รอดของธุรกิจในยุคนี้  คำถามสำคัญที่เราต้องคิดอย่างรอบคอบคือ การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของเรานั้นควรทำที่จุดไหน

การทำให้องค์กรหรือธุรกิจของเราเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิม ๆ ที่เคยเป็นอยู่จะเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย หรือจะเป็นการเปลี่ยนแบบพลิกโฉมทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงนั้น อาจเกิดในลักษณะที่รวดเร็ว หรือค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ ขององค์กรที่วางไว้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

business transformation

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจนี้ทำได้ในหลายรูปแบบ  จะเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำธุรกิจ วิธีการทำงาน หรือประสิทธิภาพของการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้การทำงานง่ายขึ้น สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้งทำให้ต้นทุนการทำงานลดลง หรือจะเป็นการเปลี่ยน Business Model ที่ส่งผลอย่างมากต่อบริษัท ที่อาจเป็นการพลิกภาพเดิมของธุรกิจ มาสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะทำให้องค์กรของเราสามารถอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางธุรกิจที่ผันผวนและไม่แน่นอน

Netflix เป็นตัวอย่างหนึ่งของที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจากการสร้างธุรกิจใหม่ที่แตกต่างจาก Core Business เดิม การเปลี่ยนจากร้านเช่าวิดีโอที่จัดส่ง DVD ให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ มาสู่การให้บริการ Streaming เนื้อหาผ่านเว็บไซด์ในรูปแบบ Subscription ที่ทำให้มีคนสนใจจำนวนมาก เป็นการสร้างเป้าหมายธุรกิจใหม่ที่สามารถทำกำไรจากผู้ใช้งานทั่วโลก และ Competitive Advantage ที่ยังไม่สามารถมีคู่แข่งรายใดเข้ามาเทียบได้

Digital Transformation

ในส่วนของ Digital Transformation นั้น เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจที่มีอยู่ จะเป็นการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยหรือสร้างกระบวนการใหม่ทั้งหมดก็ได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับธุรกิจให้เข้ากับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป และทำให้องค์กรสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจได้

Digital Disruption ที่เกิดขึ้น ทำให้หลายธุรกิจต้องมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเพื่อให้องค์กรอยู่รอด ด้วยการนำเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ทั้งในด้านการสื่อสารระบบงาน การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในด้านของธุรกิจนี้ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรและกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน การดำเนินงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร Digital Transformation ในธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 3 ด้าน คือ เปลี่ยนแปลงในรูปแบบการดำเนินธุรกิจ การปฏิบัติการ และการเปลี่ยนแปลงในประสบการณ์ของลูกค้า

business transformation

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เป็นการเพิ่มโอกาสให้องค์กรในการเพิ่มช่องทางการตลาด การจัดการช่องทางการขาย  การแสวงหาเงินทุน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อผลักดันให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างยั่งยืน

business transformation wallmart

องค์กรที่ใช้ Digital Transformation สร้างความสำเร็จได้องค์กรหนึ่ง คือ Walmart ห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ที่เจอการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในพฤติกรรมของผู้บริโภค ได้มีการใช้ Social Media ต่าง ๆ การพัฒนาและสร้าง E-Commerce Platform พร้อมด้วยการทำ Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งส่งผลต่อผลกำไรที่กลับมาสู่ Walmart อีกด้วย

เราจะเห็นได้ชัดนะครับว่า ถึงแม้ว่าการ Transform ทั้ง 2 แบบจะมีความแตกต่างกันอยู่ แต่ก็มีบางสิ่งที่มีความคล้ายคลึงกันในการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้พร้อมรับกับโลกธุรกิจในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 ด้านนั้น ก็ถือเป็นสิ่งที่สามารถควบรวมกันเพื่อเสริมสร้างให้เกิดความสำเร็จของธุรกิจ

การทำ Business Transformation ต้องอาศัย Digital Technology เข้ามาช่วยในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้สามารถแข่งขันและมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ขององค์กร ในขณะที่  Digital Transformation จะเกิดขึ้นเองไม่ได้หากองค์กรไม่ได้มีการวางเป้าหมาย และปรับใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วในโลกแห่งธุรกิจที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา

หากท่านต้องการเกี่ยวกับทุกด้านในการ Transformation และต้องการพัฒนาทักษะด้านการบริหารของท่านให้แกร่งมากขึ้น หลักสูตร TEN X ของเรา จะช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้ สามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ DeOne Academy นะครับ

สนใจดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก: TEN X.UTCC หรือ TEN X

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy หรือ TEN X
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241
คุณวรพรรณ(แพร์) โทร: 096-845-4698

business transformation

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email