3 วิธีสร้าง Digital Culture ในองค์กร Multi Generation

การเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ก้าวเข้าสู่องค์กรดิจิทัล เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญ แต่การทำ Digital Transformation ให้สำเร็จได้นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว หากแต่สิ่งสำคัญที่ต้องมีควบคู่ไปคือ พฤติกรรมของคนในองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล

digital culture

ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล Chief Executive Officer & Founder – DeOne Academy ชี้ให้เห็นว่า คนเป็นปัจจัยของความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงองค์กรในเข้าสู่ยุค Digital Transformation การปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและรูปแบบจากวิถีที่เคยปฏิบัติกันมาต้องอาศัยเวลาและ แรงผลักดัน ซึ่งปัญหาของหลาย ๆ องค์กรในปัจจุบัน คือการรวมอยู่ของคนในหลาย Gen ที่มีความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีในระดับที่ต่างกัน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างให้เกิด Digital Culture

ดร.ชัยพัชร์ ระบุว่า องค์กรที่มีหลากหลาย Gen ควรปรับใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

 

วิธีสร้าง Digital Culture ในองค์กร Multi Generation

digital culture

1. ปรับให้เกิด Digital Mindset

การสร้างให้เกิด Digital Mindset ควรเป็นสิ่งแรกของการทำ Digital Transformation เนื่องจากการมีมุมมองหรือกระบวนการคิดต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ย่อมช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนได้รวดเร็ว การเปิดมุมมองใหม่ ทำให้เห็นภาพใหญ่ของการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์กร รวมถึงมุมมองต่อการปรับปรุงรูปแบบการทำงาน เพื่อตอบรับกับวัฒนธรรมดิจิตัลขององค์กร

การปรับกระบวนคิด วิสัยทัศน์ และความเชื่อมั่น ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดลงไปสู่บุคลากรทุกระดับ เริ่มจากผู้บริหารที่ต้องนำเสนอและทำให้บุคลากรภายในองค์กรมองเห็นว่าการคิดในเชิงธุรกิจยุคใหม่นั้นจะต้องอยู่ในรูปแบบดิจิทัลทั้งระบบ เมื่อมีแนวทางที่ชัดเจนแล้ว ควรต้องทำให้เกิดการรับรู้ร่วมกันของคนในองค์กร ผ่านการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

3. ปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ดิจิทัล

ในการปรับเปลี่ยนสู่วัฒนธรรมดิจิทัล การปรับกระบวนการทำงานให้มีความคล่องตัวให้มากขึ้น เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การเชื่อมโยงกระบวนการทำงานเข้าด้วยกันโดยเทคโนโลยี รวมถึง ข้อมูลตัวชี้วัดต่าง ๆ เกี่ยวเนื่องกับเป้ามายของธุรกิจ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับยุคดิจิทัล ก้าวข้ามโครงสร้าง กระบวนการ และระบบแบบเดิม ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมส่วนบุคคลและส่วนรวม ให้ยอมรับวิธีการทำงานแบบใหม่

องค์กรต้องสร้างให้เกิดแนวคิดการสื่อสารอย่างโปร่งใส และเปิดเผย เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วนงานต่างๆ ภายในองค์กร ระบบงานและกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กรจะต้องเชื่อมโยงกันเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ อีกทั้ง การใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน จะเป็นการส่งเสริมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานข้ามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

3. ปรับทักษะการใช้เทคโนโลยี (Digital Skill)

ในยุคดิจิทัล และการระบาดของCovid-19 ทำให้องค์กรต้องมีการปรับตัว การ Upskill & Reskill รวมถึงการสร้าง Digital skill อย่างต่อเนื่องให้ตามทันการเปลี่ยนแปลงในโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การมีทักษะพื้นฐาน ความรู้ความสามารถ ในการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัล หรือสามารถเข้าใจประยุกต์การใช้งานเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น เป็นทักษะที่จำเป็นต่อการสร้าง Digital Culture ในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับยุคดิจิทัลนี้

การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี สามารถทำได้ในหลากหลายวิธี ทั้ง การเข้าร่วมงาน event การฝึกอบรมทั้งแบบออฟไลน์ และ ออนไลน์ เปิดโอกาสให้พนักงานได้ลองเรียนรู้ด้วยตัวเอง และสร้างทักษะ ตามความสนใจของแต่ละคน เปิดโอกาสให้พนักงานได้นำความรู้ในสิ่งที่เรียนมา เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์จริง มีโอกาสลองผิดลองถูก เพื่อให้เข้าใจ และพร้อมนำความรู้ และทักษะที่สร้างขึ้นมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัลจะสำเร็จได้นั้น องค์กรจะต้องผลักดันให้ “คน” ซึ่งเป็นทรัพยากรที่เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงาน มีความพร้อมที่จะก้าวข้ามกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่วัฒนธรรมดิจิทัล ความหลากหลายของ Gen ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในองค์กร ทำให้องค์กรจะต้องหาวิธีทางที่เหมาะสมที่จะสามารถเชื่อมโยง Digital Culture เข้ากับบุคลากรทุกคน

digital culture

ให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านสู่การเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่เกิดความขัดแย้ง ดึงศักยภาพด้านดิจิตัลในตัวบุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ทุกคนเห็นคุณค่าในการทำงานเป็นทีม ความโปร่งใส และความเชื่อใจ อันจะทำให้สามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัลให้แข็งแกร่ง เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน

หากท่านต้องการเกี่ยวกับทุกด้านในการ Transformation และต้องการพัฒนาทักษะด้านการบริหารของท่านให้แกร่งมากขึ้น หลักสูตร TEN X ของเรา จะช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้ สามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ DeOne Academy นะครับ

People Transformation plan

สนใจดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก: TEN X.UTCC หรือ TEN X

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy หรือ TEN X
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241
คุณวรพรรณ(แพร์) โทร: 096-845-4698

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email