“HR” ฟันเฟืองสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำ Transformation

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจ รวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19
เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้องค์กรต่าง ๆ หันมาสนใจ และให้ความสำคัญกับการทำ Transformation
การสร้างบุคลากรที่เหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับการทำ Organization Transformation
ให้ประสบความสำเร็จ เป้าหมายในการเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพของบุคลากร
การสร้างการมีส่วนร่วม รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กร เหล่านี้นั้น
ทำให้ HR มีบทบาทหลักในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ และสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้ 

ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล Chief Executive Officer & Founder – DeOne Academy
ชี้ให้เห็นว่า บทบาทของ HR ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กร
และให้เป้าหมายทางธุรกิจประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องเริ่มจากการมีความเข้าใจที่ชัดเจน
ถึงเป้าหมายของการทำ Transformation ผลที่องค์กรคาดหวัง และตัวชี้วัดความสำเร็จ

HR เป็นเสมือนผู้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและผู้ให้คำแนะนำกับผู้บริหารองค์กร
HR ต้องเข้ามามีบทบาทอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการบุคลากร และทรัพยากรที่ต้องการ
เพื่อที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงองค์กรประสบความสำเร็จ ดร.ชัยพัชร์ ได้ระบุให้เห็นถึง
บทบาท 4 ด้านที่ทำให้ HR เป็นฟันเฟืองที่สำคัญของการ Transform องค์กรของเรา
ให้สำเร็จในยุคดิจิตัล ดังต่อไปนี้

1. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

ในการ Transform องค์กร ทำให้พนักงานทุกคนต้องมีทักษะใหม่ ทั้ง Hard Skill และ
Soft Skill รวมไปถึงการเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรใหม่ และการสร้าง Mindset
ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  HR เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการวางแผนฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ ทักษะ รวมถึง Mindset ที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อสามารถสร้างบุคลากรที่มีความพร้อม
ที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามแผนที่องค์กรวางไว้ และเพื่อให้คนเหล่านั้นมีทักษะ
ความรู้ ที่พร้อมสร้างให้องค์กรเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนภายหลังการเปลี่ยนแปลง

2. การสื่อสารในองค์กร

การเปลี่ยนแปลงองค์กรใด ๆ ก็ตาม ต้องมีการวางแผนและจัดทำกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงที่รัดกุม
HR ถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทเป็นเสมือนตัวเชื่อมภายในขององค์กร
ประสานความรู้สึกของพนักงาน และทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น
HR เป็นหน่วยงานสำคัญในการสร้างการสื่อสารภายในองค์กรที่มืประสิทธิภาพ
เพื่อทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่ต้องการ  รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและคำถาม
ของพนักงานทุกคน โดยการสร้างการสื่อสารแบบสองทาง เช่น การจัดการประชุม Townhall,
การประชุมทีมงาน รวมถึงการให้คำแนะนำผู้บริหาร และสื่อสารข้อความจากผู้บริหาร
ไปยังทุกตำแหน่งงานในองค์กร

3. วางตัวชี้วัด และติดตามความคืบหน้าของการเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงองค์กร เป็นสิ่งที่กระทบกับทุกส่วนงานภายในองค์กร ส่วนงานต่าง ๆ
จะมีประสบการณ์กับการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่แตกต่างกัน HR จะมีบทบาทในการสนับสนุน
ในการบริหารจัดการดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงองค์กร
ผลักดัน และติดตามความก้าวหน้าของการเปลี่ยนแปลงของแต่ละหน่วยงาน  รวมถึง
การให้คำแนะนำกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินการ Transformation อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การบริหารจัดการ Talent group

องค์กรหลายแห่งให้ความสำคัญกับพนักงานที่อยู่ในกลุ่ม Talent เนื่องจากมองว่าพนักงานกลุ่มนี้
มีบทบาทกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเป็นอย่างมาก และ HR เป็นหน่วยงานที่ดูแล
บริหารจัดการ Talent Management ด้วยความเข้าใจในความต้องการขององค์กร
ที่ทำให้ HR สามารถที่จะให้คำแนะนำผู้บริหารในการบริหารจัดการพนักงานที่อยู่ใน Talent Group
และในการ Transform องค์กรนี้ HR ใช้ความรู้และทักษะในการวางบทบาทที่เหมาะสม
รวมถึงการวางแผนจัดการ Succession Plan สำหรับพนักงานในกลุ่ม Talent เพื่อที่ให้
พนักงานเหล่านี้ สามารถที่จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และร่วมเป็นส่วนในการสร้าง
ให้เกิด Transformation ตามเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ต่อไป 

ในธุรกิจยุคดิจิทัลนี้ เราเห็นองค์กรมากมายที่ให้ความสำคัญกับ Transformation
เพื่อให้องค์กรมีความแข็งแกร่งมากขึ้น และหลาย ๆ การปรับเปลี่ยนมีความซับซ้อน
และใช้เวลาในการดำเนินการ และไม่มีใครที่จะสามารถรับรองความสำเร็จของการ
Transformation นี้ได้  ทำให้องค์กรต้องพบกับภาระต่าง ๆ มากมาย

HR ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานภายในองค์กร ที่มีบทบาทและมีความสัมพันธ์กับพนักงานในทุกส่วนงาน
จะเป็นหนึ่งฟันเฟืองที่จะทำให้องค์กรสามารถผลักดันการ Transformation ให้สำเร็จตามเป้าหมายได้
บุคลากรที่ทำงานภายในองค์กรของเรานั้นจะอยู่ในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงนี้
และความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงองค์กรในยุคดิจิตัลนี้ขึ้นอยู่กับตัวแปรสำคัญ คือ
ความทุ่มเท ความสนใจในการเปลี่ยนแปลง รวมถึงทักษะของพนักงาน ที่จะทำให้
การเปลี่ยนแปลงนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่ และสิ่งเหล่านี้ ทำให้ HR จำเป็นต้องเข้ามา
เป็นฟันเฟืองที่สำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรเปลี่ยนแปลงไปตามเป้าหมายที่วางไว้ให้สำเร็จได้ต่อไป

หากท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ Organization Transformation และ
People Transformation สามารถกด Follow และ Like Page เพื่อไม่พลาดข้อมูลดี ๆ เพิ่มเติมนะครับ
และหากท่านต้องการพัฒนาทักษะด้านการบริหารของท่านให้แกร่งมากขึ้น
หลักสูตร HR10X ของเรา จะช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้
ท่านสามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ DeOne Academy ครับ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 098-424-5241, 096-845-4698

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email