Business Mindset

การพัฒนาวิธีคิดแบบนักธุรกิจ ช่วยให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ สร้างจิตสำนึกของการเป็นเจ้าขององค์กร และสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน หลักสูตรในหมวด Business Mindset จึงได้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเรียนรู้หลักคิดของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ว่ามีวิธีคิดแบบไหน มีวิธีการอย่างไร และเอาชนะอุปสรรคความท้าทายในแต่ละวิกฤติการณ์ได้อย่างไร (Module Business Mindset เป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้าง Business Acumen ขององค์กรชั้นนำ)