Digital Skills Development

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยี (Digital Disruption) ในปัจจุบันมีอิทธิพลมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็น
ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก การทำ Digital Transformation
หรือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้กับธุรกิจ เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรตระหนักและลงมือทำ
เพราะจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัลที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการปรับตัว
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี