Leading Self & Others

การนำตัวเองเป็นกระดุมเม็ดแรกของผู้บริหารทุกระดับ ซึ่งจะต้องอาศัยทั้งวิธีคิดที่ใช่ และวิธีการทำงานที่ถูกต้อง DeOne Academy ได้ออกแบบหลักสูตรในหมวด Leading Self & Others ขึ้นมา โดยนำ Framework ของการพัฒนาภาวะผู้นำ ในระดับนานาชาติ ผสมผสานกับ ประสบการณ์ในการจัดอบรมให้กับองค์กร ชั้นนำกว่า 200 องค์กร เป็นระยะเวลากว่า 16 ปี จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ว่าเป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิผลและสามารถนำไปใช้งานได้จริง