Leading Team

ความสามารถในการ Leading Team หรือการนำทีมของผู้บริหาร เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้องค์กรประสบ ความสำเร็จเพราะโลกวันนี้หมุนเร็วกว่าเดิมหลายเท่า ดังนั้นทักษะการนำทีม ในยุคปัจจุบันจึงแตกต่างจากเดิมอย่างมาก DeOne Academy ได้รวบรวมองค์ความรู้ ทักษะเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารเพิ่มความสามารถในการนำทีมให้แข็งแกร่ง โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน Mindset ของการเป็นผู้นำทีมที่ประสบความสำเร็จทั้งผลลัพธ์ทางธุรกิจและได้ใจทีม