Sales Skill

Sales Skill เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ทุกคนเรียนรู้และฝึกฝนได้ การขายเป็นอาชีพที่ท้าทายและต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น นักขายที่ต้องการประสบความสำเร็จจะหยุดพัฒนาตัวเองไม่ได้ DeOne Academy จึงได้ออกแบบหลักสูตรในหมวด Sales Skills ขึ้นมา โดยมุ่งหวังให้นักขายทุกคนเข้าใจในกระบวนการขายอย่างเป็นขั้นตอน และก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ