Sales Strategy

การจะพิชิตยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายนั้นเกิดจากการวางกลยุทธ์การขายที่แยบยล ที่ต้องอาศัยจุดแข็งที่เด่นโดดของเราที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งขันในตลาด module Sales Strategy มีเนื้อหาครอบคลุมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ การวิเคราห์จุดแข็ง จุดอ่อน กลยุทธ์การขาย กระบวนการในการเลือกกลยุทธ์การขาย การค้นหา Customer Insight ซึ่งเป็นความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และการสร้างจุดขายที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งขันในตลาด