เทรนด์ทักษะสำคัญ (Key Skills) ที่ผู้นำต้องมีในปี 2022

key skills 2022

ในปัจจุบัน โลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ลักษณะการทำงานเปลี่ยนแปลงไป Key Skills ต่าง ๆ ก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย หลายองค์กรเจอปัญหาต่าง ๆ ในการบริหารจัดการมากมาย ในปี 2022 นี้ ถือได้ว่าเป็นช่วงสำคัญของการเปลี่ยนผ่านของรูปแบบของการทำงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมของธุรกิจแบบเดิม ทำให้เกิดความท้าทายที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ ดังนั้นทักษะการเป็นผู้นำแบบเดิมที่เรามีอยู่นั้น อาจจะไม่เพียงพอต่อการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เกิดขึ้นได้

ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล Chief Executive Officer & Founder – DeOne Academy ชี้ให้เห็นว่า ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านนี้ ผู้นำบางคนอาจจะ Embracing change มีความต้องการที่จะสร้างธุรกิจให้เติบโตในรูปแบบใหม่ แต่ในขณะเดียวกัน ยังคงมีผู้นำบางคนที่มีความคิดที่ต้องการที่จะกลับไปสู่สิ่งที่เคยเป็นอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้นำต้องยอมรับว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจ รวมถึงวิธีการบริหารบุคลากรขององค์กร

ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้ เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่จะนำองค์กรไปสู่การดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปในทิศทางใด คุณสมบัติของการเป็นผู้นำจะเป็นเสมือนเสาหลักในการนำพาองค์กรให้สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการได้ ดร.ชัยพัชร์ ได้ระบุให้เห็นถึง 4 ทักษะสำคัญที่ผู้นำควรต้องมีในปี 2022 ดังต่อไปนี้

 

4 เทรนด์ทักษะสำคัญ (Key Skills) ที่ผู้นำต้องมีในปี 2022

1. Leader as a coach

รูปแบบการทำงานในปี 2022 มีแนวโน้มที่หลาย ๆ องค์กรจะปรับเข้าสู่การทำงานในรูปแบบ Remote working หรือ Hybrid working กันมากขึ้น ซึ่งการทำงานในทั้งสองรูปแบบนี้ทำให้การปฏิสัมพันธ์ และความผูกพันของทีมงาน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรลดน้อยลง ทักษะในการสอนงานของหัวหน้างาน ทั้งในรูปแบบของ Coaching และ Mentoring มีความสำคัญในการที่จะสร้างให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานของทีมงาน ให้ทีมงานได้เห็นเห็นการเติบโตของตนเองในองค์กร และเพื่อดึงศักยภาพสูงสุด รวมถึงความมั่นใจของพนักงาน

อนาคตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พนักงานที่ทำงานก็ต้องมีความพร้อมเสมอ ดังนั้น ตัวเราในบทบาทของผู้นำ ก็ต้องมีทักษะในการสอนงาน ดึงศักยภาพ และพัฒนาพนักงานให้เกิดความพร้อมที่จะต้องรับมือกับปัญหาต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างดี

2. Adaptive Leadership

ท่ามกลางสถานการณ์ที่ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวไม่มีอะไรแน่นอน เราสามารถพบกับผันผวนปรวนแปรอยู่ตลอดเวลา สิ่งสำคัญที่คุณในฐานะผู้นำจะต้องมีคือทักษะแบบ ‘Adaptive Leadership’ หรือการเป็นผู้นำที่ยืดหยุ่น ไม่ตายตัว พร้อมจะปรับตัวเอง พลิกแพลงแนวทางหากลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จ สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การที่ผู้นำยอมรับว่าตัวเองไม่ได้รู้ทุกเรื่อง เปิดใจกว้างรับความรู้ข้อมูลใหม่ ๆ อยู่เสมอ รับฟังความคิดเห็น และนำมาประยุกต์ ปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

3. Communication

ในช่วงโควิด การสื่อสารมีบทบาทมากขึ้น ผู้นำจะต้องมีการสื่อสารกับพนักงานให้มากขึ้นกว่าเดิมทั้งการแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ การติดตามความก้าวหน้าของงาน การระดมความคิด ผู้นำจะต้องสามารถประเมินความกังวลและตอบข้อคำถาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานในองค์กร ทำให้ทักษะของการสื่อสารเป็นทักษะผู้นำที่จำเป็นในยุคนี้ ทักษะที่มีความสำคัญที่สุดของผู้นำยุคใหม่นั้นไม่ใช่แค่การพูด แต่รวมถึงทักษะการตั้งคำถามและฟังจับประเด็น ผู้นำจึงต้องมีทักษะของการมีข้อสงสัยต่อสิ่งที่จะเกิดในอนาคต เพื่อให้เราสามารถมีคำตอบที่เป็นทางออกใหม่ๆ

นอกจากนั้น ทักษะการฟังจะช่วยทำให้เราเข้าใจผู้อื่น เข้าใจประเด็นหลักของความคิดและช่วยทำให้คนที่อยู่กับเรามีความรู้สึกที่ดีอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการช่วยเชื่อมโยงยึดเหนี่ยวผู้นำองค์กรและพนักงานไว้ด้วยกัน โดยเฉพาะในกรณีที่ทำงานคนละสถานที่เช่นในปัจจุบันนี้

4. Strategic Mind

การเป็นผู้นำในยุคปี 2023 นั้น ควรต้องเป็นคนที่มองเห็นภาพในอนาคต มองเห็นโอกาสหรือช่องทางต่าง ๆ ที่สามารถทำให้งานประสบความสำเร็จได้ ผู้นำต้องสามารถวางวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัดสินใจ วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ และผลักดันใปสู่เป้าหมายให้สำเร็จ ผู้นำที่มีกลยุทธ์ จะคิดวิเคราะห์ และดำเนินการเพื่อให้เกิดช่องทางที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร พยายามที่จะหาทางในการสร้างนวัตกรรม สร้างโอกาส และจัดการกับข้อจำกัดหรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้องค์กรมุ่งไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว

ผู้นำในยุคปี 2023 ต้องมีทักษะความเป็นผู้นำ นำพาองค์กรก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้มี Key Skills ทั้ง 4 ข้อข้างต้น เพื่อที่จะให้สามารถนำพาองค์กรไปสู่กับความได้เปรียบทางการแข่งขันในโลกธุรกิจ ผู้นำเป็นเสมือนจุดเชื่อมโยงระหว่างองค์กรกับพนักงาน การมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีแผนการที่ยืดหยุ่น การดูแลเอาใจใส่พนักงาน และการสร้างสมดุลในการบริหารจัดการ การสื่อสารที่เข้าใจพนักงานเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ การระบาดของ COVID-19 ที่บังคับให้ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปในชั่วเวลาอันสั้น และยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่เห็นจุดจบ การเตรียมความพร้อม คือ สิ่งเดียวที่ทุกคนทำได้ และหากเราในฐานะที่เป็นผู้นำขององค์กรพร้อมไปด้วยคุณสมบัติดังกล่าว ก็มั่นใจได้ว่าได้เราได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้ว

หากท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ด้าน Leadership Skills และทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ต้องการพัฒนาทักษะด้านทักษะความเป็นผู้นำ และการบริหารของท่านให้แกร่งมากขึ้น หลักสูตร Professional Brand New Manager ของเรา จะช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนเป็นผู้นำที่พร้อมก้าวนำไปในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงได้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก: Professional Brand New Manager

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241
คุณวรพรรณ(แพร์) โทร: 096-845-4698

key skills 2022

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email