ถอดบทเรียนผู้นำจากคำคมของ 10 Legendary Leaders

ผู้นำทุกคนคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า

“วิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาภาวะผู้นำคือ การเรียนรู้จากผู้นำที่ยิ่งใหญ่”

การเรียนรู้ความเป็นผู้นำจากเหล่า Legendary Leaders หรือผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ จะทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ ๆ เรียนรู้เทคนิคการบริหาร รวมถึงกลยุทธ์และมุมมองทางธุรกิจที่น่าสนใจ บทความนี้ขอถอดบทเรียนจากคำคมของเหล่า Legendary Leaders ผู้บริหารระดับตำนานและนักธุรกิจระดับโลก เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นข้อคิดให้นำเอาไปปรับใช้ในชีวิต ธุรกิจ และก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคตด้วยกัน จะมีคำคมจากใครบ้างนั้น เรามาพิจารณากันนะครับ

 

10 คำคมจากเหล่า Legendary Leaders

Legendary Leaders

Jack Welch

"Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others."

“ก่อนที่คุณจะเป็นผู้นำ ความสำเร็จ คือการทำให้ตัวเองเติบโต เมื่อคุณเป็นผู้นำแล้ว ความสำเร็จ คือการทำให้ผู้อื่นเติบโต”

คำคมจาก Jack Welch ให้ความสำคัญกับการให้อำนาจกับคนอื่น โดยเชื่อว่า ความเป็นผู้นำนั้นคือจุดที่เรามีเครื่องมือที่จะสามารถทำให้ผู้อื่นสามารถพัฒนาหรือยกระดับความสามารถของตัวเองได้

Bill Gates

"Don’t compare yourself with anyone in this world… if you do so, you are insulting yourself."

“จงอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครก็ตามบนโลกนี้ ถ้าคุณทำเช่นนั้น คุณกำลังดูถูกตัวคุณเอง”

Legendary Leaders

ถ้าเป้าหมายของเราคืออยากประสบความสำเร็จแล้วนั้น จะไม่มีประโยชน์เลยหากเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร เพราะสุดท้ายแล้วความสำเร็จของเราจะเกิดขึ้นได้จากการหาวิธีการที่ถูกต้องและลงมือทำนั่นเอง

Legendary Leaders

Stephen Covey

"What you do has far greater impact that what you say."

“สิ่งต่าง ๆ ที่คุณทำ มีผลยิ่งใหญ่มากกว่าสิ่งต่าง ๆ ที่คุณพูด”

ถึงแม้ว่าคำพูดจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่การกระทำของเราในฐานะผู้นำจะสามารถแสดงความหมายได้มากกว่าคำพูด ผู้นำไม่สามารถที่จะพูดสิ่งหนึ่ง แต่ทำอีกสิ่งหนึ่ง ถ้าเราแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของคุณผ่านการกระทำ ทีมงานก็จะให้ความเชื่อใจ มากกว่าการพูด หรือการเขียน

John C. Maxwell

"A man must be big enough to admit his mistakes, smart enough to profit from them, and strong enough to correct them."

“คนเราต้องมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่เพียงพอ ที่จะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองได้ ต้องฉลาดเพียงพอ ที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้น และต้องเข้มแข็งเพียงพอที่จะแก้ไขความผิดพลาด”

Legendary Leaders

คำคมนี้ของ John Maxwell แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติหลักของผู้นำคือความสามารถในการเรียนรู้จากความคิดพลาด และความนอบน้อมถ่อมตนในการรับผิด ทั้งควรต้องยอมรับและแก้ไขความผิดพลาดนั้นให้ได้อีกด้วย

Legendary Leaders

Steve Jobs

"Innovation distinguishes between a leader and a follower."

“นวัตกรรม ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างผู้นำและผู้ตาม”

ผู้นำเป็นตำแหน่งที่ควรมีความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เนื่องจากเขาเหล่านั้นต้องทำให้ตัวเองแตกต่างจากคนอื่น ๆ ในทีมงาน และวิธีที่ดีที่สุดที่จะก้าวขึ้นไป คือการสร้างวิสัยทัศน์ที่ไม่มีเคยมีใครมาก่อน เช่นเดียวกับที่เขามีวิสัยทัศน์ของโทรศัพท์ที่ไม่ใช้เป็นเพียงแค่โทรศัพท์ แต่มีการสร้างประสบการณ์เฉพาะให้กับผู้ใช้งานด้วย

Brian Tracy

"Leaders think and talk about the solutions. Followers think and talk about the problems."

“ผู้นำคิดและพูดเกี่ยวกับทางออก ผู้ตามคิดและพูดเกี่ยวกับปัญหา”

ความคิดของเราในฐานะผู้นำ ควรต้องเกี่ยวข้องกับการหาทางออกให้ปัญหา ควรจะต้องมุ่งไปที่การวิเคราะห์ปัญหา และใช้เวลาในการคิดหาทางแก้ไขต่าง ๆ ที่เป็นไปได้มากกว่าการเสียเวลาและเสียกำลังไปกับการถกเถียงเรื่องปัญหานั้น ๆ

Legendary Leaders

Peter Senge

"It’s not what the vision is, it’s what the vision does."

“มันไม่ใช่ว่า วิสัยทัศน์คืออะไร แต่เป็นว่าวิสัยทัศน์ทำอะไรได้บ้าง”

Peter Senge ได้จุดประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความต้องการวิสัยทัศน์ที่สามารถนำไปปฎิบัติได้ และสามารถสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง ถึงแม้ว่าการสร้างวิสัยทัศน์จะสามารถทำได้โดยง่าย แต่การที่เราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับองค์กร หรือพนักงานได้นั้นเป็นสิ่งที่ยากมากกว่า เราต้องไม่เพียงแค่ให้ความสนใจกับการวางแผนและแนวทางในการทำวิสัยทัศน์ให้สำเร็จ แต่ยังต้องมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ในด้านการเปลี่ยนแปลงด้วย

Mark Zuckerberg

"The biggest risk is not taking any risk. In a world that changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks."

“ความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลย เพราะในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้ กลยุทธ์เดียวที่ประกันได้ถึงความล้มเหลว คือการไม่ยอมเสี่ยงทำอะไรเลย”

Legendary Leaders

ความคิดที่ทำให้  Mark Zuckerberg สร้าง Facebook ทั้งที่ไม่มีความรู้ในเรื่องธุรกิจเลย ความคิดที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงมือทำความฝันให้เป็นความจริงถึงแม้จะไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นเช่นไร จะสำเร็จหรือไม่  กล้าผลักดันที่จะทำให้ความฝันเป็นความจริง ซึ่งแนวคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้

Howard Schultz

"You can't build any kind of organization if you're not going to surround yourself with people who have experience and skill base beyond your own."

“คุณไม่สามารถสร้างองค์กรทางธุรกิจขึ้นมาได้ หากขาดบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์มากกว่าตัวคุณเอง”

Howard Schultz CEO ของสตาร์บัคส์ เป็นผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมาก โดยหลักในการทำงานของเขา คือการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานทุกระดับ เขาดูแลพนักงานของเขาให้ดีด้วยสวัสดิการ ความซื่อตรงจริงใจ และการเอาใจใส่ที่สร้างความพึงพอใจให้กับทุกคน จึงทำให้สตาร์บัคส์เติบโตอย่างมั่นคง พัฒนาเหนือบริษัทคู่แข่งอื่นๆ

Peter F. Drucker

"Effective leadership is not about making speeches or being liked; leadership is defined by results, not attributes."

“ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เป็นคำพูดหรือการได้รับความชื่นชอบ ภาวะผู้นำถูกกำหนดโดยผลลัพธ์ ไม่ใช่คุณสมบัติ”

การเป็นผู้นำไม่ใช่เป็นเพียงความสามารถที่จะทำให้ทุกคนประทับใจและอยู่ข้างเราเท่านั้น ถ้าเราไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารงานเราก็จะไม่ได้เป็นผู้นำที่แท้จริง คำพูดเป็นสิ่งสำคัญและจะมีความหมายมากขึ้นด้วยการกระทำที่ตามมา


 

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับคำคมและบทเรียนที่ได้รับจาก Legendary Leaders ทั้ง 10 ท่านนี้ หวังว่าท่านจะได้นำไปคิด วิเคราะห์ และนำไปปรับใช้ในการบริหารงานกันนะครับ

ภาวะผู้นำ ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด และก็ไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถสร้างขึ้นได้ในระยะเวลาสั้น การเรียนรู้และพัฒนาภาวะผู้นำของเรานั้น เปรียบเหมือนการรดน้ำ พรวนดิน ต้องมีการพัฒนา ฝึกฝน เรียนรู้จากผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ หาแนวทางและวิธีใหม่ ๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการปรับใช้กับทีมงาน และองค์กรของเราด้วย

 

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่: In-House


 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 098-424-5241, 096-845-4698
https://www.facebook.com/DeOneAcademy

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email