ถอด 3 บทเรียนการสร้าง Digital Transformation อย่างยั่งยืนของ PTTGC ปิโตรเคมีชั้นนำของประเทศไทย

Petrochemical Digital Transformation อย่างยั่งยืน

Digital Disruption เป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ ในยุคของดิจิทัล และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ ทำให้เราเห็นว่าองค์กรที่กล้าปรับตัว หรือเปลี่ยนแปลง จะเป็นองค์กรที่มีความได้เปรียบและสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในธุรกิจนั้น ๆ ได้ จึงเป็นที่มาของการที่หลาย ๆ องค์กร นำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าไปปรับใช้กับการทำงานในส่วนงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หลายองค์กรมีการจัดตั้งทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงกระบวนการ และนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาต่อยอดกระบวนการเดิม เพื่อสร้างให้เกิด Digital Transformation อย่างยั่งยืน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวในยุค Disruption โดยมองว่าสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ การปรับตัวไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถทำได้ในชั่วเวลาข้ามคืน มีแผนการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน รวมถึงการตั้งทีมงานเฉพาะกิจ ที่มีภารกิจในการนำพา PTTGC สู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นองค์กรธุรกิจที่มีความยั่งยืน

ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล Chief Executive Officer & Founder – DeOne Academy ชี้ให้เห็นว่า ความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ยุค Digital Transformation ของ PTTGC นั้น มาจากการวางรากฐานที่เป็นระบบมาต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของธุรกิจ เทคโนโลยี และการพัฒนาพนักงาน อันรวมไปถึงการปลูกฝังทัศนคติให้พนักงานพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา

บทเรียนจากความสำเร็จของการวางรากฐาน Digital Transformation อย่างยั่งยืนของ PTTGC

 

1. วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง

สิ่งหนึ่งที่ PTTGC ให้ความสำคัญคือ บุคลากร จึงให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง เพื่อหล่อหลอมพนักงานให้เป็นหนึ่งเดียว รวมถึง ยกระดับความสามารถของพนักงาน เพื่อเตรียมให้องค์กรมีความพร้อมรับกับสถานกาณ์หรือเทคโนโลยีที่จะมีการเปลี่ยนไปในอนาคต โดยวัฒนธรรมของ PTTGC ที่มุ่งเน้นใน 4 ด้านคือ การกล้าคิด กล้าทำ, การพัฒนาคนและการทำงานเป็นทีม, การทำงานเชิงรุกเพื่อตอบสนองลูกค้า และการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

Digital Team Digital Transformation อย่างยั่งยืน

การตั้ง Digital Experience Team เพื่อเป็นทีมงาน Change Management เป็นคนกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัล สร้างความเปลี่ยนแปลงด้าน Mindset ของพนักงานในองค์กรต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ร่วมไปกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล เพื่อช่วยให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เน้นความคล่องตัว รวดเร็ว และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน ที่เป็นส่วนสร้างเสริมการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรของ PTTGC อีกด้วย

2. การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

บุคลากร หนึ่งในองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรที่ PTTGC ให้ความสำคัญ และเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า บุคลากรเหล่านี้ เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่ผ่านมานั้น PTTGC ได้เตรียมความพร้อมของพนักงาน ทั้งการเพิ่มทักษะดิจิตัลผ่านการจัดอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีคึวามรู้ ความเข้าใจ ในการใช้เทคโนโลยี ที่มีบทบาทต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน

การส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ด้าน Data Science และ Advanced Analytics เพื่อให้พนักงานนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาหน่วยงานตนเอง และแก้ปัญหา เพื่อปรับปรุงงานของตัวเอง รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะของตนเอง ผ่านกิจกรรมในรูปแบบการทำงานแบบ Hackathon สร้างสรรค์ความคิดเพื่อแก้ไข Pain Point ที่เกิดขึ้น ด้วย Digital Tool เพื่อจัดการแก้ปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งหมดนี้ถือเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและมีแบบแผน ที่ทำให้เกิด Digital Transformation อย่างยั่งยืน

people Digital Transformation อย่างยั่งยืน

3. ความยืดหยุ่นและการปรับตัว

PTTGC ได้วางรากฐานการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ รวมถึงมีการพัฒนาแพลตฟอร์มการทำงานผ่านการใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ ทำให้ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บุคลากรทุกคนมีความพร้อมสามารถรับมือ และปรับตัวต่อการทำงานในรูปแบบใหม่ได้ในทันทีอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง

people Digital Transformation อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ PTTGC ยังใช้แนวคิด Agility เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง พร้อมปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้กับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ รวมถึงการออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ เพื่อให้การทำงานมีความกระชับ คล่องตัว รวดเร็ว และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน เป็นสิ่งที่องค์กรไม่สามารถทำได้ด้วยพนักงานกลุ่มเล็ก ๆ การวางรากฐานให้กับ Digital Transformation อย่างยั่งยืน ไม่ใช่เพียงการจัดหาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในองค์กรเท่านั้น แต่ผู้บริหาร รวมถึง พนักงาน ควรต้องมีความเข้าใจ พร้อมที่จะเรียนรู้ และปรับปรุงวิธีการทำงาน และให้ความสำคัญกับการทำ Digital Transformation จึงจะทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นประสบความสำเร็จ

สำหรับ PTTGC นั้น เป็นหนึ่งตัวอย่างที่สำคัญที่ทำให้เราเห็นว่า การเป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่น มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง รวมถึงมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทำให้ PTTGC ประสบความสำเร็จในการทำ Digital Transformation อย่างยั่งยืน สามารถเป็นองค์กรดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต และสามารถยืนหยัดในการเป็นผู้นำในตลาดเคมีภัณฑ์อย่างยั่งยืนต่อไป

หากท่านต้องการเกี่ยวกับทุกด้านในการ Transformation และต้องการพัฒนาทักษะด้านการบริหารของท่านให้แกร่งมากขึ้น หลักสูตร TEN X ของเรา จะช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้ สามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ DeOne Academy นะครับ


สนใจดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก: TEN X.UTCC หรือ TEN X

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy หรือ TEN X
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241
คุณวรพรรณ(แพร์) โทร: 096-845-4698

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email