Professional Brand New Manager

Introduction

ด้วยรูปแบบการแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป คนเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ
และเป็นทรัพยากรสำคัญมากขององค์กร หนึ่งในกลยุทธ์ที่องค์กรให้ความสำคัญคือ การโปรโมทคนดีคนเก่ง
ให้เลื่อนเป็นระดับผู้จัดการ อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่ได้รับการโปรโมทให้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการ
ไม่มีความพร้อมและยังไม่ได้รับการฝึกอบรม พัฒนาให้เข้าใจถึงบทบาทของตนเองในการเป็นผู้จัดการ
ที่มีปัจจัยแห่งความสำเร็จที่แตกต่างจากการเป็นพนักงาน บริษัทก็จะมีโอกาสจะเสียสองเด้ง คือ
เด้งแรกเสียพนักงานเก่ง ๆ ไปหนึ่งคน และเด้งที่สองคือการได้ผู้จัดการห่วย ๆ มาหนึ่งคน เพราะไม่ใช่ว่า
พนักงานที่ทำงานเก่งและประสบความสำเร็จจะเป็นผู้จัดการที่เก่งสุดยอดและประสบความสำเร็จ

ดังนั้น หลักสูตร Professional Brand New Manager จึงได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรม
ซึ่งเป็นผู้จัดการได้เข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นผู้นำทีม ที่ต้องเก่งคิด เก่งคน
รู้จักบริหารเวลา บริหารคน บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Objective

Mindset

ปรับเปลี่ยนมุมมองจากการทำงานด้วยตัวเองมาสู่การทำงานผ่านทีมงานที่ต้องอาศัยความเข้าใจจิตวิทยาการทำงานกับผู้อื่นมากขึ้น และพัฒนาทัศนคติเชิงบวกที่ช่วยให้คุณพิชิตเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น

Knowledge

เรียนรู้เคล็ดลับแบบ short cut ตลอดจนเทคนิคและกลยุทธ์สำคัญในการบริหารเวลา บริหารคน บริหารทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานผ่านทีมงานได้

Skills

พัฒนาทักษะสำคัญในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการมอบหมายงาน ทักษะการสร้างขวัญและกำลังใจเพื่อให้ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องการทำงานและเรื่องคน

Tools

ยกระดับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือการบริหารงานที่มืออาชีพต้องรู้ ตลอดจนได้ทำ Exercise และ Workshop แบบเจาะลึกที่คุณจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

Action

เพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จด้วยการเรียนรู้แบบเข้มเข้น 6 สัปดาห์ ที่ช่วยให้คุณสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ในหลักสูตรไปทดลองใช้งานในการทำงานจริงและได้รับผลลัพธ์ทันที

Key Content

 • บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการ
 • ความท้าทายของผู้จัดการมือใหม่
 • การพัฒนาทัศนคติและวิธีคิดของผู้จัดการ
 • ปิรามิดแห่งความสำเร็จของผู้จัดการ
 • เทคนิคการก้าวออกจาก Comfort Zone
 • เทคนิคการทำงานแบบ Smart 
 • กุญแจแห่งความสำเร็จในการทำงาน
 • กรณีศึกษา Harvard 
 • การกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย
 • พลังของการลงมือทำ
 • การจัดลำดับความสำคัญ
 • การจัดการสิ่งที่ขัดจังหวะ
 • การสร้าง To Do List ประจำวันแบบใหม่
 • กลยุทธ์การมอบหมายงานและติดตามผล
 • เทคนิคการสร้างโฟกัสเพื่อความสำเร็จ
 • การวิเคราะห์สไตล์ของตัวเอง
 • การใช้จุดแข็งของผู้จัดการแต่ละสไตล์
 • การปรับสไตล์ของตนเองต่อการบริหารทีม
 • เทคนิคการอ่านสไตล์ของทีมงาน
 • การวิเคราะห์และบริหารทีมงานด้วย SW Matrix
 • การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
 • การสื่อสารเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
 • เทคนิคการสื่อสารแบบสองทาง‘
 • การสื่อสารแบบมีโครงสร้างความคิด
 • เทคนิคการนำการประชุม
 • บทบาทของผู้จัดการกับการสร้างแรงจูงใจทีม
 • การสร้างแรงจูงใจทีมด้วย Flow Model 
 • 5 เทคนิคที่สร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน
 • การสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจ
 • ธรรมชาติของแรงจูงใจที่พนักงานต้องการ
 • นำเสนอผลงานการพัฒนาตนเอง
 • ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าอบรม
 • สิ่งที่ได้นำไปปฏิบัติจริงในการทำงาน
 • พฤติกรรมและทัศนคติที่เปลี่ยนไป
 • เป้าหมายสำคัญที่ต้องการบรรลุต่อไป

Key Benefits

Achieving higher performance and gaining trust from people

เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้จัดการที่เก่งงานและเก่งคน

Developing can do Attitude and courage to change

พัฒนาทัศนคติและวิธีคิดของการเป็นผู้จัดการและกล้าเปลี่ยนแปลง

Managing time and handling priority

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานผ่านการบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ

Discovering leadership styles and working with team creatively

เข้าใจสไตล์การเป็นผู้นำของตนเองและทำงานกับทีมได้อย่างสร้างสรรค์

Enhancing communication skills and executing the action plan

พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อนำกลยุทธ์ของบริษัทไปดำเนินการได้จริง

Building motivation and confidence to teamwork

เรียนรู้จิตวิทยาการสร้างขวัญและกำลังใจให้ทีมงานเพื่อบรรลุเป้าหมายบริษัท

Course Description

Special price

สมัครตอนนี้ เหลือ

35,000 บาท

28,000 บาท
(สมัครก่อน 20 กันยายน 2565)