แนวคิด “Sustainable Business” จาก TCP องค์กรไทยใส่ใจความยั่งยืน

ธุรกิจในโลกยุคใหม่ ต้องสามารถที่จะชนะใจผู้บริโภคโดยไม่มุ่งแสวงหากำไรเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรเพียงอย่างเดียว การใส่ใจถึงสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว จะเป็นสิ่งที่องค์กรเริ่มหันมาให้ความสำคัญมากขึ้น เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า “กำไร” เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ แต่การได้มาซึ่งกำไร อาจเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคมในภาพรวมได้ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้การดำเนินการใด ๆ ก็ตามขององค์กร มีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในระยะยาว อันเป็นเหตุให้ แนวคิด “Sustainable Business” กลายเป็นกลยุทธ์ใหม่ในการเอาชนะใจลูกค้า และสร้างการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาวให้กับองค์กร

Sustainable Business

กลุ่มธุรกิจ TCP เป็นหนึ่งในธุรกิจไทย ที่มีอายุยาวนานกว่า 60 ปี ในฐานะผู้ผลิตและเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องดื่มให้พลังงานที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง “กระทิงแดง” (เรดบูล) อันมีหน่วยงานกระจายอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่มีกลยุทธ์ในการบริหารที่สร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มธุรกิจ TCP ด้วยการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และใช้แนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร

Sustainable Business

ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล Chief Executive Officer & Founder – DeOne Academy สถาบันพัฒนาภาวะผู้นำและพัฒนาธุรกิจ ชี้ให้เห็นว่า เมื่อใดก็ตามที่องค์กรขับเคลื่อน จะมีการสร้างผลกระทบต่อสิ่งอื่น ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แนวคิดนี้จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่องค์กรทั่วโลก ยึดเป็นหลักในการดำเนินการ ซึ่งกลุ่มธุรกิจ TCP ได้ดำเนินการตามแนวคิดนี้ โดยมุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจ โดยให้ความสำคัญฏับการสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการต่างๆ มาโดยตลอด

ดร.ชัยพัชร์ ระบุว่า การสร้างให้เกิด Sustainable Business ของ กลุ่มบริษัท TCP นั้น วางอยู่บนเสาหลัก 3 เสาที่เป็นกรอบของการพัฒนาขององค์กร คือ Integrity, Quality และ Harmony ซึ่งแต่ละส่วนประกอบไปด้วยแนวทางดังต่อไปนี้

เสาหลักของแนวคิด “Sustainable Business” จาก TCP

1. Integrity

เสาหลักแรกที่สร้างความยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่การจัดหาแหล่งผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคม ส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย มุ่งมั่นสร้างสริมระบบธรรมาภิบาล ให้มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่เคารพต่อหลักกฎหมาย

2. Quality

การมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน รวมถึงการดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความผูกพันกับองค์กร และพัฒนาทักษะ ความรู้ และความก้าวหน้าในอาชีพ

3. Harmony

เสาสุดท้าย คือ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในทุกกระบวนการทำงานขององค์กร ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า สร้างแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน สร้างการอยู่ร่วมกันกับชุมชน ด้วยการสร้างเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในทุกที่ที่มีธุรกิจตั้งอยู่

จากแนวทางการดำเนินงานของกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของ TCP นี้ นำมาสู่การบริหารจัดการภายใน และกิจกรรมที่ส่งมอบคืนสู่ชุมชน ทำให้ผู้บริโภคมีความคุ้นเคย และผูกพันกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเป้าหมายของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจ TCP คือโอกาสทางธุรกิจ ที่สร้างให้เกิดความพยายามในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจอีกด้วย

Sustainable Business

จะเห็นได้ว่าจากอดีตถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัท TCP ได้ดำเนินการพัฒนาสังคมในหลายรูปแบบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และสังคม เพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน อันเกิดจากมุมมองที่ว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดรายได้อันมหาศาลขององค์กร และปัจจัยที่จะทำให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน คือ “คน” การบริหารองค์กรโดยการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานทั้งหมด บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลให้สินค้าและบริการของกลุ่มบริษัท TCP ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและกลุ่มผู้บริโภคทั้งในประเทศ และทั่วโลก อันเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นต้นแบบให้องค์กรอื่นๆ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในองค์กรต่อไป

Sustainable Business

ในปัจจุบัน หลายองค์กรเริ่มปรับสู่การพัฒนาเพื่อให้เกิด ความยั่งยืน เนื่องจากความยั่งยืนไม่ได้เป็นทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องใส่ใจ การดำเนินธุรกิจที่ไม่ได้คำนึงถึงผลกำไรเป็นหลัก แต่มีการมองภาพในระยะยาวถึงผลกระทบที่จะตามมาในอนาคต ไม่มีองค์กรใดที่สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยตัวคนเดียว การสร้างให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจก็เช่นกัน เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากต่างคนต่างทำ แต่จะสามารถประสบความสำเร็จได้เมื่อมีการร่วมมือของทุกๆ หน่วยในสังคม

การพัฒนาให้เกิด Sustainable Business เป็นเสมือนการหยิบยื่นโอกาสที่ทำให้เราสามารถเติบโตได้ในกระแสของการเปลี่ยนแปลง ความร่วมมืออันดีระหว่างองค์กร กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติของธุรกิจ จะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความยั่งยืนที่แท้จริงตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิกฤติ Covid-19 นี้ การพื้นฟูทางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน กำลังเกิดขึ้น และการดำเนินธุรกิจที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างให้เกิดการฟื้นฟูและสร้างสังคมอย่างยั่งยืน จะเป็นสิ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างทวีคูณ

 

ในโอกาสที่ คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานหลักสูตร TEN X หลักสูตรเครือข่ายผู้บริหารด้านการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด หากท่านต้องการเกี่ยวกับ Sustainable Business และทุกด้านในการ Transformation ต้องการพัฒนาทักษะด้านการบริหารของท่านให้แกร่งมากขึ้น หลักสูตร TEN X ของเรา จะช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้ สามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ DeOne Academy นะครับ


 

สนใจดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก: TEN X.UTCC หรือ TEN X

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy หรือ TEN X
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241
คุณวรพรรณ(แพร์) โทร: 096-845-4698

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email