3 เหตุผลที่หลักสูตรอบรมผู้นำจำเป็นต่อผู้จัดการและหัวหน้างาน

หลักสูตรอบรม

ผู้จัดการและหัวหน้างาน เป็นกลุ่มคนที่มีความสำคัญในองค์กรเป็นอย่างมาก เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงกับประสิทธิภาพขององค์กร รวมถึงความผูกพันของพนักงานกับองค์กรด้วย ซึ่งหลายองค์กรยังมองไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพและทักษะความเป็นผู้นำของพนักงานในกลุ่มนี้

ภาวะผู้นำของผู้จัดการและหัวหน้างานมีผลต่ออนาคตขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้ที่มีความหลากหลายของบุคลากรในที่ทำงานสูงกว่าเมื่อก่อน ไม่ว่าจะเป็น อายุ การศึกษา เพศ ประสบการณ์ อันทำให้การเป็นผู้จัดการ หรือหัวหน้างานที่ดี จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ และสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพได้

ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล Chief Executive Officer & Founder – DeOne Academy สถาบันพัฒนาภาวะผู้นำและพัฒนาธุรกิจ ชี้ให้เห็นว่า ทักษะความเป็นผู้นำ เป็นคุณสมบัติที่องค์กรชั้นนำต่าง ๆ ให้ความสำคัญ ในการพัฒนาผู้นำในองค์กรให้ เก่งคิด เก่งคน และเก่งงานมากขึ้น การที่เราจะสามารถเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานที่ดีและมีประสิทธิภาพได้นั้น เราต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองตลอดเวลา และกระตุ้นให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความเต็มใจ รวมถึงการพัฒนาทีมงาน และการสร้างความศรัทธา และความไว้วางใจให้เกิดในทีมงาน อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญ ที่จะทำให้สามารถสร้างประสิทธิภาพสูงสุดให้กับองค์กรได้

ดร.ชัยพัชร์ระบุว่า ผู้จัดการหรือหัวหน้างานที่ต้องการประสบความสำเร็จจึงจำเป็นต้องมี “ภาวะผู้นำ” เพื่อสามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้ได้ผลงานตามเป้าหมายด้วยความเต็มใจและกระตือรือร้น และการสร้างภาวะผู้นำผ่านการอบรม เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยสร้างทักษะนี้ให้เกิดขึ้นในบุคลากรขององค์กร อันจะเห็นได้จากเหตุผลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

หลักสูตรอบรม

3 เหตุผลที่หลักสูตรอบรมผู้นำจำเป็นต่อผู้จัดการ/หัวหน้างาน

1. เปิดโอกาสให้ผู้จัดการ/หัวหน้างานได้มีประสบการณ์การเป็นผู้นำ

การที่องค์กรให้ผู้จัดการและหัวหน้างานได้เรียนรู้หลักสูตรเกี่ยวกับทักษะความเป็นผู้นำ เป็นเสมือนการเปิดโอกาสให้คนเหล่านั้นได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ การนำเครื่องมือและวิธีการบริหารจัดการทีมงาน เช่น Mentoring, Coaching, Collaboration ที่สอนในหลักสูตรอบรม มาปรับใช้ในการบริหารงาน การเปิดโอกาสให้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานในรูปแบบอื่น ๆ เช่น เป็นผู้นำในการพัฒนาสินค้าใหม่ หรือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงเหล่านี้ มีความสำคัญอย่างมากต่อการเป็นผู้นำในอนาคต

2. การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ เป็นความสำเร็จในระยะยาว

หลักสูตรอบรมทักษะความเป็นผู้นำสำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน จะทำให้องค์กรสามารถสร้างผู้นำให้มีคุณสมบัติ และความสามารถที่จะสามารถรับผิดชอบการนำองค์กรในอนาคตได้ ผู้ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ จะสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับการบริหารทีมงานในความรับผิดชอบ และยังเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการ ประสิทธิภาพในการทำงาน การเปิดรับมุมมองที่แตกต่าง อันจะสร้างให้เกิดความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการ และทำให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจในระยะยาวอีกด้วย

3. การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ จะนำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมาสู่องค์กร

องค์กรจะได้รับประโยชน์อย่างมากมายจากการวางแผนการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้กับผู้จัดการและหัวหน้างานเข้าร่วม เนื่องจากคนกลุ่มเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าไปตามกลุยทธ์ และ เป้าหมายของธุรกิจที่วางไว้ การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการเลื่อนตำแหน่งจากบุคลากรภายในองค์กร เป็นสิ่งสำคัญที่มีต้นทุนน้อยกว่าการจ้างบุคลากรจากภายนอก นอกจากนี้ การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ยังสร้างให้เกิดความสามารถในการบริหารจัดการในยุคการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทำให้มีความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อตอบสนองและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจอีกด้วย

ในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ความสามารถของผู้จัดการและหัวหน้างาน จะไม่ใช่เป็นเพียงการบริหารจัดการ แต่ยังรวมถึงการเป็นผู้นำที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอีกด้วย การบริหารจัดการและการเป็นผู้นำเป็นสิ่งที่เสริมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้น ผู้จัดการและหัวหน้างานที่สามารถใช้ทักษะทั้งสองอย่างนี้ควบคู่กันได้ จะสามารถนำองค์กรสู่ความสำเร็จได้ในที่สุด

หากท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ Leadership Development สามารถกด Follow และ Like Page เพื่อไม่พลาดข้อมูลดี ๆ เพิ่มเติม และหากท่านต้องการพัฒนาทักษะด้านการบริหารของท่านให้แกร่งมากขึ้น หลักสูตร Brand New Manager ของเรา จะช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้ ท่านสามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ DeOne Academy ครับ


 

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก: Professional Brand New Manager

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241
คุณวรพรรณ(แพร์) โทร: 096-845-4698

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email